Вноските във всички пенсионни фондове се топят…

…по покупателна способност.

ШАЙКАТА НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ ОТНОВО ЛЪЖЕ.

“с оглед дългосрочния характер на капиталовото пенсионно осигуряване, искаме да подчертаем, че за период от петнадесет години фондовете постигат следните нива на нетна доходност, както следва:
УПФ: +54.50%;
ППФ: +52.57%;
ДПФ: +53.39%.

За петнадесетгодишен период, средно годишната  доходност на фондовете в ДЗПО варира между 3.50% и 4.00%.съобщава БАДДПО, обединение на лъжци и измамници, които се хранят с по 140-150 млн. лв. годишно от Вашите “осигурителни вноски”.

В същото съобщение се казва, че “…акумулираните вноски и пенсионните спестявания на осигурените лица са съхранени и умножени.” Това е просто лъжа.

Ето я истината:

1) Данните за нетната доходност, цитирани по-горе, показват годишна доходност от под 3% годишно, а не “между 3.50 и 4.00 %. По-конкретно,

– УПФ – 2.94%
– ППФ – 2.86%
– ДПФ – 2.89%,

и всяко от тези числа е по-малко от 3%, да не говорим за 3.5-4%.

2) Покупателната способност на вноските се топи като лед на слънце. За 15-годишен период индексът на потребителските цени* е нараснал до 1.62% или с по 3.26% годишно. Цените растат по-бързо от доходността. С парите, които сте внесли преди 15 г. сте могли да си купите повече стоки и услуги, отколкото днес.

Така, че няма как “…акумулираните вноски и пенсионните спестявания на осигурените лица са съхранени и умножени.” – тяхната покупателна способност е намаляла.

Бягайте по-бързо от лъжците и измамниците, скупчили се в БАДДПО. Лесно е – със Завление, подадено в НАП.

*) Индексът на потребителските цени е към 31.5.2020 г., защото Националният статистически институт още не е публикувал стойността му към края на м. юни.


ДА НОСИШ ВОДА В СИТО или загубите на ощетените в пенсионни фондове

Казват “осигурявай” се в пенсионни фондове за “допълнителна” пенсия. Добре, в универсалните (УПФ) има 3.8 млн. сметки, а в доброволните – 642 хиляди. На колко пенсия можеш да се надяваш, зависи от доходността, която получаваш по партидата си в тези фондове. Тя не е известна, не е известна на регулатора КФН, не е известна на депутатите и правителството, нито на широката публика. Ще я научите тук.

Колко са загубили фондовете за три месеца или една година не е съществено. Същественото е каква доходност са произвели за дълъг период, а още по-важно е колко от нея сте получили вие.

Данните са в таблицата:

R2020Q1T

“Номиналната доходност на фондовете” от 2001 г. до края на март 2020 г. показва какво са произвели управляващите пенсионни фондове от парите, останали в тях. Това не е доходността, която са получили осигурените. От фондовете ежедневно изтичат едни пари, наричат ги такси.

Затова следващият показател, “номинална доходност на осигурените” показва с колко са нарастнали парите, внесени от осигурените преди да са отчислени таксите.

По-важно е не с колко са нарастнали парите,   а какво можеш да си купиш с тези пари. “Реалната доходност на осигурените” показва точно това – как е нараствала или намалявала покупателната стойност на вноските на “осигуряващите” се в пенсионни фондове в постоянни днешни цени. За период от 18 години и 3 месеца, покупателната способност на вноските е намалявала с по 1 % на година в ДПФ и с по 1.3 % в УПФ.

Ще каже някой, “но март 2020 г. бе ужасен за пазарите, те удариха дъното” (дано, но не е сигурно) и ще бъде прав. Опитът за обяснение на резултатите (ощетяването на “осигурените” в пенсионни фондове) с кризи, обаче не издържа. Първо, 2002 г., от когато КФН публикува статистика, също беше дъно на пазарен цикъл. Така, че рапортуваните тук резултати са за период, обхващащ два пълни цикъла на пазара и сочат каква е способността на пенсионните фондове да намаляват парите ви в тях – по 1 % годишно. Второ, резултатите за периода 2001 до края на 2019 г., т.е. преди спада от февруари-март 2020 г., също сочат отрицателна реална доходност – минус 0.2 % годишно на ощетените в УПФ и минус 0.4 % на ощетените в ДПФ.

