Д. Петкова призна: Две пенсии може да са по-малко от Една

ПОК “Доверие” представя резултатите на разчети, според които две пенсии са “категорично” повече от една.

Колко кагеторично?

Ако се е осигурявал върху максималния доход в течение на 40 години в УПФ, човек би получил две пенсии – намалена от ДОО и пенсия от УПФ – сумата от които, според ПОК “Доверие”, ще е с ДВА ЛЕВА на месец по-висока от една пенсия от ДОО (ако човек се откаже от осигуряване в УПФ навреме). Ако пък се е осигурявал върху средния осигурителен доход или върху средна работна заплата, сумата от двете му пенсии, би била – отново според пенсионната компания –

* с 15 лв. на месец и
* с 34 лв. на месец,
по-висока в сравнение с пенсия от ДОО в пълен размер (при отказ от осигуряване в УПФ).

Тези резултати са получени с некоректни методи и при нереалистични допускания, затова са грешни, подвеждащи и заблуждаващи. По-конкретно :

* размерът на пенсия от ДОО е подценен;
* възможният размер на натрупаните средства по партида в УПФ е надценен, а от там надценен е и размерът на пенсията от УПФ;
* размерът на пенсия от УПФ е надценен втори път, като е пресметната по-начин, който я прави несъпоставима и следователно, несравнима, с намалението на пенсията от ДОО.

Коригирането на всяка от тези неточности по отделно изтрива изцяло “превишението” и прави сумата от две пенсии по-малка от пенсия от ДОО в пълен размер. Така, г-жа Д. Петкова фактически признава, че две пенсии може да се окажат и по-малко от една.

Как е подценен размерът на пенсията от ДОО за осигурявали се на средна работна заплата и максимален осигурителен доход?

С допускане на нереалистично ниски индивидуални коефициенти.

Например, за осигурявалите си винаги на максимален доход ПОК “Доверие” смята пенсията с индивидуален коефициент 3.31, докато фактическият за периода 2002-2015 г. е 3.6. За да се реализира допускането на ПОК “Доверие”, необходимо е в бъдеще средният осигурителен доход да расте, а максималният да се запазва без изменение. Такова допускане ми изглежда нереалистично.

При осигуряване върху средна работна заплата, пък, компанията приема индивидуален коефициент от 1.18, при положение, че за септември 2016 г. този коефициент е 1.24. Отново, за да се реализира допускането, е необходимо средният осигурителен доход за страната (СОДС) да расте по-бързо от средната работна заплата. На практика през изтеклите 14 години, съотношението между тези темпове е точно обратното и това е естествено. По-бърз растеж на СОДС от средната работна заплата означава, заплащането на тези, които получават работна заплата над максималания осигурителен доход да намалява в бъдеще. Това ми изглежда абсурдно.

Ако индивидуалният коефициент е с едва 0.03 по-висок от приетия, то пенсията от ДОО би била с 40.50 лв. на месец по-висока от пресметнатата от ПОК “Доверие” и би направила сумата от две пенсии по-малка от една – пенсия в пълен размер от ДОО.

Как е надценен размерът на средствата, които осигурените лица могат да очакват да натрупат в партида в УПФ за 40 години?

Като е приета неоправдано висока доходност, на която осигурените да се надяват, а именно – 5 % годишно. За сравнение, за периода 2002-30.06.2016 г. осигурените в УПФ у нас са получили доходност по партидите си от под 2 % средногодишно (вж. http://bit.ly/2ejrI8n). Разбира се, доходността през отчетен период не е гаранция за очакваната доходност в бъдеще, но от ПОК “Доверие” биха направили услуга на клиентите си, ако обосноват тезата си, че занапред до 2041 г. осигурените могат да разчитат на повече от двойно по-висока годишна доходност, отколкото са получили от 2002 г. до сега.

Действителна доходност, по-ниска от 5 % до 2041 г. с десети от процента, би намалила размера на средствата по партидите в УПФ, а от там и пенсиите от УПФ, с повече от 2 до 34 лв. на месец. По-ниски от предвижданите от ПОК “Доверие” пенсии от УПФ пък не биха компенсирали намалението на пенсиите от ДОО и в резултат две пенсии биха се оказали по-малко от една.

Как е надценен размерът на пенсията от УПФ при зададен размер на натрупаните средства?

ПОК “Доверие” представя оценки за пенсия от УПФ за първата година след пенсиониране, която по-нататък би била индексирана с 1.9 % годишно. Тази пенсия сравнява с намаление на пенсията от ДОО за първата година, която впоследствие подлежи на индексиране с 3.1 % годишно (вж. бележката по-долу). За да бъдат съпоставими пенсията от УПФ с намалението на пенсията от ДОО, необходимо е двете да бъдат пресметнати при един и същ очакван процент на индексация. Ако от ПОК “Доверие” оценят коректно първоначалния размер на пенсия от УПФ, която също да подлежи на индексация с 3.1 %, ще получат по-ниска първоначална пенсия от УПФ. Тази по-ниска пенсия от УПФ няма да компенсира намалението на пенсията от ДОО и две пенсии ще се окажат по-малко от една.

Бележка: Известно е, че в последно време пенсиите от ДОО се индексират с по около 2.4-2.5 % годишно. За периода до 2041 г. ПОК “Доверие” – напълно коректно – се опира на актюерските допускания в доклад на НОИ. Този доклад предвижда 4.3-4.4 % годишно нарастване на средния осигурителен доход за страната около 2041 г. и 2 % инфлация. Сумата на по половината от тези две числа дава 3.15 % очаквана индексация на пенсиите от ДОО след 2041 г.

Така, поради всяко от посочените по-горе съображения по отделно, а именно

* подценена пенсия от ДОО
* надценени средства по партида в УПФ и
* надценена пенсия от УПФ,

сумата от две пенсии става по-малко от една,

а трите фактора заедно гарантират, че

ДВЕ ПЕНСИИ са по необходимост ПО-МАЛКО ОТ ЕДНА.

В статията пише: “Даниела Петкова призна, че разликата в дохода на хората в двете системи изглежда несъществена.” Г-жа Д. Петкова е цитирана и да се възмущава от това, че “На практика ние [пенсионните дружества – б.м. ЛХ] ще работим за намаляване на дефицита на НОИ. Идеята на пенсионната реформа беше друга – да се увеличат пенсионните доходи на хората, а не да се намалява дефицитът на НОИ”. И напълно основателно се възмущава г-жа Петкова, защото пенсията от УПФ да не може да замести намалението на пенсията от ДОО и така сумата от двете пенсиите на осигуряващите се в УПФ е по-ниска от една пенсия от ДОО. (за което осигурените в УПФ плащат по 123 млн. лв. такси годишно. Данни за 2015 г. Източник: КФН).

Има един и само един начин пенсионните дружества и осигурените да са уверени, че ДВЕ пенсии са ПОВЕЧЕ от ЕДНА и той е цялата задължителна осигурителна вноска за пенсия да постъпва в НОИ, а за допълнителни пенсии от УПФ да се правят допълнителни осигурителни вноски, свръх и над задължителната.

Доказателството за това, че две пенсии по необподимост, заложена в КСО са по-малко от една, може да се намери тук :

“(Не)адекватност на пенсиите в България” (2016)

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2825011

 

08.12.2016

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s