ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ – КАК ДА ИЗБЕРА ВАРИАНТ?

Как ще живеете на старини зависи от размера на пенсията, на която можете да разчитате или поне да се надявате. Пенсията е обещание, че някой ще ви изплаща всеки месец една сума пари докато сте между живите. Подразбираме, че тази сума поне няма да намалява в номинален размер. По-често очакваме пенсията да се индексира и нарства от година на година.

Колко пенсии ще получавате, зависи от избора, който сте направили как да се осигурявате. Осигуряването за пенсия у нас е задължително и вноската е еднаква за всички. Родените след 1959 г., обаче, могат да избират къде да насочват задължителната си осигурителна вноска. Имате два варианта :

Вариант 1 : Разделяте осигурителната си вноска на две неравни части. По-голямата отива в държавното обществено осигуряване (ДОО) и дава право на държавна пенсия. По-малката отива в универсален пенсионен фонд (УПФ), където се управлява от Ваше име, за Ваша сметка и на Ваш риск. При този вариант имате право на две пенсии – намалена държавна пенсия и пенсия от УПФ. Държавната пенсия е намалена защото с правили само част от задължителната си осигурителна вноска в ДОО.

Вариант 2 : Отказвате се от осигуряване в УПФ и насочвате цялата си задължителна осигурителна вноска в държавното обществено осигуряване. Така получавате право на една пенсия – държавна – но в пълен размер, без намаление.

Ако не сте направили нищо по въпроса, Вие се осигурявате по Вариант 1 – и в ДОО и в УПФ. За да изберете вариант 2 е необходимо да подадете Заявление по образец в Националната агегция по приходите (НАП).

Какъв ще е размерът на пенсията при двата варианта?

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

Държавна пенсия в пълен размер е по-висока от сумата на две пенсии – намалена държавна и от УПФ.
видео 1 минута – https://youtu.be/Xqx6pcY44kI

Защо? Защото пенсията от УПФ няма да е достатъчна да компенсира намалението на държавната пенсия и така две пенсии остават по-малко от една. Защо? Защото за да може пенсията от УПФ да компенсира напълно намалението на държавна пенсия, реалната доходност, която реализирате по партидата си в следващите 20-30 години, трябва да надминава 4 % годишно. Това е невъзможно при ограниченията за управление на парите Ви в УПФ, които Кодексът за социално осигуряване (КСО) поставя и при очакваната дългосрочна доходност на активите (McKinsey). В периода 2002-2016 г. осигурявалите се в УПФ са получили средногодишна реална доходност от 0.85 %.

видео 6:30 минути – https://youtu.be/TFnxodf3dVk

Колко сигурно е обещанието за пенсия?

Държавната пенсия е по-сигурно обещание от пенсията от УПФ. Държавната пенсия по закон и на практика е пожизнена. Изплаща се всеки божи месец докато пенсионерът е жив.
Пенсията от УПФ също е предвидено по закон да бъде пожизнена. Само гдето няма източник на средства за изплащане пенсиите на дълголетниците – тези, които ще преживеят изчерпане на парите по партидите си. КСО задължава пенсионните дружества да формират пенсионни резерви, от които да изплащат пенсии на преживелите партидите си, но към момента дружествата не са отделили такива резерви. Пари за пожизнени пенсии в пенсионните фондове няма. Така “пожизнената пенсия” от УПФ е празно обещание.

Освен това, партидите на пенсионерите и партидите на осигуряващите се са в един и същи кюп (фонд). Този фонд носи годишна доходност, но може и да намалее при спад на цените на активите на финансовите пазари, както през 2008 година. Така, пенсията от УПФ може както да расте (ако има доходност), така и да намалява при загуби. УПФ не е в състояние да осигури стабилна месечна пенсия. Пенсията от УПФ е изложена на инвестиционен риск. 

Пенсионните фондове страдат и от други – общо шест – “вродени порока”. “Вродени”, защото са заложени в КСО и се разпростират върфу всички фондове. Вродените пороци на пенсионните фондове ги правят :
* неподходящ,
* негоден и
* неизгоден
продукт за спестяване и инвестиране за допълнителна пенсия

Повече тук : Л. Христов. (2017) “Вродени пороци на пенсионните фондове или Кодексът срещу осигуренитеhttps://ssrn.com/abstract=2924003

Извод:

Пенсията от УПФ нито е сигурна, нито достатъчна за да компенсира намалението на пенсия от ДОО. Този извод важи за всички, които биха се осигурявали в течение на 40 години в УПФ. Той важи с още по-голяма сила за тези, които ще се пенсионират първи и не са имали възможност да се осигуряват 40 години в УПФ.

