ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ – КАК ДА ИЗБЕРА ВАРИАНТ?

Как ще живеете на старини зависи от размера на пенсията, на която можете да разчитате или поне да се надявате. Пенсията е обещание, че някой ще ви изплаща всеки месец една сума пари докато сте между живите. Подразбираме, че тази сума поне няма да намалява в номинален размер. По-често очакваме пенсията да се индексира и нарства от година на година.

Колко пенсии ще получавате, зависи от избора, който сте направили как да се осигурявате. Осигуряването за пенсия у нас е задължително и вноската е еднаква за всички. Родените след 1959 г., обаче, могат да избират къде да насочват задължителната си осигурителна вноска. Имате два варианта :

Вариант 1 : Разделяте осигурителната си вноска на две неравни части. По-голямата отива в държавното обществено осигуряване (ДОО) и дава право на държавна пенсия. По-малката отива в универсален пенсионен фонд (УПФ), където се управлява от Ваше име, за Ваша сметка и на Ваш риск. При този вариант имате право на две пенсии – намалена държавна пенсия и пенсия от УПФ. Държавната пенсия е намалена защото с правили само част от задължителната си осигурителна вноска в ДОО.

Вариант 2 : Отказвате се от осигуряване в УПФ и насочвате цялата си задължителна осигурителна вноска в държавното обществено осигуряване. Така получавате право на една пенсия – държавна – но в пълен размер, без намаление.

Ако не сте направили нищо по въпроса, Вие се осигурявате по Вариант 1 – и в ДОО и в УПФ. За да изберете вариант 2 е необходимо да подадете Заявление по образец в Националната агегция по приходите (НАП).

Какъв ще е размерът на пенсията при двата варианта?

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

Държавна пенсия в пълен размер е по-висока от сумата на две пенсии – намалена държавна и от УПФ.
видео 1 минута – https://youtu.be/Xqx6pcY44kI

Защо? Защото пенсията от УПФ няма да е достатъчна да компенсира намалението на държавната пенсия и така две пенсии остават по-малко от една. Защо? Защото за да може пенсията от УПФ да компенсира напълно намалението на държавна пенсия, реалната доходност, която реализирате по партидата си в следващите 20-30 години, трябва да надминава 4 % годишно. Това е невъзможно при ограниченията за управление на парите Ви в УПФ, които Кодексът за социално осигуряване (КСО) поставя и при очакваната дългосрочна доходност на активите (McKinsey). В периода 2002-2016 г. осигурявалите се в УПФ са получили средногодишна реална доходност от 0.85 %.

видео 6:30 минути – https://youtu.be/TFnxodf3dVk

Колко сигурно е обещанието за пенсия?

Държавната пенсия е по-сигурно обещание от пенсията от УПФ. Държавната пенсия по закон и на практика е пожизнена. Изплаща се всеки божи месец докато пенсионерът е жив.
Пенсията от УПФ също е предвидено по закон да бъде пожизнена. Само гдето няма източник на средства за изплащане пенсиите на дълголетниците – тези, които ще преживеят изчерпане на парите по партидите си. КСО задължава пенсионните дружества да формират пенсионни резерви, от които да изплащат пенсии на преживелите партидите си, но към момента дружествата не са отделили такива резерви. Пари за пожизнени пенсии в пенсионните фондове няма. Така “пожизнената пенсия” от УПФ е празно обещание.

Освен това, партидите на пенсионерите и партидите на осигуряващите се са в един и същи кюп (фонд). Този фонд носи годишна доходност, но може и да намалее при спад на цените на активите на финансовите пазари, както през 2008 година. Така, пенсията от УПФ може както да расте (ако има доходност), така и да намалява при загуби. УПФ не е в състояние да осигури стабилна месечна пенсия. Пенсията от УПФ е изложена на инвестиционен риск. 

Пенсионните фондове страдат и от други – общо шест – “вродени порока”. “Вродени”, защото са заложени в КСО и се разпростират върфу всички фондове. Вродените пороци на пенсионните фондове ги правят :
* неподходящ,
* негоден и
* неизгоден
продукт за спестяване и инвестиране за допълнителна пенсия

Повече тук : Л. Христов. (2017) “Вродени пороци на пенсионните фондове или Кодексът срещу осигуренитеhttps://ssrn.com/abstract=2924003

Извод:

Пенсията от УПФ нито е сигурна, нито достатъчна за да компенсира намалението на пенсия от ДОО. Този извод важи за всички, които биха се осигурявали в течение на 40 години в УПФ. Той важи с още по-голяма сила за тези, които ще се пенсионират първи и не са имали възможност да се осигуряват 40 години в УПФ.

Осигуряването в УПФ е във Ваша вреда защото намалява размера на пенсията ви и я прави по-несигурна. Това е предопределено от КСО и важи за всички, независимо в кой фонд се осигуряват.

