Аплодирам БАДДПО

“Трудно е да накараш човек да разбере нещо, от неразбирането на което зависи заплатата му.” Ъптън Синклър

 

Приветствам, аплодирам и се присъединявам към желанието на БАДДПО да използва ограничените си време и капацитет “… за разрешаване на истински големите проблеми на пенсионната система в България.”

А истински големият проблем на осигурените в УПФ е, че са ощетени, защото пенсията им от УПФ няма шанс да замести намалението на пенсията им от ДОО, заради това, че са се осигурявали и в УПФ. И така ще ги остави с две пенсии, сумата от които е по-малка от една – пенсия от ДОО в пълен размер, която ще получат, ако се откажат от осигуряване в УПФ.

Защо твърдя, че ДВЕ ПЕНСИИ СА по необходимост ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА?

Защото съм изследвал въпроса “При какви условия две пенсии са РАВНИ на една?” Доказах, че необходимо и достатъчно условие сумата от намалена пенсия от ДОО и пенсия от УПФ да е равна на пенсия от ДОО в пълен размер е:

Доходността на осигурените в УПФ да е по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС).

БАДДПО съобщава, че две пенсии, макар и с малко, са повече от една, именно защото допуска, че доходността на осигурените в УПФ в бъдеще ще е по-висока от тепма на нарастване на СОДС.

 

Ето сравнение на допусканията за периода 2016 – 2041 г. :

Л. Христов                      БАДДПО

Темп на нарастване на СОДС                      4.4 % / 2.6 %                 4.4 %/ –
(номинален / реален)
Доходност на осигурените в УПФ
(номинлена / реална)                                    2.9 %/ 0.85 %                  5 % / –
Доходност на осигурените в
УПФ (2002-юни 2016 г.)                                1.7 % / 0.40 %.              – / –
(номинлена / реална)

С колко точно трябва доходността от УПФ да изпреварва темпа на растеж на СОДС?

Зависи от това, което наричам “коефициент на натрупване”, а в Кодекса за социално осигуряване е описано като “процент [от дохода, от който се изчислява пенсията] за всяка година осигурителен стаж” (чл. 70). Колкото по-висок е този коефициент, толкова – при равни други условия – по-висока е пенсията от ДОО, а следователно и нейното намаление в абсолютен израз (в лева). Следователно, толкова по-висока трябва да е доходността по партиди в УПФ, за да може пенсията от УПФ да догони все по-нарастващата сума на намалението на пенсията от ДОО. Зависимостта е илюстрирана на фигурата.

 

%d1%84%d0%b8%d0%b32

Залагането на “коефициент на натрупване” от 1.5 % за всяка година осигурителен стаж в бъдеще, изисква доходността на партидите в УПФ да достигне 4.3 % годишно и то в реален израз, при условие че отчетената между 2002 и юни 2016 г. реална доходност на осигурените в УПФ е 0.4 %. Така, промените в КСО от м. август 2015 г. направиха осигуряването в УПФ безсмислено.

Постигането на 4.3 % реална доходност по партидите в УПФ е несъвместимо с очакванията на специалистите за доходността по класове активи през следващите 20 години и инвестиционните ограничения, наложени от КСО при инвестиране на следствата от УПФ (вж. КСО, чл. 176-178). Например, очакваната реална доходност на европейските акции е 4.5-6 %, но КСО не разрешава повече от 35 % от средствата в УПФ да бъдат инвестирани в акции (събирам 20 % таван на инвестиране в акции и 15 % в колективни инвестиционни схеми). Доходността на книжата с фиксирана доходност пък (облигациите) се очаква да се движи в граници от 0 до 2 %. Това означава, че очакваната реална доходност на портфейл, съдържащ 35 % акции и 65 % облигации е 1.6 – 3.4 % годишно, и то преди отчисляване на каквито и да е такси.

 

mckinseyfig

По посочените съображения твърдя, че

ДВЕ ПЕНСИИ СА ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА, по необходимост, заложена в КСО.

При това положение, асоциацията на пенсионните дружества БАДДПО имаше две възможни стратегии :

Или да се обърне към стотиците си хиляди клиенти като почтено им разясни, че не може да им осигури “допълнителни” пенсии по причини, заложени в КСО и да потърси подкрепата им за разумни промени в “допълнителното” осигуряване, което да доведе до допълнителни пенсии

Или

Да подвежда и заблуждава клиентите си като разчита на лековерието им, да подхранват управляващите и представляващи пенсионни дружества и тяхната асоциация с ежегодни такси. Такси, които осигурените плащат за да … им бъде намалена пенсията.
За съжаление, БАДДПО избра стратегията на подвеждане и заблуда с цел измама.

Трябва да се знае, че БАДДПО е организация на заинтересовани лица. Интересът на нейните членове е противоположен на този на клиентите й: БАДДПО и членовете й се издържат от такси, които осигурените плащат, а всеки лев такса намалява средствата по партидата на осигуреното лице. Размерът на интереса е 123 млн. лв. за 2015 г. и 90 млн. лв. за деветте месеца на 2016 г. (Източник: КФН)

14.12.2016

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s