Пенсията от УПФ е по-несигурна.

Освен по размер, пенсиите от ДОО и УПФ се различават и качествено – по рисковете, които носят осигурените и пенсионерите или с други думи – по степен на сигурност, с която могат да разчитате на пенсията си.

Пенсиите от ДОО са изложени на политически риск, тъй като размерът им може да се промени с промяна на закона – КСО. Въпреки това, пенсиите от ДОО са по-сигурни, а тези от УПФ – свързани с редица рискове, които се носят лично от осигурените лица и пенсионерите – и затова, по-несигурни. Веднъж отпусната, пенсията от ДОО не може да намалява номинално, а пенсията от УПФ може и да намалее в резултат на инвестиционния риск. В таблицата по-долу са обобщение основните рискове.

ДОО

ДЗПО (УПФ)

1. Тип пенсионно осигуряване Дефиниран размер на пенсия Дефинирани осигурителни вноски
2. Период на осигуряване
2.1 Инвестиционен риск

Не

Да

2.2 Такси

Не

Да

2.3 Социални рискове: Намаляване размера на пенсията при:
– безработица,
– отпуск по болест,
– отпуск по майчинство, бременност и раждане.
в периода на осигуряване.

Не;
зачитат се за осигурителен стаж, а ИК се изчислява върху дохода, който служи за база за социалното плащане

Да;

в посочените случаи в УПФ не постъпват осигурителни вноски

2.4 Доходност?

Да,
положителна и по-висока от УПФ

Да,
може да бъде положителна или отрицателна, по-ниска от ДОО.

3. Пенсия
3.1 Инвестиционен риск

Не

Да – партидите на пенсионери и осигурени са в един и същ портфейл (фонд).
3.2 Риск от дълголетие

Не

Да – не е уредената фазата на изплащане, липсват пенсионни резерви.
4. Наследяване
– осигурителен период

Да – частично *

Да – напълно

– пенсия

Да – частично*

Да или Не? *

 

*) Правото на наследствени пенсии от НОИ е уредено в чл.чл. 80-84 от КСО. “Частично” означава : а) наследяват само съпруг/а, родители и непълнолетни деца; б) при по-малко от 3-ма наследници, се наследява процент от пенсията на починалия. Напротив, партида от УПФ се наследява напълно от всички наследници по Закона за наследството.

*) Според действащия КСО, остатъкът по партида в УПФ на починал пенсионер се разпределя на наследниците. Това означава, че от партидите на пенсионерите не се формира общ пул, от който да се изплащат пожизнени пенсии на преживелите. Отговорност за техните пенсии носи съответното дружество, като за целта – пак по КСО – то формира пенсионни резерви. Дружествата не са формирали пенсионни резерви към момента.
Обратно, ако бъде разрешено на дружествата да прехвърлят средствата по партиди та пенсионерите в общ пул, от който да изплащат пожизнени пенсии, остатъците по партиди на пенсионери няма да се наследяват – просто пенсионерите няма да имат партиди.

Така че, или способността на дружествата да изплащат пожизнени пенсии е под съмнение или под съмнение е правото на наследяване на остатъците по партиди на починал пенсионер.

 

 

Advertisements

Как да се регулира пенсионен фонд?

Изтъкнах “вродените” пороци на пенсионните фондове, предлагани у нас, закодирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които ги правят

 • неподходящ и
 • неизгоден

за осигурените пенсионен продукт.
(А в случая с универсалните пенсионни фондове – и негоден да осигури допълнителна пенсия продукт. Вж. Любомир Христов, “Вродени пороци на пенсионните фондове или Кодексът срещу осигурените” (10 март 2017).https://ssrn.com/abstract=2924003 

Европейската комисия (ЕК) публикува проект за Регламент за пан-европейски пенсионен продукт (ПЕПП), в който гражданите на страните-членки да могат доброволно, по свое желание и инициатива, да спестяват и инвестират за допълнителна пенсия. ПЕПП съответства на предлаганите у нас доброволни пенсионни фондове (ДПФ). Сравнителните характеристики на ПЕПП и ДПФ са дадени в таблица 1.

