Може ли две пенсии да са повече от една? или Истинската доходност, получена от осигурените в УПФ.

3.01.2020

Новата министърка [гжа Деница Сачева] трябва да направи така, че две пенсии да са повече от една …” 3.12.2019 г., https://www.24chasa.bg/novini/article/7938561

РЕЗЮМЕ:

 1. Дали две пенсии са повече или помалко от една, зависи единствено от доходността, получавана от осигурените в УПФ.
 2. За да бъдат две пенсии повече от една е необходимо и достътчно доходността, получавана от осигурените в УПФ да изпреварва темпа на растеж на средния осигурителен доход за страната.
 3. На практика, за периода 2001-30.09.2019 г.  доходността на осигурените изостава значително от темпа на средния осигурителен доход за страната
 4. Две са причините за ниската доходност, която осигурените получават в УПФ:
  некадърно управление на фондовете. Доходността, реализирана отпрофесионалнотоуправление на фондовете е пониска от пазарната, която може да се получи с пасивно управлениеинвестиране в инструменти, които следват индекси;
  таксите запрофесионалноуправление са неоправдано високи.
 5. Има решение, при което
  на никого да не бъде намалявана държавната пенсия и
  две пенсии да са гарантирано повече от една.
  Министър Сачева няма да получи това решение от пенсионните дружества.

Кога две пенсии са повече от една?

Този въпрос има отговор още от 2007 г.: Възможно е адекватността на пенсиите да се повиши [две пенсии да са повече от еднаб.м. ЛХ] за лица, участвали във финансовата система, ако доходността в схемата с финансови сметки [УПФб.м. ЛХ] e повисока от темпа на нарастване на заплатите. Но, ще минат десетилетия, преди средният осигурен да е имал възможност да се осигурява през цялата си кариера в схемата с финансови сметки”.

Palmer, Edward. (2007). “Pension Reform and the Development of Pension Systems: An Evaluation of World Bank Assistance Background Paper Bulgaria Country Study”. The World Bank Washington, D.C., p. 25. http://bit.ly/2SHTIIu

Единственото условие пенсия от УПФ да компенсира намалението на държавната пенсия и две пенсии да са повече от една е доходността, получавана от осигурените в УПФ да е повисока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната. Поконкретно, симулирам действащата на 1.01.2020 г. пенсионна система, така, сякаш тя работи без изменение в периода 2001-2041 г., и първите, осигурявали се в УПФ непрекъснато в течение на 40 години, се пенсионират.

Вж. Любомир Христов, (2019). “(НЕ)АДЕКВАТНОСТ НА ПЕНСИИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, https://ssrn.com/abstract=3354170

Допускам, че:

а) средният осигурителен доход за страната (СОДС) расте с постоянен темп от 3 % годишно (в реален израз, след изчистване влиянието на инфлацията). На практида от 31.12.2001 г. до 30.09.2019 г. реалният темп на СОДС е 4.03 %.

б) осигурителната вноска в УПФ е неизменните 5 % от осигурителния доход през целия период от 2001 до 2041 г.

Така оценявам, не колко пенсия ще получат пенсиониращите се през 2042 г., а каква е способността на сега действащата пенсионна система да осигури допълнителни пенсии.

Резултат:

Получавам, че за да може пенсия от УПФ да компенсира намалението на държавната пенсия, доходността, получавана по партида в УПФ трябва да възлиза ежегодно на 3.46 % в реален израз (след инфлация), ако човек се е осигурявал винаги върху средния осигурителен доход за страната.

Каква е доходността, получена по партиди от осигурените в УПФ между 2001 и 2019 г. ?

Размерът на пенсията от УПФ зависи от натрупаните средства по партида в един ден преди пенсиониране. Натрупаните средства пък, зависят от размера и броя на осигурителните вноски, както и от доходността на партидите в УПФ.

Броят на осигурителните вноски (периодът на осигуряване) е определен в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и е 40 години за мъжете.

Размерът на осигурителната вноска в УПФ изчислявам като 5 % от осигурителния доход за всяка от 40-те години на осигуряване.

Доходност. Коя доходност?

КФН публикува доходност на пенсионните фондове за предходните две години. Това не е доходността, която интересува осигурените.

Доходността, която се публикува, не ви интересува, а доходността, която ви интересува, не се публикува.

Доходността, от която зависи натрупването на средства по партида се изчислява по паричнопретегления метод. Само така изчислена доходност, приложена към всяка осигурителна вноска за периода, през който тази вноска е инвестирана в партидата, дава размера на натрупаните средства преди пенсиониране. Тази доходност на ниво типове пенсионни фондовеуниверсални, доброволни и професионалниизчислявам и публикувам единствено аз.