На графиката е паказано разпределението на номиналната доходност на фондовете между такси, инфлация и реална доходност за осигурените. Вижда се, че произведената от управляващите пенсионни фондове доходност не е достатъчна да покрие таксите и инфлацията и затова ощетените от пенсионни фондове реално търпят загуби. С други думи – положителната доходност е за пенсинните дружества, а отрицателната – за ощетените в тях.

R2020Q1

Който не иска да продължава да бъде ощетяван нарежда на парите си да напуснат УПФ и ДПФ. Който иска допълнителна пенсия, спестява и инвестира извън пенсионните фондове в подходящ лично за него, глобално диверсифициран портфейл, при ниски такси. Ако не знае как – пита. Не е сложно. 


Моята пенсия – пътеводител

Всичко, което трябва да знаете и всичко, което можете да направите за да получите възможно най-високата пенсия от задължителните си осигурителни вноски. Събрано в 22 страници (PDF). Тук : http://bit.ly/2UAMIOt 

Текстът, изчисленията и резултатите се основават на Кодекса за социално осигуряване, в сила на 12.02.2020 г. и са валидни до следващото му изменение.


Бъдещите пенсионери питат

Вече и официално – в България ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА по действащия в началото на 2020 г. Кодекс за социално осигуряване (тук, тук и тук)

Бъдещите пенсионери си задават най-често два въпроса:

 1. Кога мога да се пенсионирам и
 2. Да прехвърля ли осигуряването си от УПФ в НОИ?

УПФ – универсален пенсионен фонд
НОИ – Национален осигурителен институт
КСО – Кодекс за социално осигуряване

Ще отговоря на въпросите в обратен ред.

*** ДВЕ ПЕНСИИ ИЛИ ЕДНА?

“Как е по-добре за хората, които ще се пенсионират в близките 6 години, второто пенсионно осигуряване да си остане във съответния фонд или да се премести в НОИ. Чула е, че ако го премести в НОИ, щяла да получава по-висока пенсия…”
Питане във форума на Investor.bg, декември 2019 г.

Дали ще получава по-висока пенсия или не, зависи от индивидуалния й коефициент и само от него.

Индивидуалният коефициент е съотношение между личния Ви осигурителен доход и средния осигурителен доход за страната за същия месец. Тези съотношения за всеки месец от осигурителния Ви стаж се осредняват, за да се получи Вашият Индивидуален коефициент. Повече – от НОИ.

Можете да разберете какъв е индивидуалният Ви коефициент към момента (с намаление, ако се осигурявате и в УПФ и без намаление, ако се откажете от осигуряване в УПФ) чрез услугата на НОИ “Изчисляване на прогнозна пенсия”.  Ще Ви бъде необходим ПИК на НОИ (Как да получа ПИК на НОИ).

Дали Вашите две пенсии са повече или по-малко от една зависи единствено от индивидуалния Ви коефициент (ИК):

MaxP.001

Резултатите на фигура 1 са валидни при следните допускания:

 1. Периодът на осигуряване е 40 години без прекъсване (за други осигурителни периоди, изчисленията трябва да се повторят);
 2. Съотношението между максимален и среден осигурителен доход няма да пада под 3.
 3. Намалението на ИК (и държавната пенсия) се изчислява съгласно КСО, чл. 70 (10), в сила към 10.02.2020 г.

Ако ИК (без намаление) е равен или по-голям от 3, то двете Ви пенсии ще са повече от една и е във Ваш интерес да запазите партидата си в УПФ. ИК равен или по-голям от 3 имат само хората, които винаги са се осигурявали върху максималния осигурителен доход.

Ако ИК (без намаление) е по-малък от 3, но по-голям от 0.6, то Вашите две пенсии ще са по-малко от една и за Вас е по-изгодно да прехвърлите осигуряването си изцяло в НОИ. Така е, защото, който се осигурява в УПФ прави по-малки вноски в НОИ. Затова и държавната пенсия се намалява пропорционално на по-ниските вноски. Пенсията от УПФ, обаче, не може да компенсира намалението на държавната пенсия, независимо дали човек се е осигурявал в УПФ 20, 30 или 40 години, и така сумата от намалената държавна пенсия и пенсията от УПФ е по-малка от държавна пенсия в пълен размер. Причината за това е обидно ниската доходност, която получавате по партидата си в УПФ.

