Уникредит Булбанк: “Крадем, лъжем и не зачитаме българския съд”

Какво научих от разказите на Миролюба Бенатова и Алкесандра
Маркарян за делото “Пламен Стоянов срещу Уникредит Булбанк”

Не, че e написано в документ, който може да бъде цитиран. Но го показва с поведението
си толкова ясно, че само който не може да събере 2 и 2 не може да разбере, че банката
краде, лъже и не зачита решенията на съда.
Пламен Стоянов спечели дело срещу Уникредит Булбанк и се сдоби с влязла в сила
присъда, по която банката да му върне 4677.68 лв. надвзети лихви. Той застана пред
камерите и микрофоните на журналистите за да разкаже как се бори четири години за
правата си и да окуражи хилядите жертви, пардон – клиенти на банката да си ги потърсят и те.
Но сагата на Пламен с неговия заем продължава. Банката отказва да изпълни съдебното
решение. Написах тази бележка, та да познаете банката по делата й.
Накратко:
Краде – отнема парите на Пламен без негово знание, без предварителното му съгласие и
без правно основание;
Лъже – чрез средства за масово осведомяване разпространява невярната информация, че
Общите условия по заема на Пламен са уникални, а неговият случай е частен и единичен;
Не зачита съда – отказва да изпълни неговото решение и да приведе определянето на
лихвата по заема на Пламен в съответствие с договора, който сама е съставила.
Подробностите

Краде
Откраднал съм, когато с цел присвояване, съм ви отнел вещ или пари без вашето знание,
без вашето съгласие и без правно основание (основание в закон, наредба или договор).
Пламен си плаща щастливо вноските по кредита до един момент, в началото на 2009 г., в
който получава вест от банков служител: “Довнесете пари в сметката, на червено е”. Как
така на червено, изнедан е Пламен. “Ами така, вноската е по-висока, а парите по сметката
Ви не стигат”. Вноската на Пламен се увеличила без негово знание. Тя се увеличила, защото на 14 октомври 2008 г. Управителният на банката съвет решил, щото “цената на
всеки банков кредит се определя като сбор на …договорен лихвен индекс и премия,
определяна по размер от ГОД [каквото и да значи ГОД] от нула до плюс 200 базисни
пункта” – Двеста базисни пункта са 2 процента. Ще рече, на неговите 40 000 лв., Пламен с
решение №38 от 14 октомври 2008 г., изведнъж задлъжнял с още до 800 лв. годишно. Без
да знае.
Както и без да се е съгласил предварително. Никъде в договора или в Общите условия към него не се споменава думата “премия”. Думата “премия” станала трето събираемо за
пресмятане на лихвата и все се увеличавала, докато при Пламен стигнала 4 %, а при други клиенти дори и 4.5 %. Тъй като “премията” като паднало от небето събираемо, не
фигурира в договори или общи условия по кредити, отпускани преди 2009 г., лихвите и
месечните вноски на Пламен и другите клиенти се повишили без тяхното съгласие.
Накрая, Русенският районен съд намира, че лихвата и вноската по кредита на Пламен са
определяни и без правно основание. Съдът решава: “Клаузата на т.11.1.1.1 от условията подоговора, според която годишния лихвен процент може да бъде само увеличаван, но не и
намаляван под този праг, е изцяло неравноправна – същата нарушава изискването за
добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на
ищеца и ответника и следователно е нищожна.” (Решение 881/11.05.2012 г.) И още
“Нищожността на клаузата на т.11.1.1.1 от условията по договора води до извода, че
размерът на годишния лихвен процент следва да бъде определян само както е
първоначално уговорено – като сбор от базовия лихвен процент, съставляващ
едномесечния EURIBOR и договорената надбавка, без въведения с решенията на
управителния съвет на ответната банка трети компонент /т.нар. премия/.” – Пак там.
Понеже днес едномесечния EURIBOR е равен на 0.11 %, а първоначално договорената
надбавка по кредита на Пламен е 3.149 %, то лихвата по заема на Пламен е и трябва да
стане 3.259 % – общо, а не 7 %, както е решил Управителния на банката съвет, след като е
сключил договор с Пламен.
Излиза, че банката събира лихва от Пламен без негово знание, без негово съгласие и без
правно основание или накратко – краде от Пламен.

