Кой има нужда от УПФ?

Не и осигурените, изглежда.

Как работи пенсионната система днес в 10 точки.

 1. Колко пенсия е достатъчно?

  При 70 % от последния брутен месечен доход, човек би разполагал с толкова пари за харчене, с колкото е разполагал и преди да се пенсионира. Следователно, запазването на стандарта на живот след пенсиониране предполага пенсия, заместваща 70 % от последната му работна заплата.(вж. Таблица 1-РД тук)

 2. Колко е пенсията, обещавана от НОИ?

  Зависи. Зависи от това, дали човек се е осигурявал само в НОИ или и в НОИ и в УПФ. Когато човек се е осигурявал и на двете места, пенсията, отпускана от НОИ, е с 28.1 % по-ниска. На всеки 100 лв. пенсия, която ще получи човек, осигурявал се само в НОИ, същият човек ще получи 71.90 лв., ако се е осигурявал и в НОИ и в УПФ.
  Например, средният осигурителен доход за страната към 30.11.2014 г. е 679.98 лв.
  Пенсията на осигурявал се в течение на 40 години само в НОИ с индивидуален коефициент, равен на единица, ще е 299.19 лв., а ако се беше осигурявал и в УПФ, пенсията му от НОИ ще е 215.15 лв., или 84.04 лв. по-малко на месец.
 3. Какъв процент от последната заплата ще замества пенсията от НОИ?3.1 За осигурявал се само в НОИ, процентът ще зависи от индивидуалния коефициент на осигурения и от съотношението между последната му работна заплата и средния осигурителен доход, от който се изчислява пенсията. Ето за какво става дума.Ако човек се е осигурявал:а) върху средния осигурителен доход за съответната година в течение на кариерата си (т.е. неговият индивидуален коефициент е единица) и последната му заплата е равна на средния осигурителен доход за страната преди пенсиониране – пенсията му ще е равна на 44 % от последната му заплата. (За всяка година осигурителен стаж, човек получава право на 1.1 % пенсия. 40 години х 1.1 % е равно на 44%)

  б) Ако индивидиалният коефициент на човека пак е единица, но последната му заплата е по-висока от средния за страната осигурителен доход преди пенсиониране, пенсията ще замества по-нисък процент от последния месечен доход на осигурения. Например, ако човек се пенсионира на 1.12.2014, а последната му месечна заплата е 820 лв. (колкото е средната работна заплата през септември 2014 г. по данни на НСИ), то пенсията му ще е 299.19 лв. или 36.5 % от последния му месечен доход (малко повече от половината от необходимите 70 % заместване).

  (вж. Таблица 2-ДУПФ, колона “С” тук)

  в) Накрая, ако човек се е осигурявал на максималния осигурителен доход (2,400 лв. за 2014 г.), а последната му заплата е по-висока, то пенсията, отпускана от НОИ, ще замества още по-малък процент от последната му заплата. Това е така по две причини: Първо, съществува таван на пенсията, отпускана от НОИ в размер на 35 % от максималния осигурителен доход (максималната пенсия през 2014 г. е 840 лв.). Второ, зависи с колко точно последната заплата на осигурения превишава максималния осигурителен доход. Така:

Последна месечна заплата Пенсия от НОИ Коефициент на заместване
3,000 лв. 840 лв. 28%
4,000 лв. 840 лв. 21%
5,000 лв. 840 лв. 17%

3.2 За човек, осигурявал се и в НОИ и в УПФ, пенсията от НОИ ще замества пропорционално по-малък процент от последната заплата.

Ако,

а) Човекът завършва кариерата си със заплата, равна на средния осигурителен доход (679.98 лв.) и индивидуален коефициент единица, пенсията от НОИ ще е 215.15 лв. и ще замества 32 %, а не 44 % от последната му заплата.

б) При горните условия, последната му заплата е 820 лв., а пенсията от НОИ – пак 215.15 лв., тя ще замества 26 % от последната заплата, а не 36 %.

в) И накрая, ако човек се е осигурявал винаги на максималния доход, а последната му заплата го надвишава, то коефициентът на заместване ще се запази според таблицата по-горе, защото максималния размер на пенсията остава 840 лв.

 1. Ще попълни ли “дупката” пенсията от УПФ?

  Не.Едно наивно изчисление ще илюстрира този факт. Да допуснем, че човек се е осигурявал в течение на 40 години в УПФ при вноска, равна на 5 % от дохода си. Партидата му е управлявана при 0 % реална средногодишна доходност. Това означава, да приемем, че доходността по партидата е била достатъчна да покрие както инфлацията, така и таксите, които УПФ са събирали през годините. Ако приемем, че УПФ ще изчисли месечната пенсия така, че човек да я получава 20 години, то няма ли да може човек да получи 10 % коефициент на заместване на дохода си? (Внасял е по 5 % в течение на 40 години, а ще “тегли” само 20 години?) И ако пенсията от УПФ осигурява 10 % заместване на доход плюс 26 %, осигурени от НОИ, не дават ли сбора 36 % коефициент на заместване, точно толкова, колкото би получил човек, осигурявал се само в НОИ (36.5 % – случай 3.1.б) по-горе)?Не.

  Петте процента вноска в УПФ е всяка година върху фактически получаваната заплата, а не върху последната заплата. Така, когато последната заплата е по-висока от средния осигурителен доход за цялата кариера на лицето, заместването на среден осигурителен доход ще е по-малко от 10 % – например, 8 %.

  Така, в разглеждания пример, пенсията от УПФ замества 8 % от последната заплата, пенсията от НОИ – 26 % или общо, човек се пенсионира с пенсия, заместваща 34 % от последната му заплата, или по-малко, отколкото ако се беше осигурявал само в НОИ.

