“Спестявания за пенсия: реалната доходност 2020”

Под това заглавие сдружението “Better Finance” докладва реалната доходност на пенсионни фондове в 18 страни-членки на ЕС, в т.ч. България. https://betterfinance.eu/publications/research-papers/

Реалната доходност е критично важна за това, каква ще е покупателната способност на натрупаните средства, а от там и на пенсията от пенсионен фонд. Въпреки това тя не е известна нито на публиката, нито на регуратора КФН, нито на правителството, законодателя или синдикатите. Публикува я Better Finance.

Резултатите сочат следното:

Доходността, постигната от пенсионните фондове у нас за периода 2002-2019 г. е сред най-ниските в сравнение с резултатите в други 11 страни-членки на ЕС.  Дългосрочната реална доходност от управлението на вноските в универсални пенсионни фондове е отрицателна минус 0.91% годишно. Това означава, че със 100 лв. внесени в УПФ у нас на 1.01.2002 г., могат да се купят стоки и услуги за 84.83 лв. на 31.12.2019 г.

За по-кратки периоди УПФ реализират положителна реална доходност. Но дори и тогава, постигнатата доходност изостава безнадеждно от темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната.

Винаги, когато доходността в УПФ изостава от темпа на нарастване на средния осигурителен доход, две пенсии са по-малко от една. В такъв случай пенсията от УПФ е по-ниска от намалението на държавната пенсия и не го компенсира.

Така УПФ се оказват продукт, негоден да осигури допълнителна пенсия.

Главата за България съдържа предложения за реформа на пенсионната система у нас, с която да се осигури държавната пенсия да не се намалява на никого и да се гарантира, че две пенсии са винаги повече от една. Вж. стр. 29-30 в