Държавната пенсия се намалява само за периода, в който човек се е осигурявал в УПФ и затова е различна за пенсиониращите се през различни години (КСО, чл. 70 (10)). Така предвиденият коефициент на намаление означава: Равни държавни пенсии за равни осигурителни вноски в НОИ. Всеки опит за промяна в коефициента на намаление на пенсията на осигурявалите се в УПФ ще доведе до различни права за държавни пенсии при еднакви осигурителни вноски или равни пенсии при неравни вноски.

Ако ИК (без) намаление е по-малък от 0.6, то можете да очаквате минималната държавна пенсия, а парите по партидата си в УПФ вероятно ще получите наведнъж при пенсиониране, защото няма да са достатъчно за да получавате пенсия от УПФ.

Прехвърляне на осигуряването от УПФ в НОИ става със Заявление, подадено в НАП – Националната агенция за приходите. Образецът на Заявлението е тук: http://www.nap.bg/document?id=9592

На прехвърлилите осигуряването си към НОИ държавната пенсия не се намалява (КСО, чл. 70 (11)). Прехвърляне на осигуряването от УПФ към НОИ може да стане не по-късно от пет години преди достигане на пенсионна възраст по чл. 68 (1) от КСО – личната Ви пенсионна възраст.

*** КОГА СЕ ПЕНСИОНИРАМ?

На определена възраст и с необходимия осигурителен стаж. Тук са дадени изискванията за пенсиониране на хора, осигурявали се при III-та категория труд. 

На 65 годишна възраст се пенсионира:

– жена, родена след 31.03.1972 г. и

– мъж роден след 31.01.1964 г.

Необходимият осигурителен стаж е

37 години за жените, родени след 31.12.1964 г.

40 години за мъжете, родени след 31.12.1962 г.

Родените преди това, могат да проверят възрастта и стажа, необходими за пенсиониране в “Моята пенсия – пътеводител”, стр. 14-15. (PDF) или по-долу:

Възраст-жени

Възраст-Мъже

Пенсиониране със закъснение поради недостигащ осигурителен стаж:

Възраст+2

Краен срок за прехвърляне на осигуряването от УПФ в НОИ (за отказ от УПФ и избягване намаляването на държавната пенсия).

отказ-2017-12-04-10-11-13


Може ли две пенсии да са повече от една? или Истинската доходност, получена от осигурените в УПФ.

3.01.2020

Новата министърка [гжа Деница Сачева] трябва да направи така, че две пенсии да са повече от една …” 3.12.2019 г., https://www.24chasa.bg/novini/article/7938561

РЕЗЮМЕ:

 1. Дали две пенсии са повече или помалко от една, зависи единствено от доходността, получавана от осигурените в УПФ.
 2. За да бъдат две пенсии повече от една е необходимо и достътчно доходността, получавана от осигурените в УПФ да изпреварва темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната.
 3. На практика, за периода 2001-30.09.2019 г.  доходността на осигурените изостава значително от темпа на средния осигурителен доход за страната
 4. Две са причините за ниската доходност, която осигурените получават в УПФ:
  некадърно управление на фондовете. Доходността, реализирана отпрофесионалнотоуправление на фондовете е пониска от пазарната, която може да се получи с пасивно управлениеинвестиране в инструменти, които следват индекси;
  таксите запрофесионалноуправление са неоправдано високи.
 5. Има решение, при което
  на никого да не бъде намалявана държавната пенсия и
  две пенсии да са гарантирано повече от една.
  Министър Сачева няма да получи това решение от пенсионните дружества.

Кога две пенсии са повече от една?

Този въпрос има отговор още от 2007 г.: Възможно е адекватността на пенсиите да се повиши [две пенсии да са повече от еднаб.м. ЛХ] за лица, участвали във финансовата система, ако доходността в схемата с финансови сметки [УПФб.м. ЛХ] e повисока от темпа на нарастване на заплатите. Но, ще минат десетилетия, преди средният осигурен да е имал възможност да се осигурява през цялата си кариера в схемата с финансови сметки”.