Лъже
Русенският окръжен съд, като разгледа случая, изпълни задълженията на съда по
търговски спор в една пазарна икономика, а именно, да наложи изпълнението на договора
така, както е сключен. И отсъди в полза на Пламен.
Професионалните средства за информиране, напр. изданието OFFNEWS, с цел пълното и
обективно осведомяване на публиката и за да се отчитат мненията на двете страни в спора,се обърна към банката с въпрос: “Предвижда ли “УниКредит Булбанк” промяна в общите си условия, касаещи методиката на изчисление на лихвения процент по отпусканите
ипотечни/потребителски кредити?” На което банката отговори: “Цитираното дело е
единичен частен случай и не е основание за промяна на общите условия… Това решение
не е относимо по никакъв начин към отношения на банката с други клиенти.”
“Единичен”, и ако на някой още не му е ясно, пояснява: “частен случай”.
Има две възможности твърдението на банката да е вярно. Първо, тя си е договоряла
Общите условия за усвояване на кредита с Пламен индивидуално. Така, седнали са на
масата и банката е казала: “Например, ще включим точка. Ще я наречем 11.1.1.1. Там ще
пише, че можем да ти увеличаваме лихвата, когато ни скимне, но не можем да я
намаляваме. Ти съгласен ли си?” И Пламен отговорил, “Да, с удоволствие”. Не ми се вярва да е станало така. Ако беше, нямаше да се казват Общи, а Индивидуални условия.
Втората възможност е банката да си е съчинила Общите условия и да е хвърлила мрежата
в реката. Но в нея, между 2005 и 2009 г. да се е уловил само Пламен. Т.е. Пламен да е
единствения кредитополучател на Булбанк, подписал тъкмо тези Общи условия,
съдържащи точката 11.1.1.1. И това не е за вярване. Та нали от самата банка казват, че
“УниКредит Булбанк има над 1.3 милиона клиенти, които ползват ипотечни или
потребителски заеми”.
Тогава? Не ни остава друго, освен да заключим, че от Уникредит Булбанк лъжат. Хайде,
не точно лъжат, а разпространяват невярна информация чрез средство за масово
осведомяване. Защото клаузата в Общите им условия, намерена от съда за неравноправна
и затова нищожна, се мъдри в документите на други стотици, хиляди, а може би стотици
хиляди жертви, пардон клиенти.

Не зачита съда
След приключване на делото, Пламен получава от банката писмо, в което между другото
се казва: “Същевременно, тъй като между страните няма влязло в сила решение, което
със силата на присъденото нещо да установява нищожността на която и да е точка,
съответно клауза от Договор за банков кредит №1782 от 12.03.2007 г. и приложимите към
него Общи условия, то дължимият от вас размер на лихвите и погасителните вноски
остава такъв, какъвто е договорен … а именно годишна лихва от 7.03%, …”
Т.е, казва банката – “до тук, каквото било, било, от тук нататък, както си е било”.
Може би пък хората не разбират съдебното решение, не че искат да покажат
пренебрежението си към съда. Затова, да им разясним.
Решение на Русенския окръжен съд от 29.11.2012 казва: “ПОТВЪРЖДАВА решение №881 от 11.05.2012г. на Русенския районен съд по гр.д.№7244/2011г.” Цитираното Решение на
Русенския районен съд казва: “ ОСЪЖДА „УниКредит Булбанк” АД,… да заплати на
П.С.С. … сумата от 4677.68 лева…” На какво основание? Да припомним: “Нищожността на клаузата на т.11.1.1.1 от условията по договора води до извода, че размерът на годишния
лихвен процент следва да бъде определян само както е първоначално уговорено – като
сбор от базовия лихвен процент, съставляващ едномесечния EURIBOR и договорената
надбавка, без въведения с решенията на управителния съвет на ответната банка трети
компонент /т.нар. премия/.”
Тоест, Уникредит Булбанк е осъдена, защото е нарушила договора за кредит, който сама е съставила, в частта му за начина на определяне на лихвения процент. Лихвеният процент
СЛЕДВА да се определя както е “първоначално уговорено”, а именно като сбор от две
събираеми, EURIBOR и надбавка. Сумата по тези две събираеми днес, както сметнахме, е
равна на 3.259 %, не на 7.03 %.
“СЛЕДВА”, означава “редно е; би трябвало; трябва” метода за смятане на лихвата да е
такъв, какъвто е по договор. “Следва” както за минал период, така и за в бъдеще, до
изтичане срока на договора.
Но не, Уникредит Булбанк е извън юрисдикцията на българския съд. Тя не го зачита.