Затова:
1. Отказвам се от осигуряване в УПФ като подавам Заявление по образец в офис на Националната агенция по приходите. (
Образец на заявлението :  http://www.nap.bg/document?id=9592)
Заявлението Ви ще бъде прието, ако сте мъж роден след 31.12.1959 г. и жена, която още не е навършила 56-годишна възраст.

2. Зная, че държавната пенсия няма да ми стига да живея на старини така, както съм свикнал преди това, затова

3. Спестявам и инвестирам допълнително извън пенсионните фондове.

4. Ако не зная как, питам help@idfk.bg 

Митове

А) Да, но ще може ли държавата да изпълни обещанието си към мен?

И днес НОИ работи в режим на дефицит – приходите от осигурителни вноски не стигат за изплащане и на половината от пенсиите. В бъдеще населението ще намалява и застарява. Кой ще изплаща моята пенсия след години?
Мярка за способността на държавата да изплаща пенсии е разходът за пенсии в процент от брутния вътрешен продукт. През 2015 г. този процент за България възлиза на 9.3 % при среден за страните-членки на ЕС 11.2 %. Актюерите на НОИ оценяват, че през 2060 г. при условие, че всички се откажат от пенсия от УПФ, разходите за пенсии ще нарастнат до 14.8 % от БВП и ще надхвърлят средните за страните от ЕС. Но и днес страни като Франция, Италия и Австрия харчат по около 15 % от БВП за пенсии. Т.е. изплащането на обещаните пенсии на тези които вече се осигуряват, както и на младите, които ще започнат да се осигуряват до 2020 г. е въпрос на политическа воля. Икономическа възможност за изплащане на обещаните пенсии има, макар и, вероятно, при по-високи от сегашните осигурителни и данъчни ставки.

Източници: НОИ, Евростат
НОИ (2016) Актюерски доклад.  http://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/analysis/ActuarialReport2016.pdf

Б) Наследяване

Но пенсиите от УПФ се наследяват, от държавните – не. В края на 2016 г. НОИ изплаща 112 003 наследствени пенсии.

Източник:
НОИ. (2017) Статистически бюлетин по пенсии към 31.12.2016 г. http://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/statistics/pensii/STATB42016.pdf

В) Доходност

Но парите ми в УПФ носят доходност, а тези в НОИ се харчат веднага и се “губят”. Вярно е, че осигурителните вноски в ДОО не се инвестират и натрупват. Те обаче натрупват права за пенсия, които се индексират всяка година с растежа на средния осигурителен доход за страната. Натрупаните права се отразяват в размера на държавната пенсия, изчислен от НОИ, която Ви се полага при пенсиониране. Тази ежемесечна пенсия може да се превърне в капитал като се пресметне сумата на настоящата стойност на ежемесечните пенсии. Тази сметка показва, че не само че осигурителните вноски в ДОО носят доходност, но тази доходност е значително по-висока от отчетената в УПФ през 2002-2016 г. Реалната доходност на ДОО е 3 %, а на УПФ – 0.85 % средногодишно. Естествено, като внасяте част от осигурителната си вноска в УПФ при по-ниска доходност, накрая ще получите две пенсии, които са по-малко от една.

Повече :

Любомир Христов (2016). (Не)адекватност на пенсиите в България (актуализирано издание с данни към края на 2016 г.)
https://ssrn.com/abstract=2825011

Всичко изложено по-горе е обасновано с данни, правдоподобни допускания и разчети. Данните и резултатите са публикувани. Заинтересованият читател може да ги повтори, провери и да стигне до горните изводи и сам, ако желае.

Тук : Любомир Христов (2016). (Не)адекватност на пенсиите в България (актуализирано издание с данни към края на 2016 г.)
https://ssrn.com/abstract=2825011


Пенсиите – Има ли полезен ход?

По кодекс вторият пенсионен стълб (в УПФ – универсални пенсионни фондове) не изпълнява никаква полезна за осигурените функция, а само три:

  • – да ви намалят пенсията,
  • – да икономисат средства на държавата,
  • – да превръщат ежедневно, бавно, но методично и сигурно част от вашите осигурителни вноски в печалби и дивиденти за собствениците и заплати и бонуси на управляващите пенсионните дружества, заключава Любомир Христов.

 

Който желае да се отърве от измамата “пенсионни фондове” подава Заявление за отказ от осигуряване в УПФ в Националната агенция за приходите. Образецът на заявлението е тук http://www.nap.bg/document?id=9592

Заявлението Ви ще бъде прието от НАП

  •  ако сте жена и не сте навършила 56 годишна възраст към датата на подаване на заявлението и
  • ако сте мъж и сте роден след 1959 година.

Повече (видео)

http://www.bitelevision.com/pesimistichno-za-pensiite-i-ima-li-polezen-hod-gostuva-finansistat-lyubomir-hristov/#comments

Желая Ви достойни старини.