Palmer, Edward. (2007). “Pension Reform and the Development of Pension Systems: An Evaluation of World Bank Assistance Background Paper Bulgaria Country Study”. The World Bank Washington, D.C., p. 25. http://bit.ly/2SHTIIu

Единственото условие пенсия от УПФ да компенсира намалението на държавната пенсия и две пенсии да са повече от една е доходността, получавана от осигурените в УПФ да е повисока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната. Поконкретно, симулирам действащата на 1.01.2020 г. пенсионна система, така, сякаш тя работи без изменение в периода 2001-2041 г., и първите, осигурявали се в УПФ непрекъснато в течение на 40 години, се пенсионират.

Вж. Любомир Христов, (2019). “(НЕ)АДЕКВАТНОСТ НА ПЕНСИИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, https://ssrn.com/abstract=3354170

Допускам, че:

а) средният осигурителен доход за страната (СОДС) расте с постоянен темп от 3 % годишно (в реален израз, след изчистване влиянието на инфлацията). На практида от 31.12.2001 г. до 30.09.2019 г. реалният темп на СОДС е 4.03 %.

б) осигурителната вноска в УПФ е неизменните 5 % от осигурителния доход през целия период от 2001 до 2041 г.

Така оценявам, не колко пенсия ще получат пенсиониращите се през 2042 г., а каква е способността на сега действащата пенсионна система да осигури допълнителни пенсии.

Резултат:

Получавам, че за да може пенсия от УПФ да компенсира намалението на държавната пенсия, доходността, получавана по партида в УПФ трябва да възлиза ежегодно на 3.46 % в реален израз (след инфлация), ако човек се е осигурявал винаги върху средния осигурителен доход за страната.

Каква е доходността, получена по партиди от осигурените в УПФ между 2001 и 2019 г. ?

Размерът на пенсията от УПФ зависи от натрупаните средства по партида в един ден преди пенсиониране. Натрупаните средства пък, зависят от размера и броя на осигурителните вноски, както и от доходността на партидите в УПФ.

Броят на осигурителните вноски (периодът на осигуряване) е определен в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и е 40 години за мъжете.

Размерът на осигурителната вноска в УПФ изчислявам като 5 % от осигурителния доход за всяка от 40-те години на осигуряване.

Доходност. Коя доходност?

КФН публикува доходност на пенсионните фондове за предходните две години. Това не е доходността, която интересува осигурените.

Доходността, която се публикува, не ви интересува, а доходността, която ви интересува, не се публикува.

Доходността, от която зависи натрупването на средства по партида се изчислява по паричнопретегления метод. Само така изчислена доходност, приложена към всяка осигурителна вноска за периода, през който тази вноска е инвестирана в партидата, дава размера на натрупаните средства преди пенсиониране. Тази доходност на ниво типове пенсионни фондовеуниверсални, доброволни и професионалниизчислявам и публикувам единствено аз.

За периода 2001-30.09.2019 г.,

номиналната доходност, получена от всички осигурени в УПФ възлиза на 2.02 % годишно, а реалнатана 0.16 % годишно или по 16 стотинки на 100 лв. осигурителна вноска на година.

В същото време номиналния темп на СОДС е 7.96 % средногодишно, а реалният – 4.03 %.

Доходността, получавана от осигурените в УПФ е прекалено ниска в сравние с темпа на растеж на СОДС за да може пенсията от УПФ да компенсира намалението на държавната пенсия, поради което

За 40 годишен период на осигуряване ДВЕ ПЕНСИИ по необходимост СА ПОМАЛКО ОТ ЕДНА.

Pеална доходност на осигурените в УПФ за последните 1, 3, 7, 10 години и от 2001 г. насам (до 30.09.2019 г.) в сравнение с реалния темп на нарастване на средния осигурителен доход за страната е дадена на фиг. 1.

Picture1Фиг. 1

Източник: Изчисления на автора по данни на НОИ, КФН и НСИ

Вижда, че няма период през последните близо 18 години, в който доходността на осигурените в УПФ да се доближава, камо ли да надминава, темпа на растеж на СОДС. Затова две пенсии за всички, осигурявали се в УПФ върху доход, понисък от максималния, са помалко от една.

Защо доходността, получавана от осигурените в УПФ е толкова ниска?

Причините са две:

Първо, средствата в УПФ се управляват некадърно. “Професионалнотоактивно управление на пенсионните фондове носи доходност, пониска, от пазарната, измерена с индексиВсеки може да постигне пазарната доходност при понисък риск и с пониски разходи от таксите, които плаща на пенсионните дружества.