Таблица 1

ДПФ

ПЕПП

1. Избор на инвестиционна стратегия

Не

Да

2. Такси

Високи

Ниски

3. Избор на начин на изплащане

Ограничен

Да

4. Дължима грижа/ компетеност на осигурителните посредници

Не

Да

5. Конкуренция

Не

Да

 1. Проектът на ЕК за Регламент предвижда всеки ПЕПП да предлага до пет портфейла с различни рискови характеристики, от които клиентът да може да избира. Единият от портфейлите е задължително нискорисков, при който се гарантира номиналната сума на направените осигурителни вноски. Напротив, всеки ДПФ е един-единствен портфейл и осигуряващите се у нас нямат възможност за избор на инвестиционна стратегия. Затова, като правило, ДПФ са неподходяща инвестиция (несъответстваща на целите, хоризонта и обстоятелствата на осигурените), а в ПЕПП човек може да избере подходящ за себе си портфейл (инвестиционна стратегия).

 2. Таксите на ПЕПП не са регламентирани. Очакването е, че поради възможността продуктът да се предлага във всички страни от ЕС, ще бъде постигната икономия от мащаба и по-ниски такси. Таксите, събирани от ДПФ са по-високи от тези, при които човек има достъп до капиталовите пазари без да се осигурява в ДПФ.

 3. ПЕПП ще дава възможност на клиентите да избират един или комбинация от четири възможни начина на изплащане на натрупаните суми :
  – изтегляне на сумата наведнъж;
  – планирано изтегляне като клиентът определя сумите и датите на теглене (при известни отнапред ограничения)
  – разсрочено изплащане на пенсия (срочна пенсия)
  – пожизнен анюитет.
  КСО предвижда избор само между разсрочена или пожизнена пенсия от ДПФ.

 4. Изискванията за компетентност към“осигурителните посредници”, които ще предлагат ПЕПП са същите, както и за инвестиционните консултанти по Директивата за пазарите на финансови инструменти II, както и задължението да препоръчват само подходящи за индивидуалния клиент продукти и инвестиционни стратегии. Обратно, осигурителните посредници, предлагащи ДПФ са първо, обвързани с едно единствено пенсионно дружество и така поставени в конфликт на интереси с клиентите си и второ, нямат никакви изисквания за компетентност, т.е. има риск да не познават продукта, който продават и още повече да преценяват доколко той е подходящ за клиента. Според проект за изменение и допълнение на КСО от пенсионните дружества в бъдеще ще се изисква да обучават осигурителните си посредници. Това е палиативна мярка, която нито поставя, нито решава проблема с конфликта на интереси и некомпетентността на повечето осигурителните посредници. Дружествата не обучават, а индоктринират осигурителните си агенти, наречени посредници, чието възнаграждение зависи от приноса им към печалбата на дружеството, а не от интереса на клиентите им.

 5. ПЕПП ще може да бъде предлаган от всички лицензирани и надзиравани в някоя от страните-членки на ЕС финансови компании, в т.ч. банки, застрахователни компании, инвестиционни посредници, управляващи и пенсионни дружества. Това гарантира конкуренцията, а от там и ограничава размера на таксите, които клиентите ще плащат. У нас ДПФ може да управлява и продава само пенсионно дружество. Така КСО създава изкуствен олигопол на пазара на пенсионни продукти, от където и таксите, които осигурените заплащат, са по-високи от пазарните. Затова ДПФ е неизгоден продукт за българските граждани.

Законодателят ще направи добре да измени и допълни дял III на КСО, регламентиращ допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в съответствие с положенията на предложения от Европейската комисия Регламент за ПЕПП.


ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ – КАК ДА ИЗБЕРА ВАРИАНТ?

Как ще живеете на старини зависи от размера на пенсията, на която можете да разчитате или поне да се надявате. Пенсията е обещание, че някой ще ви изплаща всеки месец една сума пари докато сте между живите. Подразбираме, че тази сума поне няма да намалява в номинален размер. По-често очакваме пенсията да се индексира и нарства от година на година.

Колко пенсии ще получавате, зависи от избора, който сте направили как да се осигурявате. Осигуряването за пенсия у нас е задължително и вноската е еднаква за всички. Родените след 1959 г., обаче, могат да избират къде да насочват задължителната си осигурителна вноска. Имате два варианта :

Вариант 1 : Разделяте осигурителната си вноска на две неравни части. По-голямата отива в държавното обществено осигуряване (ДОО) и дава право на държавна пенсия. По-малката отива в универсален пенсионен фонд (УПФ), където се управлява от Ваше име, за Ваша сметка и на Ваш риск. При този вариант имате право на две пенсии – намалена държавна пенсия и пенсия от УПФ. Държавната пенсия е намалена защото с правили само част от задължителната си осигурителна вноска в ДОО.

