I. И все пак: Две пенсии СА ПО-МАЛКО от една

Преди 15 години, през 2000 г., пенсионната система у нас се промени радикално. Беше уредено Допълнителното задължително пенсионно осигуряване – отклоняване на част от осигурителните вноски на родените след 1959 г. в частни пенсионни фондове (УПФ). Както насочва името, идеята е осигурените в УПФ да получат “допълнителна” пенсия от допълнителното си осигуряване.

Могат ли УПФ да донесат “допълнителни” пенсии?

Днес, 15 години по-късно, можем да си отговорим на въпроса: Могат ли УПФ да донесат “допълнителни” пенсии, свръх и над пенсията, която би ни отпуснал НОИ и така – да заместят по-голям процент от последната ни работна заплата?

Отговорът на този въпрос е категорично не – никога и при никакви обстоятелства и реалистични, дори оптимистични, допускания и прогнози, пенсията от УПФ няма да донесе “допълнителна” пенсия свръх и над тази, която би отпуснал НОИ, ако се бяхте осигурявали само в НОИ. Този отговор важи за мнозинството, които се осигуряват в рамките на максималния осигурителен доход. Той ще е валиден дотогава, докато действат сегашните правила за определяне на размера на пенсията от НОИ.

И той няма нищо общо с това дали пенсионните фондове са се управлявали добре или зле, дали доходността им е била положителна или отрицателна. Отговорът на въпроса и ефектът “две пенсии са по-малко от една” е напълно предопределен и вграден в Кодекса за социално осигуряване и се дължи на:

Намаляване пенсията от НОИ с 28 %, ако човек се е осигурявал и в УПФ (КСО, чл. 127);

“Щедростта” на НОИ. Осигурителните вноски в НОИ се “индексират” едновременно с инфлацията и реалния ръст на средния осигурителен доход и

Предписаните на пенсионните дружества инвестиционни ограничения (КСО, чл. 176) изключват постигане на реална доходност по партидите на УПФ, която да позволи “наваксване” едновременно на намалението на пенсията от НОИ, инфлацията, таксите на УПФ и реалния растеж на средния осигурителен доход.

Отговорът на въпроса “Правят ли две пенсии една” ще стане безпощадно, болезнено ясен за родените през януари 1960 г. Когато се пенсионират, те ще установят, че пенсиите им са по-ниски от тези, които ще получат техните колеги, родени през декември 1959 г. с един и същ осигурителен стаж и доход.

Основни послания:

* Пенсията от УПФ няма да коменсира намалената пенсия от НОИ;

* Допълнителното задължително осигуряване не осигурява “допълнителна” пенсия;

* УПФ дискриминира жените, особено ощетени са майките.

* Защо?

И за мъжете и за жените, сумата от пенсиите от НОИ и УПФ остава по-малка от пенсията от НОИ, но особено за жените.

За да илюстрирам ефекта “две пенсии, по-малко от една”, за да може всеки, който желае, да повтори сметките и да получи същия резултат и за да предизвикам заинтересованите, които твърдят обратното и те да представят своите изчисления публично, а не да се ограничават с манипулативни твърдения, предлагам следния пример (сметките могат да се проследят тук):

Две пенсии (от НОИ и УПФ) са по-малко от една (само от НОИ).

Как да сравним размера на пенсията, която ще получаваме ако се осигуряваме само в НОИ с пенсията, който бихме получавали, ако се осигурявахме и в НОИ и в УПФ?

Тъй като е важно какво можем да си купим с пенсията, сравнението трябва да се прави в реални величини (днешни лева). За целта, реконструираме пенсионната система, действаща към 31.12.2014 г., така сякаш е действала в течение на последните 40 години като използваме консервативни допускания.

Каква би била пенсията на мъж на 65-годишна възраст, пенсионирал се на 1.1.2015 г.?

Допускания:

* Мъж на 65 годишна възраст с 40-годишен осигурителен стаж, се пенсионира на 1.1.2015 г.

* През последните 40 години са действали правилата и параметрите за определяне на пенсията му такива, каквито са били на 31.12.2014 г.

* Индивидуалният коефициент на мъжа е точно единица. Нещо повече, той, случайно, винаги се е осигурявал на средния за страната осигурителен доход за съответната година.

