Жените, родени през 1960 г., решават размера на пенсията си СЕГА

ВНИМАНИЕ !
За жени, родени след 28.2.1961 г. !

Ако желаете да увеличите пенсиите си, необходимо е да подадете Заявление в НАП, както е показано по-долу. Срокът за подаване на заявлението е пет години преди навършване на пенсионна възраст. НО, ВНИМАНИЕ ! НАП прилага пенсионната възраст в годината на подаване на заявлението, а не Вашата, която е по-висока.

През 2017 г. се пенсионират жените, достигнали 61 годишна възраст. Това означава, че НАП ще приеме заявлението Ви за отказ от осигуряване в УПФ преди 56-ия Ви рожден ден !
Ако вече сте навършила 56 години, НАП ще откаже Вашето заявление, Вие ще си останете с партида в УПФ, ще получите две пенсии, сумата от които ще е по-малко от една пенсия, която бихте получили от НОИ ако въобще никога не сте се осигурявали в УПФ.

22.02.2017

Жените, родени между 1 януари и 30 април 1960 г., ще навършат 56 години и 8 месеца между 1 септември и 30 декември 2016 г. Бездействието преди датата, на която навършват 56 г. и 8 месеца може да им струва няколко десетолевки по-ниска пенсия.

*) До датата, на която навършвате 56 години и 8 месеца решавате дали да получавате две пенсии или една. Едната пенсия ще е по-голяма от сумата на двете;

*) След датата на навършване на 56 години и 8 месеца имате право на пенсия от универсален пенсионен фонд. Право имате, но пари нямате.

* * *

Дата, на която навършвате 56 години и 8 месеца е важен за Вас предел:

 1. На тази дата изтича срокът, в който можете да решите да се откажате от осигуряване в универсален пенсионен фонд (УПФ). Ако го направите, ще получавате една пенсия – само от държавното обществено осигуряване (ДОО) в пълен размер. Ако не го направите, ще получавате и втора пенсия, от УПФ, но пенсията Ви от ДОО ще бъде намалена със 17 %;
 2. След тази дата, можете да поискате от пенсионното дружество, което управлява Вашите пари да започне да Ви изплаща пожизнена пенсия. Пенсионното дружество е длъжно да я отпусне, ако по партидата си имате достатъчно средства за отпускане на поне минималната пенсия. Минималната пенсия сега е 161.38 лв. на месец. Ако нямате достатъчно средства, пенсионното дружество ще Ви откаже отпускане на пенсия от УПФ сега.

За всяка жена конкретният размер на пенсиите е различен и зависи от нейните обстоятелства: осигурителен доход, стаж, размер на партидата в УПФ и т.н. Не вземайте това важно за Вас решение преди да се посъветвате с компетентен и безпристрастен финансов консултант, който не е осигурителен посредник.

За ориентир на това, какво приблизително можете да очаквате:

Ако прехвърлите средствата от партидата си от УПФ в държавния фонд и престанете да се осигурявате в УПФ, през 2021 г. НОИ Ви определи пенсия, да речем, от 500 лв. месечно. Ако не заявите отказ от  УПФ между 1.09 и 30.12.2016, то пенсията ви от НОИ става 415 лв. (17 % или 85 лв. на месец по-малко).

Ако продължавате да се осигурявате в УПФ, то от УПФ можете да се надявате на месечна пенсия от 5.65 лв. на всеки 1000 лв., които имате по партида.

Първо, това е оптимистична оценка – всяко пенсионно дружество може да определи пенсията Ви по различен начин, защото няма уредба за това какви стойности на параметрите да използва дружеството за изчисляване на пенсията Ви.

Второ, това е първоначален размер на пенсията. Дружествата могат да преизчисляват тази пенсия всеки месец и могат да я увеличават или намаляват. Докато пенсията от ДОО се индексира всяка година и може само да нараства, но не и да намалява.