Вариант 2 : Отказвате се от осигуряване в УПФ и насочвате цялата си задължителна осигурителна вноска в държавното обществено осигуряване. Така получавате право на една пенсия – държавна – но в пълен размер, без намаление.

Ако не сте направили нищо по въпроса, Вие се осигурявате по Вариант 1 – и в ДОО и в УПФ. За да изберете вариант 2 е необходимо да подадете Заявление по образец в Националната агегция по приходите (НАП).

Какъв ще е размерът на пенсията при двата варианта?

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

Държавна пенсия в пълен размер е по-висока от сумата на две пенсии – намалена държавна и от УПФ.
видео 1 минута – https://youtu.be/Xqx6pcY44kI

Защо? Защото пенсията от УПФ няма да е достатъчна да компенсира намалението на държавната пенсия и така две пенсии остават по-малко от една. Защо? Защото за да може пенсията от УПФ да компенсира напълно намалението на държавна пенсия, реалната доходност, която реализирате по партидата си в следващите 20-30 години, трябва да надминава 4 % годишно. Това е невъзможно при ограниченията за управление на парите Ви в УПФ, които Кодексът за социално осигуряване (КСО) поставя и при очакваната дългосрочна доходност на активите (McKinsey). В периода 2002-2016 г. осигурявалите се в УПФ са получили средногодишна реална доходност от 0.85 %.

видео 6:30 минути – https://youtu.be/TFnxodf3dVk

Колко сигурно е обещанието за пенсия?

Държавната пенсия е по-сигурно обещание от пенсията от УПФ. Държавната пенсия по закон и на практика е пожизнена. Изплаща се всеки божи месец докато пенсионерът е жив.
Пенсията от УПФ също е предвидено по закон да бъде пожизнена. Само гдето няма източник на средства за изплащане пенсиите на дълголетниците – тези, които ще преживеят изчерпане на парите по партидите си. КСО задължава пенсионните дружества да формират пенсионни резерви, от които да изплащат пенсии на преживелите партидите си, но към момента дружествата не са отделили такива резерви. Пари за пожизнени пенсии в пенсионните фондове няма. Така “пожизнената пенсия” от УПФ е празно обещание.

Освен това, партидите на пенсионерите и партидите на осигуряващите се са в един и същи кюп (фонд). Този фонд носи годишна доходност, но може и да намалее при спад на цените на активите на финансовите пазари, както през 2008 година. Така, пенсията от УПФ може както да расте (ако има доходност), така и да намалява при загуби. УПФ не е в състояние да осигури стабилна месечна пенсия. Пенсията от УПФ е изложена на инвестиционен риск. 

Пенсионните фондове страдат и от други – общо шест – “вродени порока”. “Вродени”, защото са заложени в КСО и се разпростират върфу всички фондове. Вродените пороци на пенсионните фондове ги правят :
* неподходящ,
* негоден и
* неизгоден
продукт за спестяване и инвестиране за допълнителна пенсия

Повече тук : Л. Христов. (2017) “Вродени пороци на пенсионните фондове или Кодексът срещу осигуренитеhttps://ssrn.com/abstract=2924003

Извод:

Пенсията от УПФ нито е сигурна, нито достатъчна за да компенсира намалението на пенсия от ДОО. Този извод важи за всички, които биха се осигурявали в течение на 40 години в УПФ. Той важи с още по-голяма сила за тези, които ще се пенсионират първи и не са имали възможност да се осигуряват 40 години в УПФ.

Осигуряването в УПФ е във Ваша вреда защото намалява размера на пенсията ви и я прави по-несигурна. Това е предопределено от КСО и важи за всички, независимо в кой фонд се осигуряват.

Затова:
1. Отказвам се от осигуряване в УПФ като подавам Заявление по образец в офис на Националната агенция по приходите. (
Образец на заявлението :  http://www.nap.bg/document?id=9592)
Заявлението Ви ще бъде прието, ако сте мъж роден след 31.12.1959 г. и жена, която още не е навършила 56-годишна възраст.

