Може ли да се вярва на ПОК “Доверие”?

БАДДПО – в разнобой дали две пенсии са повече или по-малко от една

ПОК “Доверие” : Две пенсии са повече от една. С 2 лв. на месец. Категорично!
ПОД “ЕнЕн” : Вярно е, но не са повече, а по-малко и не с 2 лв., а с 200 лв. на месец.

Даниела Петкова от ПОК “Доверие” е цитирана да казва, че две пенсии ще са повече от една. За да илюстрира твърденията си, тя представя таблица, в която от натрупани средства по партида, е изчислила пенсията от УПФ. Сумата от така изчислената пенсия от УПФ и намалената пенсия от държавното обществено осигуряване (ДОО), дава число, по-голямо от пенсия от ДОО без намаление, ако въобще не се осигурявате в УПФ.

Ако от размера на средства, посочен от Д. Петкова, пресметнете пенсията си от УПФ с помощта на калкулатора на ПОД “EнЕн”, получавате драматично различен и значително по-малък размер на пенсията от УПФ. Двете пенсии (от УПФ и намалена от ДОО), са категорично  по-малко от една – пенсия от ДОО в пълен размер. Вж. Таблиците

screenshot-2016-12-20-06-25-35

По въпроса колко е пенсията при 10 000 лв. по партида в УПФ, пенсионните дружества изглежда още не са се разбрали. От там, и вие не знаете.

Моите изчисления показват, че на всеки 1,000 лв. (хиляда лв.) от УПФ, можете да се надявате на 4.67 лв. първоначална месечна пенсия, съпоставима с тази от ДОО. “Съпоставима”, означава, че и двете пенсии – тази от ДОО и тази от УПФ – подлежат на годишна индексация с еднакъв процент.

16.12.2016

Източници :

1. ПОК “Доверие”, по Mediapool http://bit.ly/2hPRjcD
2. ПОД “ЕнЕн” : а) Калкулатор; б) Резултати (в PDF)

Съкръщения :

 • БАДДПО – Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване;
 • ДОО – Държавно обществено осигуряване;
 • НОИ – Национален осигурителен институт;
 • Макс ОД – Максимален осигурителен доход;
 • ПОК – Пенсионно осигурителна компания;
 • ПОД – Пенсионно осигурително дружество;
 • СОД – Среден осигурителен доход;
 • СРЗ – Средна работна заплата.
Advertisements

Аплодирам БАДДПО

“Трудно е да накараш човек да разбере нещо, от неразбирането на което зависи заплатата му.” Ъптън Синклър

 

Приветствам, аплодирам и се присъединявам към желанието на БАДДПО да използва ограничените си време и капацитет “… за разрешаване на истински големите проблеми на пенсионната система в България.”

А истински големият проблем на осигурените в УПФ е, че са ощетени, защото пенсията им от УПФ няма шанс да замести намалението на пенсията им от ДОО, заради това, че са се осигурявали и в УПФ. И така ще ги остави с две пенсии, сумата от които е по-малка от една – пенсия от ДОО в пълен размер, която ще получат, ако се откажат от осигуряване в УПФ.

Защо твърдя, че ДВЕ ПЕНСИИ СА по необходимост ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА?

Защото съм изследвал въпроса “При какви условия две пенсии са РАВНИ на една?” Доказах, че необходимо и достатъчно условие сумата от намалена пенсия от ДОО и пенсия от УПФ да е равна на пенсия от ДОО в пълен размер е:

Доходността на осигурените в УПФ да е по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС).

БАДДПО съобщава, че две пенсии, макар и с малко, са повече от една, именно защото допуска, че доходността на осигурените в УПФ в бъдеще ще е по-висока от тепма на нарастване на СОДС.

 

Ето сравнение на допусканията за периода 2016 – 2041 г. :

Л. Христов                      БАДДПО

Темп на нарастване на СОДС                      4.4 % / 2.6 %                 4.4 %/ –
(номинален / реален)
Доходност на осигурените в УПФ
(номинлена / реална)                                    2.9 %/ 0.85 %                  5 % / –
Доходност на осигурените в
УПФ (2002-юни 2016 г.)                                1.7 % / 0.40 %.              – / –
(номинлена / реална)

С колко точно трябва доходността от УПФ да изпреварва темпа на растеж на СОДС?