За периода 2001-30.09.2019 г.,

номиналната доходност, получена от всички осигурени в УПФ възлиза на 2.02 % годишно, а реалнатана 0.16 % годишно или по 16 стотинки на 100 лв. осигурителна вноска на година.

В същото време номиналния темп на СОДС е 7.96 % средногодишно, а реалният – 4.03 %.

Доходността, получавана от осигурените в УПФ е прекалено ниска в сравние с темпа на растеж на СОДС за да може пенсията от УПФ да компенсира намалението на държавната пенсия, поради което

За 40 годишен период на осигуряване ДВЕ ПЕНСИИ по необходимост СА ПОМАЛКО ОТ ЕДНА.

Pеална доходност на осигурените в УПФ за последните 1, 3, 7, 10 години и от 2001 г. насам (до 30.09.2019 г.) в сравнение с реалния темп на нарастване на средния осигурителен доход за страната е дадена на фиг. 1.

Picture1Фиг. 1

Източник: Изчисления на автора по данни на НОИ, КФН и НСИ

Вижда, че няма период през последните близо 18 години, в който доходността на осигурените в УПФ да се доближава, камо ли да надминава, темпа на растеж на СОДС. Затова две пенсии за всички, осигурявали се в УПФ върху доход, понисък от максималния, са помалко от една.

Защо доходността, получавана от осигурените в УПФ е толкова ниска?

Причините са две:

Първо, средствата в УПФ се управляват некадърно. “Професионалнотоактивно управление на пенсионните фондове носи доходност, пониска, от пазарната, измерена с индексиВсеки може да постигне пазарната доходност при понисък риск и с пониски разходи от таксите, които плаща на пенсионните дружества.

Picture2Фиг. 2

Източници: КФН, Wall Street Journal, S&P Dow Jones Indexes

Доходността на един пенсионен дяле дадена по дни от 1.07.2004 до 31.12.2019 г.
UNIDEX
е индексът на средната стойност на един дял на всички УПФ (универсални пенсионни фондове).

VOLIDEX е индексът на средната стойност на един дял на всички ДПФ (доброволни пенсионни фондове).

Портфейлът-еталон е комбинират между 35 % акции, представени от индекса на 600-те големи компании в Европа (STOXX600 Europe) и 65 % 10-годишни държавни ценни книжа на страните от еврозоната (S&P Eurozone Sovereign Bond Index).

Така портфейлътеталон е в рамките на разрешената от Кодекса за социално осигуряване инвестиционно структура на пенсионните фондове и е с понисък риск, тъй като не включва кредитен риск на корпоративни облигации и политически риск на емитентни от България.

Вижда се, че за периода 2004-2019 г. представянето както на ДПФ, така и още повече на УПФ, изостава от представянето на портфейлаеталон.

Второ, таксите, събирани за привилегията да получавате доходност, пониска от пазарната, са неоправдано високи. Докато пазарна доходност можете да постигнете безтакса на входаи с 0.20 % годишна такса за управление, пенсионните дружества начисляват с нищо необоснована такса на входа и събират по 0.75% годишна такса върху активите.

Плащате такси над пазарните да привилегията да получавате доходност под пазарната.

Ето как се разпределя постигната доходност от управление на парите:

Picture3Фиг. 3


Източник: Изчисления на антора по данни на КФН и НСИ

1 година – 1.10.2018 – 30.09.2019
3 години – 1.10.2016 – 30.09.2019
7 години – 1.10.2012 – 30.09.2019
10 години – 1.10.2009 – 30.09.2019
и от 1.01.2002 до 30.09.2019 г.

Screenshot 2020-01-03 at 6.39.55Фиг. 4

За периода 1.01.2002-30.09.2019 г. средногодишната доходност, постигната от управление на парите във фондовете (след отчисляване на такси) е 3.82 %. От тях 1.80 % покриват таксите на пенсионните дружества. 1.86 % компенсира осигурените за инфлацията през периода. За осигурените остават реално по 0.16 % годишно или по 16 стотинки на всеки 100 лв. осигурителни вноски

Или, грубо казаноположителната доходност е за пенсионните дружества, отрицателнатаза ощетените в тях.

Всеки, който не се осигурява върху максималния осигурителен доход през цялата си кариера, ще увеличи пенсията си ако незабавно прехвърли осигуряването си отдопълнителното задължително” (УПФ) в държавното обществено осигуряване (НОИ).

Частните пенсионни фондове да предложат повече пенсионни продукти, така че хората с две пенсии да не получават помалко, отколкото ако са се осигурявали само в Националния осигурителен институт. С това предложение новата социална министърка Деница Сачева започва консултации…” https://www.24chasa.bg/novini/article/7954787

Има просто и елегантно решение, при което

а) на никого да не се намалява държавната пенсия и
б) се гарантира, че пенсията от УПФ ще е винаги и всякога допълнителна.

Министър Сачева да не очаква това решение от пенсионните дружества.