Picture2Фиг. 2

Източници: КФН, Wall Street Journal, S&P Dow Jones Indexes

Доходността на един пенсионен дяле дадена по дни от 1.07.2004 до 31.12.2019 г.
UNIDEX
е индексът на средната стойност на един дял на всички УПФ (универсални пенсионни фондове).

VOLIDEX е индексът на средната стойност на един дял на всички ДПФ (доброволни пенсионни фондове).

Портфейлът-еталон е комбинират между 35 % акции, представени от индекса на 600-те големи компании в Европа (STOXX600 Europe) и 65 % 10-годишни държавни ценни книжа на страните от еврозоната (S&P Eurozone Sovereign Bond Index).

Така портфейлътеталон е в рамките на разрешената от Кодекса за социално осигуряване инвестиционно структура на пенсионните фондове и е с понисък риск, тъй като не включва кредитен риск на корпоративни облигации и политически риск на емитентни от България.

Вижда се, че за периода 2004-2019 г. представянето както на ДПФ, така и още повече на УПФ, изостава от представянето на портфейлаеталон.

Второ, таксите, събирани за привилегията да получавате доходност, пониска от пазарната, са неоправдано високи. Докато пазарна доходност можете да постигнете безтакса на входаи с 0.20 % годишна такса за управление, пенсионните дружества начисляват с нищо необоснована такса на входа и събират по 0.75% годишна такса върху активите.

Плащате такси над пазарните да привилегията да получавате доходност под пазарната.

Ето как се разпределя постигната доходност от управление на парите:

Picture3Фиг. 3


Източник: Изчисления на антора по данни на КФН и НСИ

1 година – 1.10.2018 – 30.09.2019
3 години – 1.10.2016 – 30.09.2019
7 години – 1.10.2012 – 30.09.2019
10 години – 1.10.2009 – 30.09.2019
и от 1.01.2002 до 30.09.2019 г.

Screenshot 2020-01-03 at 6.39.55Фиг. 4

За периода 1.01.2002-30.09.2019 г. средногодишната доходност, постигната от управление на парите във фондовете (след отчисляване на такси) е 3.82 %. От тях 1.80 % покриват таксите на пенсионните дружества. 1.86 % компенсира осигурените за инфлацията през периода. За осигурените остават реално по 0.16 % годишно или по 16 стотинки на всеки 100 лв. осигурителни вноски

Или, грубо казаноположителната доходност е за пенсионните дружества, отрицателнатаза ощетените в тях.

Всеки, който не се осигурява върху максималния осигурителен доход през цялата си кариера, ще увеличи пенсията си ако незабавно прехвърли осигуряването си отдопълнителното задължително” (УПФ) в държавното обществено осигуряване (НОИ).

Частните пенсионни фондове да предложат повече пенсионни продукти, така че хората с две пенсии да не получават помалко, отколкото ако са се осигурявали само в Националния осигурителен институт. С това предложение новата социална министърка Деница Сачева започва консултации…” https://www.24chasa.bg/novini/article/7954787

Има просто и елегантно решение, при което

а) на никого да не се намалява държавната пенсия и
б) се гарантира, че пенсията от УПФ ще е винаги и всякога допълнителна.

Министър Сачева да не очаква това решение от пенсионните дружества.


С колко се намалява държавната пенсия на ощетените в УПФ?

Г-жа Елена Стоянова пита: “Защо след като сме се осигурявали в НОИ 35-40 г, а в УПФ от 2002г /до сега 18г/, пенсията ни от НОИ ще се намалява все едно сме се осигурявали и в двата стълба през целия ни трудов стаж?”

Този въпрос възниква, защото г-жа Стоянова е чула или вярва в твърдението, че ако човек се осигурява в УПФ, то пенсията му от НОИ се намаляват все едно се е осигурявал в УПФ през целия си стаж, а не само от 2002 г.

Това твърдение е невярно. То няма основание нито в закона (Кодеса за социално осигуряване – КСО), нито в практиката на НОИ (калкулатор за “прогнозна пенсия”). Такова твърдение е една от “какви ли не небивалици във връзка с УПФ и то от отговорни лица, включително лица които са участвали в процеса на изготвяне и приемане на промените в  КСО преди 20г.”, които г-жа Стоянова е чела през последния месец, както пише тя.