Осигуряването в УПФ е във Ваша вреда защото намалява размера на пенсията ви и я прави по-несигурна. Това е предопределено от КСО и важи за всички, независимо в кой фонд се осигуряват.

Затова:
1. Отказвам се от осигуряване в УПФ като подавам Заявление по образец в офис на Националната агенция по приходите. (
Образец на заявлението :  http://www.nap.bg/document?id=9592)
Заявлението Ви ще бъде прието, ако сте мъж роден след 31.12.1959 г. и жена, която още не е навършила 56-годишна възраст.

2. Зная, че държавната пенсия няма да ми стига да живея на старини така, както съм свикнал преди това, затова

3. Спестявам и инвестирам допълнително извън пенсионните фондове.

4. Ако не зная как, питам help@idfk.bg 

Митове

А) Да, но ще може ли държавата да изпълни обещанието си към мен?

И днес НОИ работи в режим на дефицит – приходите от осигурителни вноски не стигат за изплащане и на половината от пенсиите. В бъдеще населението ще намалява и застарява. Кой ще изплаща моята пенсия след години?
Мярка за способността на държавата да изплаща пенсии е разходът за пенсии в процент от брутния вътрешен продукт. През 2015 г. този процент за България възлиза на 9.3 % при среден за страните-членки на ЕС 11.2 %. Актюерите на НОИ оценяват, че през 2060 г. при условие, че всички се откажат от пенсия от УПФ, разходите за пенсии ще нарастнат до 14.8 % от БВП и ще надхвърлят средните за страните от ЕС. Но и днес страни като Франция, Италия и Австрия харчат по около 15 % от БВП за пенсии. Т.е. изплащането на обещаните пенсии на тези които вече се осигуряват, както и на младите, които ще започнат да се осигуряват до 2020 г. е въпрос на политическа воля. Икономическа възможност за изплащане на обещаните пенсии има, макар и, вероятно, при по-високи от сегашните осигурителни и данъчни ставки.

Източници: НОИ, Евростат
НОИ (2016) Актюерски доклад.  http://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/analysis/ActuarialReport2016.pdf

Б) Наследяване

Но пенсиите от УПФ се наследяват, от държавните – не. В края на 2016 г. НОИ изплаща 112 003 наследствени пенсии.

Източник:
НОИ. (2017) Статистически бюлетин по пенсии към 31.12.2016 г. http://www.nssi.bg/images/bg/about/statisticsandanalysis/statistics/pensii/STATB42016.pdf

В) Доходност

Но парите ми в УПФ носят доходност, а тези в НОИ се харчат веднага и се “губят”. Вярно е, че осигурителните вноски в ДОО не се инвестират и натрупват. Те обаче натрупват права за пенсия, които се индексират всяка година с растежа на средния осигурителен доход за страната. Натрупаните права се отразяват в размера на държавната пенсия, изчислен от НОИ, която Ви се полага при пенсиониране. Тази ежемесечна пенсия може да се превърне в капитал като се пресметне сумата на настоящата стойност на ежемесечните пенсии. Тази сметка показва, че не само че осигурителните вноски в ДОО носят доходност, но тази доходност е значително по-висока от отчетената в УПФ през 2002-2016 г. Реалната доходност на ДОО е 3 %, а на УПФ – 0.85 % средногодишно. Естествено, като внасяте част от осигурителната си вноска в УПФ при по-ниска доходност, накрая ще получите две пенсии, които са по-малко от една.

Повече :

Любомир Христов (2016). (Не)адекватност на пенсиите в България (актуализирано издание с данни към края на 2016 г.)
https://ssrn.com/abstract=2825011

Всичко изложено по-горе е обасновано с данни, правдоподобни допускания и разчети. Данните и резултатите са публикувани. Заинтересованият читател може да ги повтори, провери и да стигне до горните изводи и сам, ако желае.

Тук : Любомир Христов (2016). (Не)адекватност на пенсиите в България (актуализирано издание с данни към края на 2016 г.)
https://ssrn.com/abstract=2825011


Пенсиите – Има ли полезен ход?

