УПФ или НОИ? Няма значение

Започващите за първи път работа през 2015 г. ще могат да изберат дали цялата им осигурителна вноска да постъпва в НОИ или част от нея (5 % от дохода им) – в УПФ – универсален пенсионен фонд.

Как да изберат?

Първо, изборът е важен, защото ще окаже влияние върху размера на пенсията им.

Теоретично, две пенсии – от НОИ и УПФ – могат да се окажат равни, повече или по-малко от една пенсия – такава само от НОИ. Това е така, защото пенсията, определяна от НОИ е с различен размер, в зависимост от това дали осигуряването е било само в НОИ или и в НОИ и в УПФ. Когато сте се осигурявали и в НОИ и в УПФ, пенсията ви от НОИ ще е по-малка – с 28 % по-малка – или точно толкова, колкото по-малка е била и месечната ви осигурителна вноска в НОИ. При това положение, пенсията, която УПФ ще отпусне трябва първо, да компенсира този по-малък размер на пенсията от НОИ и едва след това да осигури допълнителна сума така, че двете пенсии да са по-големи от една.

Второ, изборът е труден, ако не и невъзможно да бъде направен рационално, защото както размерът на пенсията от НОИ, така и размерът на тази от УПФ ще зависят от променливи, които могат и непременно ще се променят през следващите 40 години, колкото време ще трябва да трупате осигурителен стаж.

По-конкретно, дата на придобиване право на пенсия от НОИ и нейният размер зависят изцяло от законодателя и финансовото състояние на държавата. Те могат, и вероятно ще се променят през следващите десетилетия, под неумолимото действие на демографските процеси. Едно е сигурно – промяната няма да е в полза на осигурените, т.е. във ваша полза. Възрастта за пенсиониране ще се увеличава, а пенсията – ще намалява.

Идва ли УПФ на помощ?

Пенсията от УПФ би могла да смекчи последиците тогава и само тогава, когато размерът й надхвърля, и то значително, размера на намаляващата и все по-недостигаща пенсия от НОИ.

От какво ще зависи пенсията от УПФ? От две неща най-вече:

а) от размера на осигурителна вноска, която се трупа в УПФ и

б) от доходността, с която са инвестирани и се управляват УПФ.

За доходността е важно да си даваме сметка, че значение има реалната, а не номиналната доходност. “Реална” наричаме доходността след приспадане ефекта на таксите и инфлацията. Реалната доходност ви показва каква ще е покупателната сила на натрупаните ви осигурителни вноски.

При толкова неизвестни, ми изглежда цинично просто да обявиш, че даваш възможност на младите да избират. Те нямат нито инструментите, нито необходимата информация да направят информиран избор по въпрос, от който ще зависи благосъстоянието им на старини.

Затова, само за илюстрация и с обичайната уговорка, че не можем да се осланяме на миналите резултати за в бъдеще, нека разгледаме как би изглеждала сметката днес. Да допуснем за момент, че параметрите, при които действа пенсионната система са били такива каквито са днес в течение на предишните 40 години.

При такива параметри, за всеки 100 лв. пенсия, отпускана от НОИ, би трябвало да сте се осигурявали на 227.27 лв. доход. Ако сте се осигурявали и в УПФ, то месечната ви осигурителна вноска в УПФ е била 11.36 лв.

Въпросът е

Каква пенсия бихте получили от УПФ?

При други равни обстоятелства, тя ще зависи от доходността (реалната доходност), с която са били управлявани средствата ви. По официални оценки, реална доходност на УПФ у нас от 2002 до края на септември 2014 г. е 0.46 % (46 базисни точки) годишно

При това положение, сметката изглежда така:

Featured image

Изводите от тази илюстрация са ясни:

1. При равни осигурителни вноски и реализирана доходност през периода 2002-2014 г., двете пенсии – от НОИ и УПФ ще са на сума малко (с 3 лв. месечно) по-малка от пенсията само от НОИ.

2. Това, означава, че докато параметрите на системата са тези, които са в момента, няма съществено значение дали ще изберете единия или другия вариант на осигуряване. Затова, търсенето на решения за това, как осигурителните вноски да се прехвърлят в НОИ, а след това обратно в УПФ, е несъществено и представлява загуба на време и политическа енергия.

3. Надеждата, че спестянатето за пенсия в УПФ ще допълва доходите ви на старост, като при това ще замести 15-20 % от последната ви работна заплата, остава химера.

4. Най-важният извод, обаче, е че на НОИ и УПФ можете да се надявате най-много на половината (около 40 % заместване) на необходимия ви пенсионен доход. За останалата половина имате два варианта – да разчитате на децата си или да спестявате и инвестирате извън официалната пенсионна система у нас. 


ИСТИНАТА ЗА ПЕНСИИТЕ?

… ПРЕЦАКАНИТЕ СТЕ!

Как? Вижте тук  http://idfk.org/?p=1221

Пенсионната система у нас ви обрича на бедност на старост

А. Пенсионна система в България до 31.12.2014 г.

  1. Обещание от НОИ за пенсия, която замества около 40 % от трудовите Ви доходи;
  2. Допълнителна пенсия от УПФ, която е Ви излиза прекалено солено. Заради отрицателната реална доходност, внасяте повече, отколкото ще получите. УПФ “изяжда” и унищожава стойност. От УПФ носите вода за старост в … сито.
  3. За 15 години първоначалните идеи на пенсионната реформа от 2000 г. не са се реализирали.

Б. Пенсионна система в България след 1.1.2015 г.

  1. НОИ не обещава да замести повече от 40 % от крайната Ви заплата, но това обещание изглежда  все по-нереално заради ежегодните дефицити в бюджета на НОИ. Пенсионната възраст ще нараства, а пенсионните права, най-вероятно, ще бъдат ограничени.
  2. Без радикална реформа и основен ремонт, универсалните пенсионни фондове няма да са в състояние да изпълнят предназначението си и да осигуряват допълнителна пенсия, заместваща доход. Те ще продължат да рушат стойност, а Вашите инвестиции в УПФ – да губят покупателна способност.
  3. “Изборът” между две еднакво неработещи алтернативи не е никакъв избор. Дали, който не избере, ще остава в НОИ или обратното, изглежда да е детайл без особено значение за размера на Вашата пенсия, тя все няма да е достатъчна.

Затова казвам, че пенсионната система у нас е счупена. Когато правите всичко, което законът Ви позволява и всичко, което законът Ви задължава, не можете да разчитате и на половината от необходимата ви пенсия. Ако се ограничите само с това, което законът Ви задължава и позволява, сте обречени на бедност на старост.

* * *

За започващите сега има надежда. Дори вероятност да си осигурят достойни старини. За това, четете в www.idfk.org в края на януари. За родителите им, родени през 60-те и 70-те години, надеждата за достойни доходи на стари години угасва с всеки изминал ден.