Ще посоча на кого и как точно се намалява пенсията на осигурен в УПФ, заедно с източниците на своите твърдения, така че всеки може да ги провери и се увери в истинността им.

 1. “Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., (а от там и пенсията му) се намалява …за всеки месец, през който лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд (КСО, чл. 70, ал. 10, т. 2)Вижда се, че за периоди преди 2002 г., когато никой не се е осигурявал в УПФ, индивидуалният коефициент и пенсията НЕ СЕ НАМАЛЯВАТ.
 2.  “Осигурителният доход, от който се изчислява индивидуалният коефициент на лице, родено след 31 декември 1959 г., не се намалява, когато към датата на постановяване на разпореждането за отпускане на пенсията лицето е с променено осигуряване по чл. 4б.”, т.е. прехвърлило е партидата си от УПФ в Сребърния фонд.

Държавната пенсия на хора, пенсиониращи се през различни години се намалява с различен процент именно защото те са “прекарали” различен брой години в и извън УПФ. С колко се намалява пенсията на хора, пенсиониращи се между 2021 и 2060 г. при условие, че процентите на осигурителна вноска останат без изменение, е посочено на графиката по-долу и в следваща я таблица.

Не вярвате на никого за пенсиите си, ако не можете да си обясните твърденията, а ако имате въпроси – питайте!

KH-Picture1

Screenshot 2019-12-10 at 15.39.05

Източник: НОИ

 1. Кодекс за социалното осигуряване https://noi.bg/images/bg/legislation/Codes/KCO.pdf
 2. НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, чл. 21а
  https://www.nssi.bg/images/bg/legislation/ordinances/NPOS.pdf
 3. Отзив на г-жа Стоянова към публикацията “Защо се регламентира фазата на изплащане СЕГА…”

Защо  се “регламентира фазата на изплащане” СЕГА? Или как държавата се готви да подари парите Ви на пенсионните дружества.

 

Ще регламентират фазата на изплащане, казват. (Министър Петков представи законодателни промени за фазата на изплащане от втория пенсионен стълб

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1874&lang= )

Защо? Тя е достатъчно ясно регламентирана и сега. Ето как:

 1. Осигурените в УПФ (родените след 1959 г.) могат да получат пенсии при навършване на пенсионната възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). След време – на 65 годишна възраст, сега – малко по-рано. Чл. 167(1) от КСО.

 2. Размерът на пенсията се определя от натрупаните по партида средства, биометрични таблици (т.е. средната очаквана продължителност на бъдещия живот на пенсионера) и технически лихвен процент. Чл. 169(1) от КСО.

 3. При смърт на пенсионера, наследниците му получават остатъка от партидата. Чл. 170 (2) от КСО.

Какво означава това? Че след изтичане на около 17 години (средната очаквана продължителност на бъдещия живот на 65-годишни мъже и жени според КФН), парите по партидите ще бъдат изчерпани. Те или ще са изплатени като пенсии или ще са получени от наследниците на починалия пенсионер. 

Сигурно познавате хора на и над 82 годишна възраст. Откъде ще дойдат парите за техните пожизнени пенсии?

Кодексът отговаря

От ПЕНСИОНЕН РЕЗЕРВ, отделен от пенсионното дружество. Чл. 192(2) от КСО

Преди отделяне на пенсионния резерв, пенсионните дружества нямат право да разпределят дивидент. Чл. 192 (4) от КСО.

“Да, ама не.”

Пенсионните дружества нямат пенсионни резерви и не могат да изплащат пожизнени пенсии към днешна дата. Вместо да отделят пенсионни резерви от таксите на осигурените от 2002 г. насам, те са изплащали неоправдано високи заплати на управляващите и представляващи пенсионни дружества (от порядъка на 30 000 лв. месечно) и са разпределяли парите за резерви като дивиденти в пряко нарушение на чл. 192(4) от КСО.

Затова сега искат “регламентиране на фазата на изплащане”, което по същество означава конфискуване на партидите в деня на пенсиониране и изплащане пенсиите на дълголетниците с парите на преждевременно починалите пациенти на УПФ. Наследяването на партиди се отменя.

Така държавата готви нов подарък на управляващите и представляващи пенсионни дружества и техните акционери – парите на преждевременно починалите пенсионери – Вашите пари.