Така, на 31.12.2014 г. неговата последна заплата е била 683.34 лв., точно толкова, колкото е и средният за страната осигурителен доход за 2014 г. (Източник: НОИ)

Пенсия от НОИ

Ако се е осигурявал само в НОИ, то пенсията му ще е равна на 44 % от средния осигурителен доход за страната през 2014 г., умножен по индивидуалния му коефициент, който приехме за равен на 1 или 300.67 лв. (683.34 x 0.44 = 300.67). Така е, защото за всяка година осигурителен стаж, мъжът “заработва” по 1.1 % от средния осигурителен доход за страната в годината в преди пенсионирането си.

Пенсия от НОИ и УПФ

От НОИ

Ако се е осигурявал и в УПФ, то НОИ ще отпусне на този мъж по-ниска пенсия, съответстваща на по-ниските осигурителни вноски, които е правил в НОИ. (КСО, чл. 127). Мъжът е внасял 12.8 % от осигурителната си вноска в НОИ и 5 % – в УПФ. Така вноската му в НОИ е 71.9 % от пълната осигурителна вноска (12.8 : 17.8 = 0.719). Затова, пенсията, която ще му отпусне НОИ е 216.18 лв. (300.67 х 0.719 = 216.18)

Партида в УПФ

Размерът на пенсията му от УПФ ще зависи от натрупания към 31.12.2014 г. капитал по партидата му. Съобразявайки, че пенсията от НОИ е пресметната в днешни (към 31.12.2014 г.) лв., натрупаният капитал също трябва да се изчисли в реални (днешни) лева. За целта, трябва да пресметнем реалните осигурителни вноски и да ги увеличим с реалната доходност, постигната по партидата.

За да пресметнем реалните вноски, индексираме размера на вноските в УПФ през 2002-2014 г. с инфлацията. Пресмятаме, че реалното (след отчитане на инфлацията) нарастване на средния осигурителен доход в периода 2001-2014 г. е 3.88 % средногодишно. С толкова, реално, са нараствали и вноските на пенсиониращия се мъж, който винаги се е осигурявал на средния за страната осигурителен доход.

Какво да правим с оценка на “виртуалните вноски” през 1975-2001 г., когато не е имало УПФ?  Да допуснем, че средният осигурителен доход е нараствал по-бавно през 1975-2001 г., например, с 2 %. Също с толкова са нараствали реално и осигурителните вноски. Допускаме, още, че реалната доходност през целия 40-годишен период е била равна на доходността, постигната от УПФ през 2002-2014 г., която, по официални оценки, е 0.46 %. При тези изходни данни и допускания, нашият герой ще е натрупал по партидата си 10,282 днешни лева.

Колко ще е пенсията му от УПФ?

За да направят тази сметка, актюерите използват три величини (традиционен метод):
  сумата за разпределение (това са тези 10,282 лв., които пресметнахме по-горе)

очакваната продължителност на бъдещия живот. Това число за 65 годишен мъж през 2014 г. е 15.86 години (вж. Биометрични таблици на КФН) и

Технически лихвен процент, утвърден от зам. председателя на КФН. Сега утвърденият технически лихвен процент е 3 %.

При тези изходни параметри, размерът на пенсията от УПФ ще е равен на 68.68 лв. месечно. Заедно с 216.18 лв., отпуснати от НОИ, общият размер на пенсията на нашия 65-годишен герой ще е 284.87 лв. или с 15 лв. на месец по-малко от 300.67 лв., които би получил, ако се е осигурявал само в НОИ.

Този традиционен метод, обаче, надценява месечния размер на пенсията, отпускана от НОИ по две причини:

Първо, техническият лихвен процент – 3 %, е номинална величина. Затова и определената по традиционния метод месечна пенсия е номинална и не се променя с течение на времето. Пенсията, отпускана от НОИ, обаче, се индексира ежегодно. Затова, за сравнимост, е добре пенсията, отпускана от УПФ, да се изчислява в постоянен реален, а не в номинален размер. Това може да стане като се използва реален технически лихвен процент. Вземайки предвид постигната реална доходност от УПФ (+0.46 % годишно) и това, че средствата, от които се изплащат пенсии се управляват по-консервативно, отколкото партидите преди пенсиониране, допускаме реален технически лихвен процент, равен на 0 %. При това допускане, пенсията от УПФ (и в бъдеще индексирана с инфлацията), ще е 54.02 лв. или двете пенсии от УПФ и от НОИ ще дават обща пенсия от 270.21 лв., или с 30 лв. по-малко от, отпускана само от НОИ.

