Пенсия от УПФ?Какво означава за мен?

 

Истината лъсна: Осигуряването в универсален пенсионен фонд (УПФ) намалява пенсията Ви и уврежда интересите Ви.

Тук ще прочетете:
– Как се предлага да се изчисляват и изплащат пенсии от УПФ?
– Защо пенсията от УПФ е долнокачествена?
– Защо двете ви пенсии ще са по-малко от една, дори и да сте осигурявали цял живот на максимален осигурителен доход?
– Какво можете да направите (в рамките на закона)?

Министерството на труда и социалната политика публикува КОНЦЕПЦИЯ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ФАЗАТА НА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ за обществено обсъждане. В нея се предлагат три начина за изчисляване и изплащане на пенсии от универсалните пенсионни фондове, които евентуално да залегнат в Кодекса за социално осигуряване.

– еднократна сума, платима наведнъж или разсрочено;
– програмирани тегления и
– пожизнена пенсия.

При изплащането на еднократна сума, човек не получава пенсия, а … натрупаната по патрида сума. За родените между 1960 и 1965 г. тази сума е средно 3,637 лв. в момента. Ако сте сред тези хора, ще си останете с намалена държавна пенсия.  В това положение са повече от половината от бъдещите пенсионери (55 % според Концепцията).

Програмираните тегления са механизъм за изплащане на средствата по партида в срок, равен на средната бъдеща продължителност на живота на пенсионер, която се оценява на 16 години за мъж и 20 години за жена, достигнали 65 годишна възраст (според КФН). В случай, че пенсионерът почине преди достигане на заложената бъдеща продължителност на живота, остатъкът по партидата му се изплаща на наследниците. Това също не е “пенсия” в традиционния смисъл, тъй като сами носите риска от дълголетие – риска да надживеете парите си и да си останете с намалена държавна пенсия в края на живота си.

Най-интересен е предлаганият регламент за изплащане на пожизнени пенсии, макар и на такива да могат да се радват едва около една трета от бъдещите пенсионери. Интересен е, защото тези, които могат да получат пенсия от УПФ, имат възможност да избират – дали да получават две пенсии или една. Двете пенсии са пожизнена пенсия от УПФ и намалена държавна пенсия, а едната е държавна пенсия в пълен размер.

Този избор могат да направят в две крачки:

Първата е да сравнят пожизнената пенсия от ДОО (държавната) с тази от УПФ по техните качествени характеристики, а
Втората – като сравнят размера на намалението на пенсия от ДОО с очаквания размер на пенсия от УПФ.

Пенсията от УПФ е “второ качество”

И държавната и пенсията от УПФ са пожизнени и така защитават пенсионера от риска да надживее средната бъдеща продължителност на живота и да остане без средства. И двете пенсии, веднъж отпуснати, не могат да намаляват в номинален размер. До тук, добре. Но:

  • Държавната пенсия подлежи на годишна индексация, а пенсията от УПФ – не. Държавната пенсия се индексира с половината от инфлацията и нарастването средния осигурителен доход. Националния осигурителен институт очаква тази индексация да е 3.1 % годишно в следващите 20-тина години (3.8% за 2018 г.) Пенсията от УПФ също може да се увеличава, но само ако дружеството реализира доходност, която превишава техническия лихвен процент (приет в Концепцията за 3 %). Като съобразим, че се предлага парите за пенсии от УПФ да бъдат инвестирани само в облигации, това е доста невероятно да се случи, поне в близките години. Освен това пенсионерите биха получили не целия доход от по-добрите резултати, а половината от него (с. 10 от Концепцията). Така, за да може пенсията от УПФ да нарастне с 3 % през втората година, дружеството трябва да реализира доходност в размер на 9 % (3% техническа лихва + 6 % доходност над техническата лихва, от която половината – 3 % да се разпредели между пенсионерите). Всичко това означава едно: пенсията от УПФ и държавната могат да се сравняват по размер само за първата година. През втората и следващите години държавната пенсия ще расте, а тази от УПФ – може да остане без изменение или да нараства по-бавно.
  • В случай, че пенсионерът почине, преживелият съпруг получава право на “вдовишка добавка” в размер на 26.5 % от пенсията на починалия (чл. 84, КСО). Пожизнена пенсия от УПФ не се наследява.

Така, сравнена с държавната, пенсията от УПФ е “второ качество”.