Има ли кой да попита :
– Имат ли дружествата пенсионни резерви, както ги задължава КСО?
– Ако не, защо?
– Разпределя ли ли са дивидент от 2002 до 2018 г.?
– Ако да, кой ги освободи от задължението да спазват законите на страната и по-специално чл. 192 от КСО.
– Има ли кой да отговори на 2 милиона окрадени и ощетени в универсалните пенсионни фондове?

Или и това ще го пишете на сметката на КТБ?

Както ви се харесва.

 


Мъжете, родени през 1960 г. решават размера на пенсията си СЕГА

Ако сте мъж роден през 1960 година и сте зает в масовата III-та категория труд, това Ви засяга.

Тече срокът за отказ от измамата УПФ (универсални пенсионни фондове).  Ако все още се осигурявате в УПФ, държавната Ви пенсия ще бъде намалена. Осигуряването в УПФ ще доведе до намаляване на пенсията Ви, защото пенсията от УПФ няма да компенсира намалението на държавната Ви пенсия. Така след пет години ще получавате две пенсии, които ще са по-малко от една – държавна пенсия в пълен размер. За да избегнете намаляване на пенсията си е достатъчно да подадете една страница Заявление в НАП (Националната агенция по приходите)

Образец на Заявлението можете да намерите тук

Срокът за отказ от УПФ е ПРЕДИ да навършите 59 години и 7 месеца. Това означава, че за родените на 1 февруари 1960 г. срокът за подаване на Заявление е до 1 септември 2019 г.

Ето график на сроковете за отказ от осигуряване в УПФ

Screenshot 2019-08-08 16.06.44

Защо и как две пенсии са по-малко от една можете да разберете тук

www.pensii.strikingly.com


Моята пенсия – наръчник на осигурения

Всичко, което трябва да знаете и всичко, което можете да направите за да получите възможно най-високата пенсия от задължителните си осигурителни вноски. (http://pensii.strikingly.com )

Тук ще намерите отговори на въпросите, които ви вълнуват:

 • Кога се пенсионират жените, родени …?
 • Таблица за възраст и стаж за пенсия по дата на раждане.
 • Да участвам ли в ДЗПО (доброволно пенсионно осигуряване)?
 • Да се осигурявам ли в УПФ (универсален пенсионен фонд)?
 • Да се прехвърля ли от УПФ в НОИ?
 • В какъв срок мога да се откажа от УПФ, ППФ (професионален пенсионен фонд)?
 • Как да се прехвърля от УПФ в НОИ?
 • Защо две пенсии са по-малко от една?
 • Каква доходност получавам в пенсионен фонд?
 • Как Алианц България заблуждава, а ПОК “Доверие” краде?

и още

Всичко, което трябва да знаете и всичко, което можете да направите за да получите възможно най-високата пенсия от задължителните си осигурителни вноски в ПЕТ ИНФОГРАФИКИ
(натиснете върху всяка инфографика за да я увеличите) http://pensii.strikingly.com

1] Моята пенсия – кратък пътеводител

2] Доходност на пенсионните фондове и осигурените в тях

3] Обещание за пенсия

4] Пенсионните дружества ви заблуждават, лъжат и крадат

5] Пенсионните фондове – финансова измама, по-голяма от КТБ

6] Как стигнахме до тук?

7] КСО срещу осигурените

8] Какво да се прави?

9] Какво да правя?

http://pensii.strikingly.com

(Натиснете върху инфографиките по-долу за да ги отворите в по-голям размер)


УПФ – финансова измама, по-голяма от КТБ

УПФ = по едно КТБ всяка година и половина.

КТБ струва на данъкоплатците 5 % от БВП, казват (еднократно). “Осигуряването” в УПФ ще намали пенсиите с 3.4 % от БВП годишно, казва Актюерския доклад на НОИ (стр. 50) и заключава:

“…по-високите приходи от осигурителни вноски и приходите от индивидуалните партиди на лицата, които ще изберат осигуряване само в ДОО, не са достатъчни, за да покрият разходите за пенсии, изплащани в пълен размер.” http://www.noi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/analysis/ActuarialReport2016.pdf

Единствената обществена функция на пенсионните фондове е да прехвърлят част от осигурителните вноски на ощетените в джобовете на акционери, представляващи и управляващи пенсионни компании.