По кодекс вторият пенсионен стълб (в УПФ – универсални пенсионни фондове) не изпълнява никаква полезна за осигурените функция, а само три:

 • – да ви намалят пенсията,
 • – да икономисат средства на държавата,
 • – да превръщат ежедневно, бавно, но методично и сигурно част от вашите осигурителни вноски в печалби и дивиденти за собствениците и заплати и бонуси на управляващите пенсионните дружества, заключава Любомир Христов.

 

Който желае да се отърве от измамата “пенсионни фондове” подава Заявление за отказ от осигуряване в УПФ в Националната агенция за приходите. Образецът на заявлението е тук http://www.nap.bg/document?id=9592

Заявлението Ви ще бъде прието от НАП

 •  ако сте жена и не сте навършила 56 годишна възраст към датата на подаване на заявлението и
 • ако сте мъж и сте роден след 1959 година.

Повече (видео)

http://www.bitelevision.com/pesimistichno-za-pensiite-i-ima-li-polezen-hod-gostuva-finansistat-lyubomir-hristov/#comments

Желая Ви достойни старини.


Две пенсии са по-малко от една

Клипче (1 минута)

https://youtu.be/Xqx6pcY44kI

Кой разбрал, разбрал. Останалите ще си платят.

Ще ми бъде ли достатъчна пенсията?
Не, държавната пенсия няма да е достатъчна да запазите стандарта си на живот на старини. Ако се осигурявате и в частен пенсионен фонд, то пенсията Ви ще е още по-ниска.
Затова подавате Заявление да отказ от осигуряване в УПФ в НАП – вж. http://www.nap.bg/document?id=9592
Защо две пенсии са по-малко от една:
Повече “(Не)адекватност на пенсиите в България”
https://ssrn.com/abstract=2825011
Въпроси? help@idfk.org

Пенсионните фондове: Форд, на цената на Ферари

Ниска или прилична е доходността на пенсионните фондове? Високи или приемливи са таксите? На тези въпроси може да се отговори само в сравнение.

Парите ви постъпват в пенсионни фондове, управлявани от пенсионни дружества на ваш риск и за ваша сметка. Всеки, който управлява професионално чужди пари и уважава себе си, предварително обявява еталон (бенчмарк), по който да мерят резултатите му в края. Нашите пенсионни дружества не го правят. Затова го направих аз, като сравних доходността, реализирана от пенсионните фондове през последните 1, 3, 5, 10 години и от 1 юли 2004 до 31.12.2016 г. с портфейл-еталон. Портфейлът-еталон конструирах като комбинация от два индекса в съотношение 35 % акции (индекса STOXX Europe 600) и 65 % държавни облиганиции (индекса Euro Government Bond 10Yr Term Indeх). Повече по-долу.

Резултатите са както следва :

1-screenshot-2017-01-09-07-02-34

ДПФ – Доброволни пенсионни фондове;
УПФ – Универсални пенсионни фондове;
ППФ – Професионални пенсионни фондове;
TWR – Времево-претеглена доходност (Time Weighted Returns)

2016 г. е добра за пенсионните фондове от всички видове: доброволни, универсални и професионални. Отчетената доходност от между 4 и близо 6 % значително изпреварва доходността на портфейла-еталон от 2 %. За всички периоди, завършващи на 31.12.2016 г. и по-дълги от една година,обаче, – 3, 5, 10 и 12 и половина години – доходността на всички видове фондове изостава от индекса-еталон. Така например, 1000 лв., вложени на 1 юли 2004 г., са станали в края на 2016 г. :

1890 лв. – ако са били вложени в портфейла-еталон и
1660 лв. – в доброволните фондове,
1599 лв. – в универсалните фондове и
1529 лв. – в професионални фондове.

2-screenshot-2017-01-09-07-02-20

За да получат резултатите от портфейла-еталон, инвеститорите е трябвало да платят 0.5 % първоначални разходи и по 0.2 % инвестиционна такса на година. Това прави общо
5 лв. + 2 лв. х 12.5 години = 30 лв. такси само върху първоначалната инвестиция.

За да получат с 230-360 лв. по-ниски резултати в пенсионните фондове, осигурените е трябвало да платят 5 % такса на входа (за какво?) плюс по 1 % годишна инвестиционна такса (0.9 % за 2016 г.). Това прави 50 лв. + 10 лв. x 11.5 години + 9 лв. = 174 лв. само върху първоначалната осигурителна вноска.