2. Зная, че държавната пенсия няма да ми стига да живея на старини така, както съм свикнал преди това, затова

3. Спестявам и инвестирам допълнително извън пенсионните фондове.

4. Ако не зная как, питам help@idfk.bg 

Митове

А) Да, но ще може ли държавата да изпълни обещанието си към мен?

И днес НОИ работи в режим на дефицит – приходите от осигурителни вноски не стигат за изплащане и на половината от пенсиите. В бъдеще населението ще намалява и застарява. Кой ще изплаща моята пенсия след години?
Мярка за способността на държавата да изплаща пенсии е разходът за пенсии в процент от брутния вътрешен продукт. През 2015 г. този процент за България възлиза на 9.3 % при среден за страните-членки на ЕС 11.2 %. Актюерите на НОИ оценяват, че през 2060 г. при условие, че всички се откажат от пенсия от УПФ, разходите за пенсии ще нарастнат до 14.8 % от БВП и ще надхвърлят средните за страните от ЕС. Но и днес страни като Франция, Италия и Австрия харчат по около 15 % от БВП за пенсии. Т.е. изплащането на обещаните пенсии на тези които вече се осигуряват, както и на младите, които ще започнат да се осигуряват до 2020 г. е въпрос на политическа воля. Икономическа възможност за изплащане на обещаните пенсии има, макар и, вероятно, при по-високи от сегашните осигурителни и данъчни ставки.

Източници: НОИ, Евростат
НОИ (2016) Актюерски доклад.  http://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/analysis/ActuarialReport2016.pdf

Б) Наследяване

Но пенсиите от УПФ се наследяват, от държавните – не. В края на 2016 г. НОИ изплаща 112 003 наследствени пенсии.

Източник:
НОИ. (2017) Статистически бюлетин по пенсии към 31.12.2016 г. http://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/statistics/pensii/STATB42016.pdf

В) Доходност

Но парите ми в УПФ носят доходност, а тези в НОИ се харчат веднага и се “губят”. Вярно е, че осигурителните вноски в ДОО не се инвестират и натрупват. Те обаче натрупват права за пенсия, които се индексират всяка година с растежа на средния осигурителен доход за страната. Натрупаните права се отразяват в размера на държавната пенсия, изчислен от НОИ, която Ви се полага при пенсиониране. Тази ежемесечна пенсия може да се превърне в капитал като се пресметне сумата на настоящата стойност на ежемесечните пенсии. Тази сметка показва, че не само че осигурителните вноски в ДОО носят доходност, но тази доходност е значително по-висока от отчетената в УПФ през 2002-2016 г. Реалната доходност на ДОО е 3 %, а на УПФ – 0.85 % средногодишно. Естествено, като внасяте част от осигурителната си вноска в УПФ при по-ниска доходност, накрая ще получите две пенсии, които са по-малко от една.

Повече :

Любомир Христов (2016). (Не)адекватност на пенсиите в България (актуализирано издание с данни към края на 2016 г.)
https://ssrn.com/abstract=2825011

Всичко изложено по-горе е обасновано с данни, правдоподобни допускания и разчети. Данните и резултатите са публикувани. Заинтересованият читател може да ги повтори, провери и да стигне до горните изводи и сам, ако желае.

Тук : Любомир Христов (2016). (Не)адекватност на пенсиите в България (актуализирано издание с данни към края на 2016 г.)
https://ssrn.com/abstract=2825011


Пенсиите – Има ли полезен ход?

По кодекс вторият пенсионен стълб (в УПФ – универсални пенсионни фондове) не изпълнява никаква полезна за осигурените функция, а само три:

 • – да ви намалят пенсията,
 • – да икономисат средства на държавата,
 • – да превръщат ежедневно, бавно, но методично и сигурно част от вашите осигурителни вноски в печалби и дивиденти за собствениците и заплати и бонуси на управляващите пенсионните дружества, заключава Любомир Христов.

 

Който желае да се отърве от измамата “пенсионни фондове” подава Заявление за отказ от осигуряване в УПФ в Националната агенция за приходите. Образецът на заявлението е тук http://www.nap.bg/document?id=9592

Заявлението Ви ще бъде прието от НАП

 •  ако сте жена и не сте навършила 56 годишна възраст към датата на подаване на заявлението и
 • ако сте мъж и сте роден след 1959 година.