В примера, в който намалената пенсия от НОИ е 415 лв., за да я допълни пенсията Ви от УПФ до 500 лв., по партидата си в УПФ трябва да имате поне 15 044 лв. Тогава двете ви пенсии – намалена от ДОО и от УПФ – ще са равни на една пенсия от ДОО в пълен размер, която ще получите, ако сте се отказала от осигуряване в УПФ.

За да разчитате пенсионното дружество да започне да Ви изплаща пенсия от УПФ още през тази година, тази пенсия трябва да е поне 161 лв. на месец, колкото е минималната в момента. За да може пенсионото дружество да го направи, трябва да имате по партидата си поне 28 500 лв. Не можете да имате тази сума по партида, защото дори и да сте се осигурявала на максимален осигурителен доход от 2002 г. насам, сега имате 15-16 000 лв. по партида.

Това е:

 1. Ако желаете да запазите партидата си в УПФ, не трябва да правите нищо. В такъв случай през 2021 г. ще получите две пенсии – намалена от ДОО и от УПФ, сумата на които вероятно ще е по-малка от пенсия от ДОО в пълен размер, на която имате право, ако да бяхте се отказала от осигуряване в УПФ.
 2. Ако желаете да получите пенсия от ДОО в пълен размер и сте родена преди 1 май 1960 г., трябва да заявите отказ от осигуряване в УПФ. Това става с подаване на заявление в НАП  преди датата, на която навършвате възраст от 56 години и 8 месеца.

За жените, родени от 1 май до края на 1960 г., срокът изтича на датата, на която навършат възраст от 56 години и 10 месеца, т.е. през 2017 г.

Желая Ви своевременно вземане на осъзнато решение и достойни старини.


Справка – Кодекс за социално осигуряване
http://www.nssi.bg/images/bg/legislation/Codes/KCO.pdf

 • Срок за отказ от осигуряване в УПФ;
 • Намаляване пенсията от ДОО в случай, че се осигурявате в УПФ;
 • Право на пенсия от УПФ пет години преди навършване пенсионна възраст;
 • Изчисляването на пенсии от УПФ не е прецизно регламентирано;
 • За пенсии, отпускани след 1.1.2019 г. няма таван;
 • Минимална пенсия за осигурителен стаж и въраст 2016 г.  – 161.38 лв.
 • “Как се случва отказът от осигуряване в УПФ…”

Срок за отказ от осигуряване в УПФ:

Чл. 4б. (Нов – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) (1) Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”, съответно във фонд “Пенсии за лицата по чл. 69”, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст

Намаляване пенсията от ДОО в случай, че се осигурявате в УПФ

Чл. 70, (7) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2015 г., в сила от 15.08.2015 г.) За периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд “Пенсии” за трета категория труд за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет.

Право на пенсия от УПФ пет години преди навършване пенсионна възраст

Чл. 167, (2) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 1.01.2011 г.) По желание на осигурения фондът за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1.

Изчисляването на пенсии от УПФ не е прецизно регламентирано. Затова при една и съща сума по партида две пенсионни дружества могат да изчислят и отпуснат различни пенсии.

Чл. 131. (1) (Предишен текст на чл. 131 – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Пенсията се определя на основата на натрупаната сума в индивидуалната партида от направените вноски и доходите от тяхното инвестиране, намалена с таксите и удръжките, предвидени в този дял, и в зависимост от продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици.

(2) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2002 г.) Когато размерът на пенсията е до 20 на сто от социалната пенсия за старост, сумата се изплаща на пенсионера наведнъж или разсрочено при придобиване на правото.

За пенсии, отпускани след 1.1.2019 г. няма таван.

Минимална пенсия за осигурителен стаж и въраст 2016 г.  – 161.38 лв.
http://www.nssi.bg/pensions/grantpensions/426-osp

На въпроса “как се случва отказът от осигуряване в упф…” отговорът е: просто, със заявление.

Заявление за избор за промяна на осигуряване от от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”…
http://www.nap.bg/document?id=9592

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗБОР НА ОСИГУРЯВАНЕ, ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД “ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ” И ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
www.nap.bg/document?id=1469