Или за да получат 230-360 лв. по-малко в партидата си в пенсионен фонд, осигурените са платили 144 лв. повече такси. Така, пенсионните фондове носят доходност по-ниска от пазарната на цени близо 6 пъти над пазарните.

Който иска допълнителна пенсия, трябва да спестява и инвестира допълнително. По-добре да го прави извън пенсионните фондове, които не са могли дори да достигнат пазарните резултати през 2004-2016 година и то, при такси над пазарните. Ако не знае как, да попита. “… на всеки, който чука, ще му се отвори”. (ЛУКА 11:9

* * *

Портфейл-еталон

Портфейлът-еталон конструирах като комбинация от два индекса :

– 35 % акции (индекса STOXX® Europe 600) и

– 65 % държавни облиганиции (индекса Euro Government Bond 10Yr Term Index).

Това съотношение съответства на структура на универсален пенсионен фонд.

Кодексът за социално осигуряване налага ограничения на инвестиционния риск, при който се управляват пенсионните фондове (чл. 176-178). В частност, универсалните пенсионни фондове могат да влагат до 20 % от активите в акции. Други до 15 % могат да бъдат инвестирани в колективни инвестиционни схеми (взаимни фондове), без да се уточнява в какви класове активи са инвестирали самите взаимни фондове. Следователно те може да са инвестирани изцяло в акции.

Портфейлът-еталон :

 1. Не съдържа ценни книжа на български емитенти и така не носи риск от инвестиции в “свързани лица”.
 2. Не съдържа корпоративни облигации и така не включва риск от неплащане. В този смисъл портфейлът-еталон е по-консервативен от портфейлите на пенсионните фондове.
 3. Инвестируем портфейл. Индивидивуалните инвеститори могат да получат резултатите на портфейла-еталон като инвестират в два борсово-търгувани фонда: iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr.

Източници :

1) STOXX® Europe 600

https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP

http://quotes.wsj.com/index/XX/SXXP/historical-prices

2)  Euro Government Bond 10Yr Term Index (BCEX4T)

https://index.barcap.com/Benchmark_Indices/Government/Term_Indices/Euro_Govt_10_yr_Term

3) Доходността на пенсионните фондове е изчислена по индексите VOLIDEX, UNIDEX и PROFIDEX. Вж. Стойност на един пенсионен дял. КФН : http://www4.fsc.bg/units.asp

4) ETF, следващ индекса STOXX Europe 600:
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

https://www.ishares.com/uk/institutional/en/products/251931/ishares-stoxx-europe-600-ucits-etf-de-fund?siteEntryPassthrough=true&locale=en_GB&userType=institutional

5) ЕTF, следващ индекса Euro Government Bond 10Yr Term Index:

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF

https://www.ishares.com/lu/individual/en/products/251738/ishares-euro-government-bond-710yr-ucits-etf?siteEntryPassthrough=true&locale=en_LU&userType=individual


Може ли да се вярва на ПОК “Доверие”?

БАДДПО – в разнобой дали две пенсии са повече или по-малко от една

ПОК “Доверие” : Две пенсии са повече от една. С 2 лв. на месец. Категорично!
ПОД “ЕнЕн” : Вярно е, но не са повече, а по-малко и не с 2 лв., а с 200 лв. на месец.

Даниела Петкова от ПОК “Доверие” е цитирана да казва, че две пенсии ще са повече от една. За да илюстрира твърденията си, тя представя таблица, в която от натрупани средства по партида, е изчислила пенсията от УПФ. Сумата от така изчислената пенсия от УПФ и намалената пенсия от държавното обществено осигуряване (ДОО), дава число, по-голямо от пенсия от ДОО без намаление, ако въобще не се осигурявате в УПФ.

Ако от размера на средства, посочен от Д. Петкова, пресметнете пенсията си от УПФ с помощта на калкулатора на ПОД “EнЕн”, получавате драматично различен и значително по-малък размер на пенсията от УПФ. Двете пенсии (от УПФ и намалена от ДОО), са категорично  по-малко от една – пенсия от ДОО в пълен размер. Вж. Таблиците

screenshot-2016-12-20-06-25-35

По въпроса колко е пенсията при 10 000 лв. по партида в УПФ, пенсионните дружества изглежда още не са се разбрали. От там, и вие не знаете.

