Кой казва, че ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА?

В разгорещените дебати под текстовете ми по-долу, имаше много скептични мнения за държавните пенсии от НОИ, но нито един, повтарям, нито един случай на човек, който да сподели, че в нейния случай двете й пенсии ще са поне равни на една – държавна пенсия в пълен размер. Нито един! За сметка на това – няколко, които показват със собствените си числа как две пенсии са по-малко от една и осигуряването в УПФ ги ощетява, защото намалява пенсионния им доход.

Е, тук съм, за да Ви кажа, че ако сте жена, родена през 1960-61 г., не само Вашите, но и двете пенсии на децата Ви, ще са по-малко от една. Ето как (инфографика)

От къде зная ли? Сметнах. Сметнах за мъж, роден през 1977 г., който ще се пенсионира през 2042 г. при три различни хипотези за осигурителния му доход. И при трите, в т.ч. и ако винаги се е осигурявал на максимален осигурителен доход, двете му пенсии ще са по-малко от една. Защо?

Просто. За да може пенсия от УПФ да компенсира намалението на пенсия от ДОО (държавното обществено осигуряване), необходимо е доходността, която получавате от вноските си в УПФ да е по-висока от темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната (СОДС). А тя е по-ниска, доста по-ниска. И няма да може да навакса до 2041 г. За 2002-2017 г. всички осигурени в УПФ са получили средногодишно, в реален израз (след инфлация) по 1.1 %, а СОДС е нараствал с реален темп 3.9 % годишно. До 2041 г. е необходимо в УПФ да получавате средногодишно по 4.5 % в реален израз, което е невъзможно. Невъзможно е защото е повече, отколкото се очаква да донесат пазарите в следващите 20 години и защото кодексът ограничава структурата на портфейлите ви в УПФ.

Така, че за всички, които се пенсионират поне до 2040 г., две пенсии ще са по-малко една. Този извод ще важи докато:

а) доходността Ви в УПФ (но изчислена коректно, а не както я публикуват пенсионните дружества) не започне да изпреварва трайно растежа на СОДС (това очаквам да се случи на кукуво лято) и

б) докато пенсиите се определят така, както е записано в Кодекса за социално осигуряване, който Министърът на труда казва, че няма нужда да се променя до 2040 г.

Кой казва така?

Световна банка (2007 г.): Възможно е адекватността на пенсиите да се повиши за лица, участвали “във финансовата система [ДЗПО – б.м. ЛХ] ако доходността в схемата с финансови сметки [УПФ – б.м. ЛХ] e по-висока от темпа на нарастване на заплатите. Но, ще минат десетилетия, преди средният осигурен да е имал възможност да се осигурява през цялата си кариера в схемата с финансови сметки”.
Тъй като доходността по партиди от УПФ е фактически по-ниска от темпа на нарастване на заплатите (СОДС) за 2002-2017 и очаквам да остане по-ниска за целия период 2002-2041 г., то и две пенсии са по-малко от една и осигуряването в УПФ намалява адекватността на пенсиите и уврежда интереса на осигурените.

Palmer, Edward. (2007). “Pension Reform and the Development of Pension Systems: An Evaluation of World Bank Assistance Background Paper Bulgaria Country Study”. The World Bank Washington, D.C., p. 25.
http://ieg.worldbankgroup.org/sites/default/files/Data/reports/bulgaria pensions wp.pdf

Любомир Христов (2015, м. март) – “И все пак: Две пенсии СА ПО-МАЛКО от една
http://wp.me/p1mX8W-bG

Министерство на финансите (2015, м. май) – “При допускане за по-ниска доходност на УПФ от 3.6 % размерът на пенсията, постигната в първи стълб, ще надвишава тази, постигната в първи и втори стълб през целия период от 2025-2042 г.” В действителност, доходността, получена от осигурените в УПФ, която предопределя остатъците им по партида преди пенсиониране, а от там и пенсиите им от УПФ, е 2.7 % през 2002-2017 г. и е по-ниска от нивото, което – според Министерството на финансите – е необходимо да изравняване на две пенсии, то и две пенсии са по-малко от една. (б.м. ЛХ).

Министерство на финансите. (2015). “Мотиви към Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване” http://parliament.bg/bills/43/502-01-39.pdf

Национален осигурителен институт (2016) – След 2037 г., средствата постъпващи в НОИ от прехвърляне на цялата задължителна осигурителна вноска и партидите от УПФ няма да са достатъчни за изплащане на увеличението (ненамалението) на пенсия от ДОО и така на национално ниво две пенсии ще са по-малко от една.През втората половина на прогнозния период ( след 2037 г. ), поради ефекта на натрупване на по- високите разходи за пенсии, по- високата с 5  п.п. осигурителна вноска и средствата от индивидуалните партиди на лицата,  които ще постъпват във фонд „Пенсии” при пенсионирането им, не покриват непрекъснато нарастващите разходи за пенсии,  изплащани в пълен размер,  поради което дефицитът на ДОО при алтернативните сценарии става по- висок от този в базовия…”

Национален осигурителен институт. (2016). “АКТЮЕРСКИ ДОКЛАД 2016 г.” София. стр. 52.  http://www.noi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/analysis/ActuarialReport2016.pdf