Зависи от това, което наричам “коефициент на натрупване”, а в Кодекса за социално осигуряване е описано като “процент [от дохода, от който се изчислява пенсията] за всяка година осигурителен стаж” (чл. 70). Колкото по-висок е този коефициент, толкова – при равни други условия – по-висока е пенсията от ДОО, а следователно и нейното намаление в абсолютен израз (в лева). Следователно, толкова по-висока трябва да е доходността по партиди в УПФ, за да може пенсията от УПФ да догони все по-нарастващата сума на намалението на пенсията от ДОО. Зависимостта е илюстрирана на фигурата.

 

%d1%84%d0%b8%d0%b32

Залагането на “коефициент на натрупване” от 1.5 % за всяка година осигурителен стаж в бъдеще, изисква доходността на партидите в УПФ да достигне 4.3 % годишно и то в реален израз, при условие че отчетената между 2002 и юни 2016 г. реална доходност на осигурените в УПФ е 0.4 %. Така, промените в КСО от м. август 2015 г. направиха осигуряването в УПФ безсмислено.

Постигането на 4.3 % реална доходност по партидите в УПФ е несъвместимо с очакванията на специалистите за доходността по класове активи през следващите 20 години и инвестиционните ограничения, наложени от КСО при инвестиране на следствата от УПФ (вж. КСО, чл. 176-178). Например, очакваната реална доходност на европейските акции е 4.5-6 %, но КСО не разрешава повече от 35 % от средствата в УПФ да бъдат инвестирани в акции (събирам 20 % таван на инвестиране в акции и 15 % в колективни инвестиционни схеми). Доходността на книжата с фиксирана доходност пък (облигациите) се очаква да се движи в граници от 0 до 2 %. Това означава, че очакваната реална доходност на портфейл, съдържащ 35 % акции и 65 % облигации е 1.6 – 3.4 % годишно, и то преди отчисляване на каквито и да е такси.

 

mckinseyfig

По посочените съображения твърдя, че

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА, по необходимост, заложена в КСО.

При това положение, асоциацията на пенсионните дружества БАДДПО имаше две възможни стратегии :

Или да се обърне към стотиците си хиляди клиенти като почтено им разясни, че не може да им осигури “допълнителни” пенсии по причини, заложени в КСО и да потърси подкрепата им за разумни промени в “допълнителното” осигуряване, което да доведе до допълнителни пенсии

Или

Да подвежда и заблуждава клиентите си като разчита на лековерието им, да подхранват управляващите и представляващи пенсионни дружества и тяхната асоциация с ежегодни такси. Такси, които осигурените плащат за да … им бъде намалена пенсията.
За съжаление, БАДДПО избра стратегията на подвеждане и заблуда с цел измама.

Трябва да се знае, че БАДДПО е организация на заинтересовани лица. Интересът на нейните членове е противоположен на този на клиентите й: БАДДПО и членовете й се издържат от такси, които осигурените плащат, а всеки лев такса намалява средствата по партидата на осигуреното лице. Размерът на интереса е 123 млн. лв. за 2015 г. и 90 млн. лв. за деветте месеца на 2016 г. (Източник: КФН)

14.12.2016

 


Д. Петкова призна: Две пенсии може да са по-малко от Една

ПОК “Доверие” представя резултатите на разчети, според които две пенсии са “категорично” повече от една.

Колко кагеторично?

Ако се е осигурявал върху максималния доход в течение на 40 години в УПФ, човек би получил две пенсии – намалена от ДОО и пенсия от УПФ – сумата от които, според ПОК “Доверие”, ще е с ДВА ЛЕВА на месец по-висока от една пенсия от ДОО (ако човек се откаже от осигуряване в УПФ навреме). Ако пък се е осигурявал върху средния осигурителен доход или върху средна работна заплата, сумата от двете му пенсии, би била – отново според пенсионната компания –

* с 15 лв. на месец и
* с 34 лв. на месец,
по-висока в сравнение с пенсия от ДОО в пълен размер (при отказ от осигуряване в УПФ).