Моите изчисления показват, че на всеки 1,000 лв. (хиляда лв.) от УПФ, можете да се надявате на 4.67 лв. първоначална месечна пенсия, съпоставима с тази от ДОО. “Съпоставима”, означава, че и двете пенсии – тази от ДОО и тази от УПФ – подлежат на годишна индексация с еднакъв процент.

16.12.2016

Източници :

1. ПОК “Доверие”, по Mediapool http://bit.ly/2hPRjcD
2. ПОД “ЕнЕн” : а) Калкулатор; б) Резултати (в PDF)

Съкръщения :

 • БАДДПО – Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване;
 • ДОО – Държавно обществено осигуряване;
 • НОИ – Национален осигурителен институт;
 • Макс ОД – Максимален осигурителен доход;
 • ПОК – Пенсионно осигурителна компания;
 • ПОД – Пенсионно осигурително дружество;
 • СОД – Среден осигурителен доход;
 • СРЗ – Средна работна заплата.

Аплодирам БАДДПО

“Трудно е да накараш човек да разбере нещо, от неразбирането на което зависи заплатата му.” Ъптън Синклър

 

Приветствам, аплодирам и се присъединявам към желанието на БАДДПО да използва ограничените си време и капацитет “… за разрешаване на истински големите проблеми на пенсионната система в България.”

А истински големият проблем на осигурените в УПФ е, че са ощетени, защото пенсията им от УПФ няма шанс да замести намалението на пенсията им от ДОО, заради това, че са се осигурявали и в УПФ. И така ще ги остави с две пенсии, сумата от които е по-малка от една – пенсия от ДОО в пълен размер, която ще получат, ако се откажат от осигуряване в УПФ.

Защо твърдя, че ДВЕ ПЕНСИИ СА по необходимост ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА?

Защото съм изследвал въпроса “При какви условия две пенсии са РАВНИ на една?” Доказах, че необходимо и достатъчно условие сумата от намалена пенсия от ДОО и пенсия от УПФ да е равна на пенсия от ДОО в пълен размер е:

Доходността на осигурените в УПФ да е по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС).

БАДДПО съобщава, че две пенсии, макар и с малко, са повече от една, именно защото допуска, че доходността на осигурените в УПФ в бъдеще ще е по-висока от тепма на нарастване на СОДС.

 

Ето сравнение на допусканията за периода 2016 – 2041 г. :

Л. Христов                      БАДДПО

Темп на нарастване на СОДС                      4.4 % / 2.6 %                 4.4 %/ –
(номинален / реален)
Доходност на осигурените в УПФ
(номинлена / реална)                                    2.9 %/ 0.85 %                  5 % / –
Доходност на осигурените в
УПФ (2002-юни 2016 г.)                                1.7 % / 0.40 %.              – / –
(номинлена / реална)

С колко точно трябва доходността от УПФ да изпреварва темпа на растеж на СОДС?

Зависи от това, което наричам “коефициент на натрупване”, а в Кодекса за социално осигуряване е описано като “процент [от дохода, от който се изчислява пенсията] за всяка година осигурителен стаж” (чл. 70). Колкото по-висок е този коефициент, толкова – при равни други условия – по-висока е пенсията от ДОО, а следователно и нейното намаление в абсолютен израз (в лева). Следователно, толкова по-висока трябва да е доходността по партиди в УПФ, за да може пенсията от УПФ да догони все по-нарастващата сума на намалението на пенсията от ДОО. Зависимостта е илюстрирана на фигурата.

 

%d1%84%d0%b8%d0%b32

Залагането на “коефициент на натрупване” от 1.5 % за всяка година осигурителен стаж в бъдеще, изисква доходността на партидите в УПФ да достигне 4.3 % годишно и то в реален израз, при условие че отчетената между 2002 и юни 2016 г. реална доходност на осигурените в УПФ е 0.4 %. Така, промените в КСО от м. август 2015 г. направиха осигуряването в УПФ безсмислено.

Постигането на 4.3 % реална доходност по партидите в УПФ е несъвместимо с очакванията на специалистите за доходността по класове активи през следващите 20 години и инвестиционните ограничения, наложени от КСО при инвестиране на следствата от УПФ (вж. КСО, чл. 176-178). Например, очакваната реална доходност на европейските акции е 4.5-6 %, но КСО не разрешава повече от 35 % от средствата в УПФ да бъдат инвестирани в акции (събирам 20 % таван на инвестиране в акции и 15 % в колективни инвестиционни схеми). Доходността на книжата с фиксирана доходност пък (облигациите) се очаква да се движи в граници от 0 до 2 %. Това означава, че очакваната реална доходност на портфейл, съдържащ 35 % акции и 65 % облигации е 1.6 – 3.4 % годишно, и то преди отчисляване на каквито и да е такси.