Второ, в горния пример игнорираме таксите, които пенсионните дружества ще наложат при изплащане на пенсиите, защото в момента не е известно какви ще са те. Сигурно, обаче, е, че ще ги има.

Доходност на “безразличието”

Каква трябва да е доходността на УПФ, за да изравни сумата от двете пенсии с тази, отпускана само от НОИ или, с други думи, две пенсии да станат поне равни на една? За да бъдат двете пенсии равни на една, която човек би получавал ако се е осигурявал само от НОИ, пенсията от УПФ трябва да е равна на 84.49 лв. (216.18 + 84.49 = 300.67 лв.) За да се получи 84.49 лв. месечна пенсия от УПФ, необходимият капитал преди пенсиониране трябва да е 16,078 лв. За да натрупа тази сума, при размера на вноските, които пенсиониращият се на 1.1.2015 г. мъж е правил като се е осигурявал на средния за страната осигурителен доход в течение на 40 години, средногодишната реална доходност по неговата партида трябва да е била поне 2.8 % (при отчетена 0.46% средно за 12 години). Тази висока реална доходност не е изненадваща в примера, който разглеждаме, защото в него допускаме реален растеж на средния осигурителен доход от 2 % годишно (при отчетено реално нарастване на средния осигурителен доход от 3.88 % в периода 2002-2014 г.).

Така, само за да се изравни сумата от две пенсии (от НОИ и УПФ) с тази, отпускана при осигуряване само в НОИ, реалната доходност от УПФ трябва да изпреварва реалното нарастване на средния осигурителен доход за страна, за да може да компенсира и по-ниската пенсия, която ще отпусне НОИ.

Невъзможно е УПФ да постигнат в бъдеще реална доходност от 2.8 %, най-малко поради инвестиционните ограничения, предписани им от КСО (чл. 176) и при отчетената структура на активите им. Към края на 2014 г. УПФ поддържат 70 % от активите си в инструменти с фиксирана доходност, които носят по-малко от 3 % номинална доходност (а 10-годишните държавни ценни книжа на Германия – и под 0.3 % годишна доходност).

УПФ ощетява жените

Сравнението на двете пенсии от НОИ и УПФ с такава, отпускана само от НОИ, става отчайващо, ако приемем, че нашият 65-годишен клиент не е мъж, а жена. Първо, в периода на отпуска по майчинство, жените нямат трудови доходи и съответно, не правят вноски в УПФ. Така намалява сумата, натрупана по партида в УПФ. Това намаление е значително, защото тези отпуски се ползват от млади жени и следователно “липсват” не просто вноските за периода, но и доходността, която биха донесли те за около 30-годишен период. Отпуската по майчинстово, обаче, се зачита за осигурителен стаж и пенсията, отпусната от НОИ не намалява. Да приемем, че жената е била в отпуск по майчинство през 1980 и 1981 г. Натрупаната преди пенсинирането й сума по партидата намалява и, при равни други условия от примера с мъжа, става 9 891 лв.

Второ, жените, като правило, имат по-дълга очаквана продължителност на бъдещия живот. За 65-годишна жена тя е 19.17 години, за разлика от 15.86 години за мъжа. Това още повече намалява пенсията на жените. Така, за 65- годишна жена с едно дете (две години отпуска по майчинство), осигурявала се в течение на 38 години и натрупала 9,891 лв. към 31.12.2014 г., пенсията от УПФ ще е 43 лв. месечно, а общо с пенсията, отпусната й от НОИ – 259.18 лв., или с 40 лв. на месец по-малко от пенсията от 300.67 лв., ако жената се беше осигурявала само от НОИ. За тази жена, дори и при 2.8 % реална средногодишна доходност, двете пенсии – от УПФ и НОИ – остават по-малко от една пенсия, отпусната само от НОИ.

Какво следва?

* Размерът на пенсия, отпускана от НОИ, ако сте се осигурявал/а само в НОИ, е по-голям от сумата на пенсиите от НОИ и УПФ, ако сте се осигурявал и в УПФ.

* Затова, пенсиите на родените през януари 1960 г. ще бъдат по-ниски от пенсиите на родените през декември 1959 г.

* Пенсиите на жените са значително по-ниски от тези на мъжете.

Ако у вас възниква въпросът “Защо се осигурявам в УПФ?” , аз не мога да ви предложа логичен отговор.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s