  За да получи пенсия от УПФ, която покрива точно намалението на пенсията от НОИ, поради това, че лицето се е осигурявало и в УПФ, партидата трябва да носи положителна реална доходност, която поне да догонва растежа на реалната работна заплата, върху която се е осигурявало лицето.

  Колко трябва да е тази положителна реална доходност, за да станат две пенсии равни на една? Отговорът в този конкретен приемер е +1.3 % средногодишно в течение на 40 години. (Доходността от 1.3 % игнорира ежегодната такса управление, която УПФ отчисляват в размер на 0.9-1.0 % от активите на фондовете. Включването й би повишило необходимата доходност за догонване на пенсията от НОИ до над 2 % средногодишно)

  А каква е доходността, постигната от УПФ? По официални оценки, +0.46 % средно годишна реална доходност за периода 2002-2014 г. или почти три пъти по-ниска от необходимата за изравняване на две пенсии с една.

  (вж. Таблица 2-ДУПФ, колони “С” и “D” тук)

 2. И все пак, днес, две пенсии са помалко от една.

 3. Няма ли увеличаването на вноската в УПФ да попълни недостига?

  Не.
  Да приемем, че вноската в УПФ се повиши до 7 % в рамките на сегашния общ размер на осигурителната вноска във фонд “Пенсии” от 17.8 %. Тогава, в наивния пример, пенсията от УПФ след 40-годишно осигуряване, ще замести 14 % от средния доход. Но пък коефициентът на заместване от пенсията от НОИ ще падне на 22 %, така че двете пенсии отново ще заместват 36 % от последния доход на окигурения.
 4. Няма ли да УПФ да увеличат доходността си?

  Не.Първо, трябва да наваксат 12 годишно изоставане от необходимата реална доходност от 3 % (при постигнати едва 0.46 %). Второ, няма да реализират по-висока доходност при сегашната структура на портфейлите си, която е неподходяща – в професионалния смисъл на тази дума – за всеки 8 от 10 осигурени в УПФ. Портфейлите, предлагани от УПФ не отчитат нито различията във времевия хоризонт на клиентите си, нито индивидуалните им предпочитания към това какъв риск да поемат и затова няма да осигурят необходимата на повечето от своите клиенти доходност в бъдеще. Трето, неоправдано високите такси, които УПФ могат да събират поради картелния си комфорт и привилегии, получени по силата на Кодекса за социално осигуряване (всички, родени след 1959 г. по задължение стават техни пациенти).Отсъствието на икономическа конкуренция между УПФ се потвърждава от факта, че с малки и малко отклонения, таксите на всички за залепени на определения от закона таван. Предлагат почти еднакъв, негоден за повечето си клиенти продукт. За сравнение, в доброволните фондове, управлявани от същите пенсионни дружества, и когато клиентите им не са осигурени от КСО, таксите варират в много пошироки граници.Доходността на УПФ намалява допълнително и в резултат на:
  * Инвестиции в свързани с пенсионното дружество лица при заобикаляне забраната на закона;
  * Фалшифициране на номиналната доходност в края тримесечието от част от пенсионните дружества, за което сигнализират други пенсионни дружества през октомври 2014 г.;
  * Кръстосани сделки между пенсионни компании и управляваните от тях пенсионни фондове, в резултат на което фондовете (партидите на техните клиенти) се източват. Пример за това е продажбата на акции от страна на ПОК “Доверие” на управляваните от компанията фондове над пазарна цена, като в резултат на сделката фондовете (осигурените в тях лица) инкасират загуба от 267 000 лв. за един ден.
 5. И така, установяваме, че при реалистични допускания, днес две пенсии са помалко от една. Това ще остане факт дотогава, докато депутатите не променят формулата за изчисляване на пенсията от НОИ и по-специално, правото на 1.1% от средния за страната осигурителен доход, умножен по индивидуалния коефициент.Намаляването на пенсията от НОИ в близко бъдеще изглежда политически невъзможно, или поне нежелателно, защото средната пенсия от 334 лв. на месец през 2014 г. е опасно близо до границата на бедност, определена на 286 лв.
 6. И така, кому са нужни УПФ? Изглежда не и на “осигурените лица”. УПФ определено не са в състояние да оправдаят предназначението си – да осигурят “допълнителна пенсия” (свръх тази, която човек и без това би получавал от НОИ). Най-вероятният сценарий е пенсията от УПФ да не покрива намаляването на пенсията от НОИ в резултат на това, че човек се е осигурявал и в УПФ. Най-оптимистичната, но малко вероятна, възможност е двете пенсии – от УПФ и НОИ – да са просто равни на пенсия от НОИ, ако човек се е осигурявал само в НОИ.За “привилегията” да получават най-много същата пенсия, родените след 1959 г. са принудени да плащат солени такси – до 22 % от натрупаната за 40 г. сума по партидата им. Или на всеки 10 000 лв. по партидата в края на 40-тата година, 2 200 лв. са отишли за такси.(вж. Таблица 2-ДУПФ, редове 28-36, тук)Оттук става ясно, че УПФ са не просто нужни, а жизнено важни за акционерите и управляващите и представляващи пенсионно осигурителни дружества и компании. УПФ им осигуряват постоянни и постоянно нарастващи приходи и печалби.

  Така УПФ не са пенсионни фондове на осигурените, а Фонд “Работна заплата” и печалба на пенсионните дружества.

 7. Възниква въпросът това ли е ролята на държавата? Да гарантира приходите и печалбите на определен сегмент от небанковия финансов сектор без видима полза за осигурените, те и данъкоплатци и избиратели?

5.2.2015