 

mckinseyfig

По посочените съображения твърдя, че

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА, по необходимост, заложена в КСО.

При това положение, асоциацията на пенсионните дружества БАДДПО имаше две възможни стратегии :

Или да се обърне към стотиците си хиляди клиенти като почтено им разясни, че не може да им осигури “допълнителни” пенсии по причини, заложени в КСО и да потърси подкрепата им за разумни промени в “допълнителното” осигуряване, което да доведе до допълнителни пенсии

Или

Да подвежда и заблуждава клиентите си като разчита на лековерието им, да подхранват управляващите и представляващи пенсионни дружества и тяхната асоциация с ежегодни такси. Такси, които осигурените плащат за да … им бъде намалена пенсията.
За съжаление, БАДДПО избра стратегията на подвеждане и заблуда с цел измама.

Трябва да се знае, че БАДДПО е организация на заинтересовани лица. Интересът на нейните членове е противоположен на този на клиентите й: БАДДПО и членовете й се издържат от такси, които осигурените плащат, а всеки лев такса намалява средствата по партидата на осигуреното лице. Размерът на интереса е 123 млн. лв. за 2015 г. и 90 млн. лв. за деветте месеца на 2016 г. (Източник: КФН)

14.12.2016

 


Д. Петкова призна: Две пенсии може да са по-малко от Една

ПОК “Доверие” представя резултатите на разчети, според които две пенсии са “категорично” повече от една.

Колко кагеторично?

Ако се е осигурявал върху максималния доход в течение на 40 години в УПФ, човек би получил две пенсии – намалена от ДОО и пенсия от УПФ – сумата от които, според ПОК “Доверие”, ще е с ДВА ЛЕВА на месец по-висока от една пенсия от ДОО (ако човек се откаже от осигуряване в УПФ навреме). Ако пък се е осигурявал върху средния осигурителен доход или върху средна работна заплата, сумата от двете му пенсии, би била – отново според пенсионната компания –

* с 15 лв. на месец и
* с 34 лв. на месец,
по-висока в сравнение с пенсия от ДОО в пълен размер (при отказ от осигуряване в УПФ).

Тези резултати са получени с некоректни методи и при нереалистични допускания, затова са грешни, подвеждащи и заблуждаващи. По-конкретно :

* размерът на пенсия от ДОО е подценен;
* възможният размер на натрупаните средства по партида в УПФ е надценен, а от там надценен е и размерът на пенсията от УПФ;
* размерът на пенсия от УПФ е надценен втори път, като е пресметната по-начин, който я прави несъпоставима и следователно, несравнима, с намалението на пенсията от ДОО.

Коригирането на всяка от тези неточности по отделно изтрива изцяло “превишението” и прави сумата от две пенсии по-малка от пенсия от ДОО в пълен размер. Така, г-жа Д. Петкова фактически признава, че две пенсии може да се окажат и по-малко от една.

Как е подценен размерът на пенсията от ДОО за осигурявали се на средна работна заплата и максимален осигурителен доход?

С допускане на нереалистично ниски индивидуални коефициенти.

Например, за осигурявалите си винаги на максимален доход ПОК “Доверие” смята пенсията с индивидуален коефициент 3.31, докато фактическият за периода 2002-2015 г. е 3.6. За да се реализира допускането на ПОК “Доверие”, необходимо е в бъдеще средният осигурителен доход да расте, а максималният да се запазва без изменение. Такова допускане ми изглежда нереалистично.

При осигуряване върху средна работна заплата, пък, компанията приема индивидуален коефициент от 1.18, при положение, че за септември 2016 г. този коефициент е 1.24. Отново, за да се реализира допускането, е необходимо средният осигурителен доход за страната (СОДС) да расте по-бързо от средната работна заплата. На практика през изтеклите 14 години, съотношението между тези темпове е точно обратното и това е естествено. По-бърз растеж на СОДС от средната работна заплата означава, заплащането на тези, които получават работна заплата над максималания осигурителен доход да намалява в бъдеще. Това ми изглежда абсурдно.

