ДОХОДНОСТ НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ – КЪДЕ ОТИВА ТЯ?

Пенсионните фондове се управляват професионално за да реализират доходност. Реализираната доходност се разпределя по партидите на осигурените в пенсионни фондове.

Каква е доходността, генерирана от пенсионните фондове през периода 2002 – 2017 г. и как се разпределя тя?

Доходността на универсалните и доброволни пенсионни фондове е почти
еднаква, а именно 4.7 % средногодишно. Това е доходност на пенсионните фондове, а не тази, която получават осигурените в тях.

Осигурените се интересуват от реалната доходност по партидите си (доходност след такси и инфлация). Само реалното нарастване на средствата по партидите, ще запази и евентуално увеличи покупателната способност на парите им (това, което могат да си купят с тях в бъдеще).

Тук има добри новини:

  • осигурителните вноски в УПФ са нараствали с по 1.1 % средногодишно в реален израз в периода 2002 -2017 г.
  • осигурителните вноски в ДПФ най-сетне през 2017 г. са възстановили реалната си стойност (отбелязали са средногодишна доходност за периода от 0.11%)

Как се разпределя доходността на фондовете между

  • покриване на такситe,
  • компенсиране на инфлацията и
  • реална доходност, получена от осигурените

е показано на фигурата.

2017-ПФРД

Вижда се, че да “спестяваш” в пенсионен фонд е все едно да се опитваш да пренесеш вода в сито от днес до пенсионирането си. Имате по-добри алтернативи:

Алтернатива на УПФ е отказ от осигуряване в УПФ и прехвърляне на цялата осигурителна вноска в НОИ. Единствената пенсия от НОИ е по-висока от сумата на две пенсии – намалена от НОИ и “допълнителна” от УПФ. Средният осигурителен доход, от който НОИ изчислява пенсиите, през 2002 – 2017 г. е нараствал реално с по 4 % средногодишно за периода 2002-2017 г. (в сравнение с 1.1 % реална доходност, получена от осигурените в УПФ).
Заявление за отказ от осигуряване в УПФ: www.nap.bg/document?id=9592

Алтернативата на ДПФ е самостоятелно управление на глобално диверсифициран портфейл от акции и облигации, конструиран по мярка, така че да подхожда лично за Вас. Така си гарантирате бъдещата пазарна доходност минус минимални такси. Не е трудно. Който не знае как, да попита на help@idfk.org

Данни за доходността на пенсионните фондове и
осигурените в тях за периода 2002-2017 г.

2017-ПФРД

Източник: Изчисления на автора по данни, публикувани от Комисията по финансов надзор  http://www.fsc.bg/bg/pazari/osiguritelen-pazar/statistika/statistika-i-analizi/