Тези резултати са получени с некоректни методи и при нереалистични допускания, затова са грешни, подвеждащи и заблуждаващи. По-конкретно :

* размерът на пенсия от ДОО е подценен;
* възможният размер на натрупаните средства по партида в УПФ е надценен, а от там надценен е и размерът на пенсията от УПФ;
* размерът на пенсия от УПФ е надценен втори път, като е пресметната по-начин, който я прави несъпоставима и следователно, несравнима, с намалението на пенсията от ДОО.

Коригирането на всяка от тези неточности по отделно изтрива изцяло “превишението” и прави сумата от две пенсии по-малка от пенсия от ДОО в пълен размер. Така, г-жа Д. Петкова фактически признава, че две пенсии може да се окажат и по-малко от една.

Как е подценен размерът на пенсията от ДОО за осигурявали се на средна работна заплата и максимален осигурителен доход?

С допускане на нереалистично ниски индивидуални коефициенти.

Например, за осигурявалите си винаги на максимален доход ПОК “Доверие” смята пенсията с индивидуален коефициент 3.31, докато фактическият за периода 2002-2015 г. е 3.6. За да се реализира допускането на ПОК “Доверие”, необходимо е в бъдеще средният осигурителен доход да расте, а максималният да се запазва без изменение. Такова допускане ми изглежда нереалистично.

При осигуряване върху средна работна заплата, пък, компанията приема индивидуален коефициент от 1.18, при положение, че за септември 2016 г. този коефициент е 1.24. Отново, за да се реализира допускането, е необходимо средният осигурителен доход за страната (СОДС) да расте по-бързо от средната работна заплата. На практика през изтеклите 14 години, съотношението между тези темпове е точно обратното и това е естествено. По-бърз растеж на СОДС от средната работна заплата означава, заплащането на тези, които получават работна заплата над максималания осигурителен доход да намалява в бъдеще. Това ми изглежда абсурдно.

Ако индивидуалният коефициент е с едва 0.03 по-висок от приетия, то пенсията от ДОО би била с 40.50 лв. на месец по-висока от пресметнатата от ПОК “Доверие” и би направила сумата от две пенсии по-малка от една – пенсия в пълен размер от ДОО.

Как е надценен размерът на средствата, които осигурените лица могат да очакват да натрупат в партида в УПФ за 40 години?

Като е приета неоправдано висока доходност, на която осигурените да се надяват, а именно – 5 % годишно. За сравнение, за периода 2002-30.06.2016 г. осигурените в УПФ у нас са получили доходност по партидите си от под 2 % средногодишно (вж. http://bit.ly/2ejrI8n). Разбира се, доходността през отчетен период не е гаранция за очакваната доходност в бъдеще, но от ПОК “Доверие” биха направили услуга на клиентите си, ако обосноват тезата си, че занапред до 2041 г. осигурените могат да разчитат на повече от двойно по-висока годишна доходност, отколкото са получили от 2002 г. до сега.

Действителна доходност, по-ниска от 5 % до 2041 г. с десети от процента, би намалила размера на средствата по партидите в УПФ, а от там и пенсиите от УПФ, с повече от 2 до 34 лв. на месец. По-ниски от предвижданите от ПОК “Доверие” пенсии от УПФ пък не биха компенсирали намалението на пенсиите от ДОО и в резултат две пенсии биха се оказали по-малко от една.

Как е надценен размерът на пенсията от УПФ при зададен размер на натрупаните средства?

