Вноските във всички пенсионни фондове се топят…

…по покупателна способност.

ШАЙКАТА НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ОТНОВО ЛЪЖЕ.

“с оглед дългосрочния характер на капиталовото пенсионно осигуряване, искаме да подчертаем, че за период от петнадесет години фондовете постигат следните нива на нетна доходност, както следва:
УПФ: +54.50%;
ППФ: +52.57%;
ДПФ: +53.39%.

За петнадесетгодишен период, средно годишната  доходност на фондовете в ДЗПО варира между 3.50% и 4.00%.съобщава БАДДПО, обединение на лъжци и измамници, които се хранят с по 140-150 млн. лв. годишно от Вашите “осигурителни вноски”.

В същото съобщение се казва, че “…акумулираните вноски и пенсионните спестявания на осигурените лица са съхранени и умножени.” Това е просто лъжа.

Ето я истината:

1) Данните за нетната доходност, цитирани по-горе, показват годишна доходност от под 3% годишно, а не “между 3.50 и 4.00 %. По-конкретно,

– УПФ – 2.94%
– ППФ – 2.86%
– ДПФ – 2.89%,

и всяко от тези числа е по-малко от 3%, да не говорим за 3.5-4%.

2) Покупателната способност на вноските се топи като лед на слънце. За 15-годишен период индексът на потребителските цени* е нараснал до 1.62% или с по 3.26% годишно. Цените растат по-бързо от доходността. С парите, които сте внесли преди 15 г. сте могли да си купите повече стоки и услуги, отколкото днес.

Така, че няма как “…акумулираните вноски и пенсионните спестявания на осигурените лица са съхранени и умножени.” – тяхната покупателна способност е намаляла.

Бягайте по-бързо от лъжците и измамниците, скупчили се в БАДДПО. Лесно е – със Завление, подадено в НАП.

*) Индексът на потребителските цени е към 31.5.2020 г., защото Националният статистически институт още не е публикувал стойността му към края на м. юни.