Пенсията от УПФ е по-несигурна.

Освен по размер, пенсиите от ДОО и УПФ се различават и качествено – по рисковете, които носят осигурените и пенсионерите или с други думи – по степен на сигурност, с която могат да разчитате на пенсията си.

Пенсиите от ДОО са изложени на политически риск, тъй като размерът им може да се промени с промяна на закона – КСО. Въпреки това, пенсиите от ДОО са по-сигурни, а тези от УПФ – свързани с редица рискове, които се носят лично от осигурените лица и пенсионерите – и затова, по-несигурни. Веднъж отпусната, пенсията от ДОО не може да намалява номинално, а пенсията от УПФ може и да намалее в резултат на инвестиционния риск. В таблицата по-долу са обобщение основните рискове.

ДОО

ДЗПО (УПФ)

1. Тип пенсионно осигуряване Дефиниран размер на пенсия Дефинирани осигурителни вноски
2. Период на осигуряване
2.1 Инвестиционен риск

Не

Да

2.2 Такси

Не

Да

2.3 Социални рискове: Намаляване размера на пенсията при:
– безработица,
– отпуск по болест,
– отпуск по майчинство, бременност и раждане.
в периода на осигуряване.

Не;
зачитат се за осигурителен стаж, а ИК се изчислява върху дохода, който служи за база за социалното плащане

Да;

в посочените случаи в УПФ не постъпват осигурителни вноски

2.4 Доходност?

Да,
положителна и по-висока от УПФ

Да,
може да бъде положителна или отрицателна, по-ниска от ДОО.

3. Пенсия
3.1 Инвестиционен риск

Не

Да – партидите на пенсионери и осигурени са в един и същ портфейл (фонд).
3.2 Риск от дълголетие

Не

Да – не е уредената фазата на изплащане, липсват пенсионни резерви.
4. Наследяване
– осигурителен период

Да – частично *

Да – напълно

– пенсия

Да – частично*

Да или Не? *

 

*) Правото на наследствени пенсии от НОИ е уредено в чл.чл. 80-84 от КСО. “Частично” означава : а) наследяват само съпруг/а, родители и непълнолетни деца; б) при по-малко от 3-ма наследници, се наследява процент от пенсията на починалия. Напротив, партида от УПФ се наследява напълно от всички наследници по Закона за наследството.

*) Според действащия КСО, остатъкът по партида в УПФ на починал пенсионер се разпределя на наследниците. Това означава, че от партидите на пенсионерите не се формира общ пул, от който да се изплащат пожизнени пенсии на преживелите. Отговорност за техните пенсии носи съответното дружество, като за целта – пак по КСО – то формира пенсионни резерви. Дружествата не са формирали пенсионни резерви към момента.
Обратно, ако бъде разрешено на дружествата да прехвърлят средствата по партиди та пенсионерите в общ пул, от който да изплащат пожизнени пенсии, остатъците по партиди на пенсионери няма да се наследяват – просто пенсионерите няма да имат партиди.

Така че, или способността на дружествата да изплащат пожизнени пенсии е под съмнение или под съмнение е правото на наследяване на остатъците по партиди на починал пенсионер.