Доходност на Пенс.Фондове: 2 < 1

От доходността, която осигурен в пенсионен фонд получава по партидата си, зависи размерът на капитала, който ще натрупа преди пенсиониране. От размера на капитала зависи размерът на пенсията. С пенсията ще покрива  разходите си на старини.

Затова от значение за осигурените е:

  1. Реалната (след изчистване на инфлацията) доходност, защото от нея зависи реалната покупателна способност на пенсията;
  2. Средногодишната доходност за дълги периоди, защото инвестирането за пенсия трае десетилетия;
  3. Действително получената доходност от осигурения върху всички вноски, които е направил.

Доходността, която получават осигурените в действителност е тази, която изравнява сумата на осигурителните вноски с натрупаното по партидите им в пенсионен фонд.  Тази доходност се изчислява по парично-претегления метод. ИДФК е единствената организация, която публикува изчислената по парично претегления метод доходност на ниво “пазар” – т.е. средно за всички осигурени по типове пенсионни фондове.

Към 31.12.2015 г. доходността на пенсионните фондове и на осигурените в тях е както следва:

Screen Shot 2016-02-18 at 7.14.46 AM

Източник: Изчисления на ИДФК по данни за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2015 г., публикувани от КФН

“Номиналната доходност на фонда” е тази, изчислена на база на вноските, след като от тях са приспаднати таксите – първоначалната такса и ежегодната такса за управление.

“Номиналната доходност на осигурените” е тази, която осигурените са получили върху брутните си вноски, преди приспадане на таксите.

“Реалната доходност на осигурените” е номиналната им доходност, коригирана с инфлацията.

Дали очакваната пенсия от УПФ ще компенсира намалението на пенсията от ДОО или не и така дали две пенсии ще са равни на една или не, зависи от това дали доходността от УПФ изпреварва темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната. Средногодишната реална доходност на осигурените в УПФ за периода от 2002 до края на 2015 г. е:
*  0.53 % или по 53 стотинки на 100 лв. годишно.

Реалният годишен темп на нарастване на средния осигурителен доход за страната в периода 2002-2015 г. е

*  3.8 % и изпреварва значително доходността на осигурените в УПФ.

Продължаването на тенденцията нарастването на средния осигурителен доход за страната да изпреварва доходността на осигурените в УПФ гарантира, че пенсия от УПФ няма да компенсира намалението на пенсията от държавното обществено осигуряване и така две пенсии ще са по-малко от една.


Лихвите? Не така! (Пак!)

Може би сте чували, че банките у нас имат навика да променят едностранно и произволно лихви по кредити след като сте подписали договора, което ще рече, без Вашето знание и съгласие. През април 2010 г. писах, че “ Широко практикуваното у нас определяне на лихвата по жилищни заеми по начин, който зависи изцяло от решението на банката и може да бъде променян произволно, е непочтено, несправедливо и неправомерно…”, а също и че банка и клиент са равнопоставени само ако “промените в лихвения процент по конкретен кредит не зависят нито като момент, нито като размер от произволно решение на управляващите банката”. Написах и че ще има осъдени банки за едностранно повишаване на лихви.

Такива осъдени банки има. Например, “Уникредит Булбанк” – 19 пъти с 36 висящи дела.

Нещо повече, от тук нататък районните съдилища ще трябва да решават в полза на клиента спорове с банки за едностранно повишени лихви. Така казва Върховния касационен съд в решение № 424 от 2.12.2015 г. и по-конкретно:

“че е допустима уговорка в договор за кредит, предвиждаща възможност за увеличаване на първоначално уговорената лихва, само ако тя отговаря на следните кумулативни*  условия:

  1. обстоятелствата, при чието настъпване може да се измени лихвата, трябва да са изрично уговорени в договора или в общите условия (ОУ);
  2. тези обстоятелства следва да са обективни, т.е. да не зависят от волята на кредитора – тяхното определяне или приложение да не е поставено под контрола на кредитора;
  3. методиката за промяна на лихвата да е подробно и ясно описана в договора или ОУ (чл. 144, ал. 4 от З.), т.е. да е ясен начинът на формиране на лихвата;
  4. при настъпването на тези обстоятелства да е възможно както повишаване, така и понижаване на първоначално уговорената лихва – ако е предвидена възможност само за повишаване, това несъмнено води до „значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя“ съгласно чл. 143 от З.….”

С други думи, банката изчислява, но не може да решава каква да е лихвата след като договорът за кредит вече е подписан. (2012 г.)

Ако банката е повишила лихвата Ви по кредит и още не сте я осъдили, побързайте.

* “кумулативни” ще рече “с натрупване”. Иначе казано, или всички условия са изпълнени, или ако дори едно не е изпълнено, уговорката за увеличаване на лихва в договор за кредит не е допустима.