Как да се регулира пенсионен фонд?

Изтъкнах “вродените” пороци на пенсионните фондове, предлагани у нас, закодирани в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които ги правят

 • неподходящ и
 • неизгоден

за осигурените пенсионен продукт.
(А в случая с универсалните пенсионни фондове – и негоден да осигури допълнителна пенсия продукт. Вж. Любомир Христов, “Вродени пороци на пенсионните фондове или Кодексът срещу осигурените” (10 март 2017).https://ssrn.com/abstract=2924003 

Европейската комисия (ЕК) публикува проект за Регламент за пан-европейски пенсионен продукт (ПЕПП), в който гражданите на страните-членки да могат доброволно, по свое желание и инициатива, да спестяват и инвестират за допълнителна пенсия. ПЕПП съответства на предлаганите у нас доброволни пенсионни фондове (ДПФ). Сравнителните характеристики на ПЕПП и ДПФ са дадени в таблица 1.

Таблица 1

ДПФ

ПЕПП

1. Избор на инвестиционна стратегия

Не

Да

2. Такси

Високи

Ниски

3. Избор на начин на изплащане

Ограничен

Да

4. Дължима грижа/ компетеност на осигурителните посредници

Не

Да

5. Конкуренция

Не

Да

 1. Проектът на ЕК за Регламент предвижда всеки ПЕПП да предлага до пет портфейла с различни рискови характеристики, от които клиентът да може да избира. Единият от портфейлите е задължително нискорисков, при който се гарантира номиналната сума на направените осигурителни вноски. Напротив, всеки ДПФ е един-единствен портфейл и осигуряващите се у нас нямат възможност за избор на инвестиционна стратегия. Затова, като правило, ДПФ са неподходяща инвестиция (несъответстваща на целите, хоризонта и обстоятелствата на осигурените), а в ПЕПП човек може да избере подходящ за себе си портфейл (инвестиционна стратегия).

 2. Таксите на ПЕПП не са регламентирани. Очакването е, че поради възможността продуктът да се предлага във всички страни от ЕС, ще бъде постигната икономия от мащаба и по-ниски такси. Таксите, събирани от ДПФ са по-високи от тези, при които човек има достъп до капиталовите пазари без да се осигурява в ДПФ.

 3. ПЕПП ще дава възможност на клиентите да избират един или комбинация от четири възможни начина на изплащане на натрупаните суми :
  – изтегляне на сумата наведнъж;
  – планирано изтегляне като клиентът определя сумите и датите на теглене (при известни отнапред ограничения)
  – разсрочено изплащане на пенсия (срочна пенсия)
  – пожизнен анюитет.
  КСО предвижда избор само между разсрочена или пожизнена пенсия от ДПФ.

 4. Изискванията за компетентност към“осигурителните посредници”, които ще предлагат ПЕПП са същите, както и за инвестиционните консултанти по Директивата за пазарите на финансови инструменти II, както и задължението да препоръчват само подходящи за индивидуалния клиент продукти и инвестиционни стратегии. Обратно, осигурителните посредници, предлагащи ДПФ са първо, обвързани с едно единствено пенсионно дружество и така поставени в конфликт на интереси с клиентите си и второ, нямат никакви изисквания за компетентност, т.е. има риск да не познават продукта, който продават и още повече да преценяват доколко той е подходящ за клиента. Според проект за изменение и допълнение на КСО от пенсионните дружества в бъдеще ще се изисква да обучават осигурителните си посредници. Това е палиативна мярка, която нито поставя, нито решава проблема с конфликта на интереси и некомпетентността на повечето осигурителните посредници. Дружествата не обучават, а индоктринират осигурителните си агенти, наречени посредници, чието възнаграждение зависи от приноса им към печалбата на дружеството, а не от интереса на клиентите им.

 5. ПЕПП ще може да бъде предлаган от всички лицензирани и надзиравани в някоя от страните-членки на ЕС финансови компании, в т.ч. банки, застрахователни компании, инвестиционни посредници, управляващи и пенсионни дружества. Това гарантира конкуренцията, а от там и ограничава размера на таксите, които клиентите ще плащат. У нас ДПФ може да управлява и продава само пенсионно дружество. Така КСО създава изкуствен олигопол на пазара на пенсионни продукти, от където и таксите, които осигурените заплащат, са по-високи от пазарните. Затова ДПФ е неизгоден продукт за българските граждани.

Законодателят ще направи добре да измени и допълни дял III на КСО, регламентиращ допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, в съответствие с положенията на предложения от Европейската комисия Регламент за ПЕПП.