ПОК “Доверие” представя оценки за пенсия от УПФ за първата година след пенсиониране, която по-нататък би била индексирана с 1.9 % годишно. Тази пенсия сравнява с намаление на пенсията от ДОО за първата година, която впоследствие подлежи на индексиране с 3.1 % годишно (вж. бележката по-долу). За да бъдат съпоставими пенсията от УПФ с намалението на пенсията от ДОО, необходимо е двете да бъдат пресметнати при един и същ очакван процент на индексация. Ако от ПОК “Доверие” оценят коректно първоначалния размер на пенсия от УПФ, която също да подлежи на индексация с 3.1 %, ще получат по-ниска първоначална пенсия от УПФ. Тази по-ниска пенсия от УПФ няма да компенсира намалението на пенсията от ДОО и две пенсии ще се окажат по-малко от една.

Бележка: Известно е, че в последно време пенсиите от ДОО се индексират с по около 2.4-2.5 % годишно. За периода до 2041 г. ПОК “Доверие” – напълно коректно – се опира на актюерските допускания в доклад на НОИ. Този доклад предвижда 4.3-4.4 % годишно нарастване на средния осигурителен доход за страната около 2041 г. и 2 % инфлация. Сумата на по половината от тези две числа дава 3.15 % очаквана индексация на пенсиите от ДОО след 2041 г.

Така, поради всяко от посочените по-горе съображения по отделно, а именно

* подценена пенсия от ДОО
* надценени средства по партида в УПФ и
* надценена пенсия от УПФ,

сумата от две пенсии става по-малко от една,

а трите фактора заедно гарантират, че

ДВЕ ПЕНСИИ са по необходимост ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

В статията пише: “Даниела Петкова призна, че разликата в дохода на хората в двете системи изглежда несъществена.” Г-жа Д. Петкова е цитирана и да се възмущава от това, че “На практика ние [пенсионните дружества – б.м. ЛХ] ще работим за намаляване на дефицита на НОИ. Идеята на пенсионната реформа беше друга – да се увеличат пенсионните доходи на хората, а не да се намалява дефицитът на НОИ”. И напълно основателно се възмущава г-жа Петкова, защото пенсията от УПФ да не може да замести намалението на пенсията от ДОО и така сумата от двете пенсиите на осигуряващите се в УПФ е по-ниска от една пенсия от ДОО. (за което осигурените в УПФ плащат по 123 млн. лв. такси годишно. Данни за 2015 г. Източник: КФН).

Има един и само един начин пенсионните дружества и осигурените да са уверени, че ДВЕ пенсии са ПОВЕЧЕ от ЕДНА и той е цялата задължителна осигурителна вноска за пенсия да постъпва в НОИ, а за допълнителни пенсии от УПФ да се правят допълнителни осигурителни вноски, свръх и над задължителната.

Доказателството за това, че две пенсии по необподимост, заложена в КСО са по-малко от една, може да се намери тук :

“(Не)адекватност на пенсиите в България” (2016)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2825011

 

08.12.2016

 


ОСИГУРЕНИТЕ В УПФ СА ОЩЕТЕНИ,

защото ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА,

а това е предписано от КСО (Кодексът за социално осигуряване)

 

Днес, родените след 1959 г. могат да избират дали да се осигуряват за “допълнителна” пенсия в УПФ (универсален пенсионен фонд) или не. От този избор зависи пенсията им. Никой не им казва как да преценят. Затова пресметнах кога две пенсии са равни на една.

Задължителната осигурителна вноска е еднаква за всички. Тези, които се осигуряват само в ДОО я насочмат изцяло в НОИ, а тези, които се осигуряват и в УПФ, я разделят на две части: едната постъпва в държавното обществено осигуряване (ДОО), а другата – в УПФ. Съответно, на осигурявалите се в УПФ държавната пенсия ще бъде намалена. Сметнах при при какви условия държавна пенсия в пълен размер е равна на сумата от две пенсии (намалена държавна плюс пенсия от УПФ)?

Резултатът е в следния диалог :

 • Може ли две пенсии да са равни на една?
 • 
Може.
 • 
Кога?
 • На кукуво лято.

Защо? Размерът на пенсиите, както от УПФ, така и от ДОО зависи от общи фактори, а именно:

– продължителност на осигуряването (зададено е в КСО и ще бъде 40 години за мъжете и 37 години за жените);

– индивидуален осигурителен доход; той е такъв, какъвто е и

– осигурителни вноски; те са регламентирани в КСО като процент от осигурителния доход.