Ако индивидуалният коефициент е с едва 0.03 по-висок от приетия, то пенсията от ДОО би била с 40.50 лв. на месец по-висока от пресметнатата от ПОК “Доверие” и би направила сумата от две пенсии по-малка от една – пенсия в пълен размер от ДОО.

Как е надценен размерът на средствата, които осигурените лица могат да очакват да натрупат в партида в УПФ за 40 години?

Като е приета неоправдано висока доходност, на която осигурените да се надяват, а именно – 5 % годишно. За сравнение, за периода 2002-30.06.2016 г. осигурените в УПФ у нас са получили доходност по партидите си от под 2 % средногодишно (вж. http://bit.ly/2ejrI8n). Разбира се, доходността през отчетен период не е гаранция за очакваната доходност в бъдеще, но от ПОК “Доверие” биха направили услуга на клиентите си, ако обосноват тезата си, че занапред до 2041 г. осигурените могат да разчитат на повече от двойно по-висока годишна доходност, отколкото са получили от 2002 г. до сега.

Действителна доходност, по-ниска от 5 % до 2041 г. с десети от процента, би намалила размера на средствата по партидите в УПФ, а от там и пенсиите от УПФ, с повече от 2 до 34 лв. на месец. По-ниски от предвижданите от ПОК “Доверие” пенсии от УПФ пък не биха компенсирали намалението на пенсиите от ДОО и в резултат две пенсии биха се оказали по-малко от една.

Как е надценен размерът на пенсията от УПФ при зададен размер на натрупаните средства?

ПОК “Доверие” представя оценки за пенсия от УПФ за първата година след пенсиониране, която по-нататък би била индексирана с 1.9 % годишно. Тази пенсия сравнява с намаление на пенсията от ДОО за първата година, която впоследствие подлежи на индексиране с 3.1 % годишно (вж. бележката по-долу). За да бъдат съпоставими пенсията от УПФ с намалението на пенсията от ДОО, необходимо е двете да бъдат пресметнати при един и същ очакван процент на индексация. Ако от ПОК “Доверие” оценят коректно първоначалния размер на пенсия от УПФ, която също да подлежи на индексация с 3.1 %, ще получат по-ниска първоначална пенсия от УПФ. Тази по-ниска пенсия от УПФ няма да компенсира намалението на пенсията от ДОО и две пенсии ще се окажат по-малко от една.

Бележка: Известно е, че в последно време пенсиите от ДОО се индексират с по около 2.4-2.5 % годишно. За периода до 2041 г. ПОК “Доверие” – напълно коректно – се опира на актюерските допускания в доклад на НОИ. Този доклад предвижда 4.3-4.4 % годишно нарастване на средния осигурителен доход за страната около 2041 г. и 2 % инфлация. Сумата на по половината от тези две числа дава 3.15 % очаквана индексация на пенсиите от ДОО след 2041 г.

Така, поради всяко от посочените по-горе съображения по отделно, а именно

* подценена пенсия от ДОО
* надценени средства по партида в УПФ и
* надценена пенсия от УПФ,

сумата от две пенсии става по-малко от една,

а трите фактора заедно гарантират, че

ДВЕ ПЕНСИИ са по необходимост ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

В статията пише: “Даниела Петкова призна, че разликата в дохода на хората в двете системи изглежда несъществена.” Г-жа Д. Петкова е цитирана и да се възмущава от това, че “На практика ние [пенсионните дружества – б.м. ЛХ] ще работим за намаляване на дефицита на НОИ. Идеята на пенсионната реформа беше друга – да се увеличат пенсионните доходи на хората, а не да се намалява дефицитът на НОИ”. И напълно основателно се възмущава г-жа Петкова, защото пенсията от УПФ да не може да замести намалението на пенсията от ДОО и така сумата от двете пенсиите на осигуряващите се в УПФ е по-ниска от една пенсия от ДОО. (за което осигурените в УПФ плащат по 123 млн. лв. такси годишно. Данни за 2015 г. Източник: КФН).

Има един и само един начин пенсионните дружества и осигурените да са уверени, че ДВЕ пенсии са ПОВЕЧЕ от ЕДНА и той е цялата задължителна осигурителна вноска за пенсия да постъпва в НОИ, а за допълнителни пенсии от УПФ да се правят допълнителни осигурителни вноски, свръх и над задължителната.

Доказателството за това, че две пенсии по необподимост, заложена в КСО са по-малко от една, може да се намери тук :

“(Не)адекватност на пенсиите в България” (2016)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2825011

 

08.12.2016