Повече (видео)

http://www.bitelevision.com/pesimistichno-za-pensiite-i-ima-li-polezen-hod-gostuva-finansistat-lyubomir-hristov/#comments

Желая Ви достойни старини.


Две пенсии са по-малко от една

Клипче (1 минута)

https://youtu.be/Xqx6pcY44kI

Кой разбрал, разбрал. Останалите ще си платят.

Ще ми бъде ли достатъчна пенсията?
Не, държавната пенсия няма да е достатъчна да запазите стандарта си на живот на старини. Ако се осигурявате и в частен пенсионен фонд, то пенсията Ви ще е още по-ниска.
Затова подавате Заявление да отказ от осигуряване в УПФ в НАП – вж. http://www.nap.bg/document?id=9592
Защо две пенсии са по-малко от една:
Повече “(Не)адекватност на пенсиите в България”
https://ssrn.com/abstract=2825011
Въпроси? help@idfk.org

Пенсионните фондове: Форд, на цената на Ферари

Ниска или прилична е доходността на пенсионните фондове? Високи или приемливи са таксите? На тези въпроси може да се отговори само в сравнение.

Парите ви постъпват в пенсионни фондове, управлявани от пенсионни дружества на ваш риск и за ваша сметка. Всеки, който управлява професионално чужди пари и уважава себе си, предварително обявява еталон (бенчмарк), по който да мерят резултатите му в края. Нашите пенсионни дружества не го правят. Затова го направих аз, като сравних доходността, реализирана от пенсионните фондове през последните 1, 3, 5, 10 години и от 1 юли 2004 до 31.12.2016 г. с портфейл-еталон. Портфейлът-еталон конструирах като комбинация от два индекса в съотношение 35 % акции (индекса STOXX Europe 600) и 65 % държавни облигации (индекса Euro Government Bond 10Yr Term Indeх). Повече по-долу.

Резултатите са както следва :

1-screenshot-2017-01-09-07-02-34

ДПФ – Доброволни пенсионни фондове;
УПФ – Универсални пенсионни фондове;
ППФ – Професионални пенсионни фондове;
TWR – Времево-претеглена доходност (Time Weighted Returns)

2016 г. е добра за пенсионните фондове от всички видове: доброволни, универсални и професионални. Отчетената доходност от между 4 и близо 6 % значително изпреварва доходността на портфейла-еталон от 2 %. За всички периоди, завършващи на 31.12.2016 г. и по-дълги от една година,обаче, – 3, 5, 10 и 12 и половина години – доходността на всички видове фондове изостава от индекса-еталон. Така например, 1000 лв., вложени на 1 юли 2004 г., са станали в края на 2016 г. :

1890 лв. – ако са били вложени в портфейла-еталон и
1660 лв. – в доброволните фондове,
1599 лв. – в универсалните фондове и
1529 лв. – в професионални фондове.

2-screenshot-2017-01-09-07-02-20

За да получат резултатите от портфейла-еталон, инвеститорите е трябвало да платят 0.5 % първоначални разходи и по 0.2 % инвестиционна такса на година. Това прави общо
5 лв. + 2 лв. х 12.5 години = 30 лв. такси само върху първоначалната инвестиция.

За да получат с 230-360 лв. по-ниски резултати в пенсионните фондове, осигурените е трябвало да платят 5 % такса на входа (за какво?) плюс по 1 % годишна инвестиционна такса (0.9 % за 2016 г.). Това прави 50 лв. + 10 лв. x 11.5 години + 9 лв. = 174 лв. само върху първоначалната осигурителна вноска.

Или за да получат 230-360 лв. по-малко в партидата си в пенсионен фонд, осигурените са платили 144 лв. повече такси. Така, пенсионните фондове носят доходност по-ниска от пазарната на цени близо 6 пъти над пазарните.

Който иска допълнителна пенсия, трябва да спестява и инвестира допълнително. По-добре да го прави извън пенсионните фондове, които не са могли дори да достигнат пазарните резултати през 2004-2016 година и то, при такси над пазарните. Ако не знае как, да попита. “… на всеки, който чука, ще му се отвори”. (ЛУКА 11:9

* * *

Портфейл-еталон

Портфейлът-еталон конструирах като комбинация от два индекса :

– 35 % акции (индекса STOXX® Europe 600) и

– 65 % държавни облиганиции (индекса Euro Government Bond 10Yr Term Index).

