(Не)адекватност на пенсиите в България

Знаем (от опит), че пенсиите, изплащани от държавата, са ниски и недостатъчни.
Колко “по-достатъчни” ще станат, когато осигуряващите се в УПФ започнат да се пенсионират?

Давам изчерпателен отговор на този въпрос – при различни сценарии и допускания – тук:

(Не)адекватност на пенсиите в България

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2825011

При всички правдоподобни допускания:

1. Пенсиите – една или две – все няма да стигат;

2. Две пенсии (от НОИ и УПФ) са винаги и всякога по-малко от една (само от НОИ)

Защо ли? Много просто

Доходността на осигурителните вноски в НОИ превишава в пъти постигнатата досега доходност от УПФ.

За любопитните – доходността (вътрешната норма на възвръщаемост – IRR – internal rate of return) на ДОО е онова число, което изравнява сумата на всички осигурителни вноски в течение на 40 години със сумата на всички пенсии, които човек ще получи (при средна очаквана бъдеща продължителност на живота, оценeна на КФН).

(Разбира се, който живее по-дълго, ще получи повече за сметка на този, който живее по-кратко).

Мнозина биха искали да имат възможност да получават една пенсия, само от УПФ – като се осигуряват само в УПФ, въобще нямат нищо общо с НОИ – за тях имам следния резултат:

Сумата на получените пенсии само от УПФ (без осигуряване в НОИ) ще е със 104 000 лв. (сегашни – 2015 г. – лева) по-малка от сумата на пенсиите от НОИ, ако човек никога не се осигурявал в УПФ. Това, за осигуряващ се на средна работна заплата. Ако пък осигуряването е било на max – загубата за осигуряващите се в УПФ е още по-голяма.

Вярвам да съм помогнал за информирания Ви избор. 

Съкръщения:

ДОО – държавно обществено осигуряване

КФН – Комисия за финансов надзор

НОИ – Национален осигурителен институт

УПФ – универсален пенсионен фонд.