На втората крачка бъдещият пенсионер трябва да сравни намалението на държавната пенсия с пенсия от УПФ. Това е така, защото, който се осигурява в УПФ, отклонява част от задължителната си осигурителна вноска в УПФ. Затова и държавната му пенсия ще бъде намалена. На първите, които се пенсионират между 2021 и 2027 г. държавната пенсия се намалява с около 20 %. След това процентът на намаление нараства постепенно до 25.9 %, за тези, които ще се пенсионират след 2040 г. По този начин пенсията от УПФ не е “допълнителна”. Тя първо трябва да замести намалението на държавната пенсия. Трябва, но не може. Ето защо:
Първоначалният гарантиран размер на пенсия от УПФ се определя от парите по партида преди да се пенсионирате. Те зависят от размера на вноските и доходността по партида.

Държавната пенсия пък, се изчислява от средния осигурителен доход за страната в 12-те месеца преди пенсионирането Ви. Това означава, че правата, които ви дават осигурителните вноски в ДОО се индексират (нарастват) ежегодно с растежа на средния осигурителен доход.

Следователно, за да имате капитала по партида в УПФ, който да позволи пенсията от УПФ напълно да компенсира намалението на пенсия от УПФ, то и доходността, която получавате в УПФ трябва да е поне равна (на практика по-висока) от растежа на средния осигурителен доход.

Трябва, но не е. През последните 16 години, от 2002 до 2017 г., доходността, получена върху вноските (преди отчисляване на такси) в УПФ е 2.7 % средногодишно, а темпът на нарастване на средния осигурителен доход е 7.9 % средногодишно. Затова и пожизнената пенсия от УПФ не може да компенсира намалението на държавната пенсия и

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА

Това ще бъде вярно до тогава, докато:

а) доходността по партиди в УПФ не започне трайно да превишава темпа на растеж на осигурителния доход, което е много малко вероятно, ако въобще е възможно,

б) Размерът на държавните пенсии се определя така, както предвижда действащия в момент чл. 70 от КСО, който в тази си част не се очаква да се промени поне до 2040 г., а вероятно и след това и

в) пожизнените пенсии от УПФ се изчисляват и актуализират така, както се предлага в Концепцията.

Ето пример, за мъж, който e роден между 1.01. и 31.05.1960 г., винаги се е осигурявал върху максималния доход и ще се пенсионира през 2024 г. с 39.5 години осигурителен стаж. Според изчисленията в Концепцията, той може да очаква 209 лв. месечна пожизнена пенсия от УПФ (ако е жена – 194 лв.). Пита се с колко ще бъде намалена държавната му пенсия?

2024 г.

СОДС                                                           – 1320 лв.
Индивидуален коефициент               – 2.5
Осигурителен стаж                               – 39 години и 6 месеца
Коефициент на натрупване              – 1.39 (НОИ, Актюерски доклад 2016, с.35)
Процент на намаление                       – 18 %
на държавната пенсия

При тези допускания на мъжа се полага пенсия от ДОО в пълен размер от 1,811.86 лв. (за пенсии, опускани след 2018 г. няма таван). В случай, че се е осигурявал и в УПФ, държавната му пенсия ще бъде намалена с 18 % или с 325.41 лв. и ще е равна на 1,486.45 лв.

Пенсията му от УПФ се изчислява на 208.88 лв. (Концепцията, с. 14) и не компенсира намалението на пенсията от ДОО в размер на 325.41 лв. Сумата от двете пенсии на мъжа е 1,695.33 лв., което е по-малко от 1,811.86 лв., със 116.53 лв. на месец по-малко.

Така, дори и тези, които ще получат най-високите пенсии от УПФ, на практика ще намалят пенсията, на която биха имали право ако въобще никога не се бяха осигурявали в УПФ.

Всички, които Ви убеждават колко прекрасно е на имаш “нещичко” в УПФ на свое име, искат да Ви направят бедни и глупави. Всички, които ще се пенсионират преди 2040 г. могат да избегнат намаляване на пенсиите, ако се откажат от осигуряване в УПФ. Срокът за това е края на 2018 г. или 5 години преди да достигнат пенсионна възраст, което от двете настъпва по-късно.

Как да се отървете от измамата УПФ съм посочил тук.

В най-добър интерес на осигурените е да се откажат от осигуряване в УПФ и да насочат цялата си задължителна осигурителна вноска в ДОО. В случай, че желаят да прекарат старините си в удобство, независимо и с достойнство, да спестяват допълнително и да инвестират средствата си самостоятелно в подходящи, глобално диверсифицирани портфейли при ниски такси и нисък праг на вноски извън пенсионните фондове у нас. Всички пенсионни фондове са неподходящи, негодни и неизгодни за бъдещите пенсионери. И не вярвайте на тези, които Ви убеждават, че не можете. Ако не знаете от къде да започнете – попитайте на help@idfk.org – ще Ви отговоря.