Това съотношение съответства на структура на универсален пенсионен фонд.

Кодексът за социално осигуряване налага ограничения на инвестиционния риск, при който се управляват пенсионните фондове (чл. 176-178). В частност, универсалните пенсионни фондове могат да влагат до 20 % от активите в акции. Други до 15 % могат да бъдат инвестирани в колективни инвестиционни схеми (взаимни фондове), без да се уточнява в какви класове активи са инвестирали самите взаимни фондове. Следователно те може да са инвестирани изцяло в акции.

Портфейлът-еталон :

 1. Не съдържа ценни книжа на български емитенти и така не носи риск от инвестиции в “свързани лица”.
 2. Не съдържа корпоративни облигации и така не включва риск от неплащане. В този смисъл портфейлът-еталон е по-консервативен от портфейлите на пенсионните фондове.
 3. Инвестируем портфейл. Индивидивуалните инвеститори могат да получат резултатите на портфейла-еталон като инвестират в два борсово-търгувани фонда: iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr.

Източници :

1) STOXX® Europe 600

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP

http://quotes.wsj.com/index/XX/SXXP/historical-prices

2)  Euro Government Bond 10Yr Term Index (BCEX4T)

https://index.barcap.com/Benchmark_Indices/Government/Term_Indices/Euro_Govt_10_yr_Term

3) Доходността на пенсионните фондове е изчислена по индексите VOLIDEX, UNIDEX и PROFIDEX. Вж. Стойност на един пенсионен дял. КФН : http://www4.fsc.bg/units.asp

4) ETF, следващ индекса STOXX Europe 600:
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

https://www.ishares.com/uk/institutional/en/products/251931/ishares-stoxx-europe-600-ucits-etf-de-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=institutional

5) ЕTF, следващ индекса Euro Government Bond 10Yr Term Index:

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF

https://www.ishares.com/lu/individual/en/products/251738/ishares-euro-government-bond-710yr-ucits-etf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_LU&userType=individual


Може ли да се вярва на ПОК “Доверие”?

БАДДПО – в разнобой дали две пенсии са повече или по-малко от една

ПОК “Доверие” : Две пенсии са повече от една. С 2 лв. на месец. Категорично!
ПОД “ЕнЕн” : Вярно е, но не са повече, а по-малко и не с 2 лв., а с 200 лв. на месец.

Даниела Петкова от ПОК “Доверие” е цитирана да казва, че две пенсии ще са повече от една. За да илюстрира твърденията си, тя представя таблица, в която от натрупани средства по партида, е изчислила пенсията от УПФ. Сумата от така изчислената пенсия от УПФ и намалената пенсия от държавното обществено осигуряване (ДОО), дава число, по-голямо от пенсия от ДОО без намаление, ако въобще не се осигурявате в УПФ.

Ако от размера на средства, посочен от Д. Петкова, пресметнете пенсията си от УПФ с помощта на калкулатора на ПОД “EнЕн”, получавате драматично различен и значително по-малък размер на пенсията от УПФ. Двете пенсии (от УПФ и намалена от ДОО), са категорично  по-малко от една – пенсия от ДОО в пълен размер. Вж. Таблиците

screenshot-2016-12-20-06-25-35

По въпроса колко е пенсията при 10 000 лв. по партида в УПФ, пенсионните дружества изглежда още не са се разбрали. От там, и вие не знаете.

Моите изчисления показват, че на всеки 1,000 лв. (хиляда лв.) от УПФ, можете да се надявате на 4.67 лв. първоначална месечна пенсия, съпоставима с тази от ДОО. “Съпоставима”, означава, че и двете пенсии – тази от ДОО и тази от УПФ – подлежат на годишна индексация с еднакъв процент.

16.12.2016

Източници :

1. ПОК “Доверие”, по Mediapool http://bit.ly/2hPRjcD
2. ПОД “ЕнЕн” : а) Калкулатор; б) Резултати (в PDF)

Съкръщения :

 • БАДДПО – Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване;
 • ДОО – Държавно обществено осигуряване;
 • НОИ – Национален осигурителен институт;
 • Макс ОД – Максимален осигурителен доход;
 • ПОК – Пенсионно осигурителна компания;
 • ПОД – Пенсионно осигурително дружество;
 • СОД – Среден осигурителен доход;
 • СРЗ – Средна работна заплата.