В каква степен пенсията (една или две) може да замести последната работна заплата? Смятам при допускане за непрекъснато осигуряване върху средна работна заплата в течение на 40 години. Резултатът е на фиг. 1, където с кръга е означена последната ви работна заплата в проценти (100 %)

%d1%84%d0%b8%d0%b31

Фиг. 1

Две неща правят впечатление:

 1. Дали пенсиите са ви една или две, те все не могат да заместят 75 % от последната ви заплата. А е необходимо, ако искате след пенсиониране да поддържате стандарта, с който се свикнали;
 2. Ако се осигурявате и в УПФ, недостигът (червеният сегмент) нараства. Т.е. сумата от двете ви пенсии замества по-малка част от последната ви заплата и две пенсии са по-малко от една.

Този резултат се получава, защото допуснах, че осигурителните ви вноски в УПФ ще носят реална доходност (след приспадане на инфлацията) по 0.85 % годишно (което е двойно повече от резултата между 2002 и юни 2016 г., а именно 0.4 %).

Има и фактори, които влияят само на една от двете пенсии, но не засягат другата. Държавната пенсия зависи от темпа на растеж на средния за страната осигурителен доход между днес и датата, на която се пенсионирате. Този темп не влияе на пенсията от УПФ. Пенсията от УПФ зависи от доходността, която получавате върху вноските си, но доходността не влияе върху държавната пенсия. Така, за да бъдат две пенсии равни на една, между тези два независими фактора – темп на нарастване на средния осигурителен доход и доходност на партидата ви в УПФ – трябва да има определено съотношение.

Какво е то? С други думи каква доходност трябва да постигнете по партидата си в УПФ средно за периода 2016-2041 г., ако сте започнали да се осигурявате през 2002 г. и ще се пенсионирате през 2042 г., при даден темп на нарастване на средния за страната осигурителен доход, за да бъдат две пенсии равни на една?

Резултатите са дадени на фиг. 2

Фиг2.png

Фиг. 2

Те зависят от това, което наричам “коефициент на натрупване”, а в КСО е описано като “сумата от” проценти, “за всяка година осигурителен стаж” (чл. 70). КСО предвижда този коефициент да нараства от 1.1 % през 2016 г. докато достигне стойност 1.5 %.

Вижда се, че при коефициенти на натрупване 1.2 % и повече, доходността по партидите на осигурените в УПФ трябва да надвишава темпа на средния осигурителен доход за страната. В действителност, за периода 2002- юни 2016 година съотношението е точно обратното. Средният осигурителен доход за страната расте реално с 3.8 %, и превишава в пъти доходността на партидите на осигурените в УПФ, която е 0.4 %. В бъдеще, когато стойността на коефициента на натрупване достигне 1.5 %, доходността по партидите трябва да надвиши 4 % годишно (след инфлация). А това е невъзможно, най-малко поради инвестиционните ограничения, записани в КСО (чл. 176-178), които не позволяват инвестирането на средствата по партидите във високо рискови и високо доходни книжа да е повече от 30-35 %, от партидите а останалите предписва да се инвестират в ниско рискови и ниско доходни ценни книги или банкови депозити.

Така, КСО ви изпраща по подразбиране в УПФ, като същевременно ви гарантира по-ниски пенсии, отколкото бихте получили ако въобще не се осигурявате в УПФ. Би било по-точно да го наричаме “Кодекс срещу осигурените”. Но пък ви дава възможност да се откажете от УПФ (и намаляване на и без това недостатъчната си пенсия) като подадете заявление в НАП.

Образец на ЗАЯВЛЕНИЕ за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии”

можете да намерите на страницата на НАП :

http://www.nap.bg/page?id=528

 

Любомир Христов, ChFC
17.11.2016 г.

Статията е обобщение на резултатите от изследването на автора

“(Не)адекватност на пенсиите в България” (2016)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2825011