Ето така, Уникредит Булбанк краде, лъже и не зачита решенията на българския съд. Защо?Защото може (за сега). Въпросът кой й позволява ще оставим за друг път .

Advertisements

6 Comments on “Уникредит Булбанк: “Крадем, лъжем и не зачитаме българския съд””

 1. мнение says:

  Господин Христов, в интерес на истината сила на пресъдено(пресъдено, а не присъдено-както е в писмото) нещо по въпроса с нищожността на съответната клауза няма. Мотивите не се ползват със СПН, не знам какво е било записано в исковата молба ,но в диспозитива на решението не се говори за нищожност на която и да е било кауза. Необходим е нов иск – с петитум за установяване нищожността на клаузата , за която пишете, иск съединен с иск за връщане на новите суми,които той той ще продължи да плаща над договореното.

  • Anton says:

   Мнението ви звучи по-зле от интерпретация на евангелието от дявола. Съвсем ясно се говори за наличие на установителен иск и нищожност на клаузата. Още по-ясно се казва, че за минал период нищожността води до възстановяване на надвзетото. Разбира се гоосподин “Мнение”, когато ви се плаща защитавайте интересите на клиента си, но бялото черно няма да стане.

   • мнение says:

    .Искът е категорично осъдителен, а не установителен-съдът го е написъл в решението-искът е по чл 55 ЗЗД-който е осъдителен иск(ноторен факт и за студенти от първи курс на ЮФ)-за връщане на дадено без основание. В диспозитива е казано “ОСЪЖДА „УниКредит Булбанк”. Ако исковата молба беше И с предявен и установителен иск щеше да пише “прогласява нищожността на” еди-коя си клауза. И още нещо, Антон-нямам нищо общо нито с банката нито с ищеца, но като юрист мога да коментирам,че сила на пресъдено нещо по клаузата НЯМА-съдът няма право да се произнесе в диспозитива по повече от поисканото в петитума на ИМ. И добронамерено обясних какво следва да се направи, след като не е направено преди(неясно защо)-изричен иск с петитум за прогласяване на нищожността. Вие, обвинявате и хора, които са на ваша страна, е вече е ясно, защо досега не можахте да се обедините , и да си предявите сами колектвен иск-по които СПН ще е спрямо всеки клиент на банката с идентична клауза-за да не се налага всеки да се съди в отделен процес с банката… Апропо-ако си направите труда да прочетете дорбонамерените ми правни съвети пак, и отидете при адвокат с документите по делото-ще ви се каже същото-но срещу заплащане… И като ви каже,че няма установителен иск-май ще му се скарате, за това,че не си чули каквото искате? Като продължение на безплатната благотоворителна правна консултация-мотивите не се ползват със сила на пресъдено нещо, колкото и написаното в мотивите да е в полза на ищеца. Ако исковата молба беше допълнена с 1 кратко изречение “моля да прогласите нищожността на клауза еди коя си”-щеше да има и произнасяне на съда и в диспозитива-и то видно от мотивите изцяло в полза на ищеца… Пропускът може да се поправи само с нов иск, даже няколко обективно съединени иска-установителен и два осъдителни-но за повече подробности при адвокат-с безплатните съвети дотук.

 2. zasegnat says:

  когато гледах репортажа и начинът по който г-н Хампарцумян се изказа показуса имах усещането, че той а не българският съд издава присъдите! Ако това беше в Америка до сега щеше да е в затвора за незачитане на съда. Това трябва да се промени…….

  • ptblegal says:

   zasegnat, моля се да не си колега юрист защото иначе би било голям срам за цялата юриспруденция… Присъди има по наказателните дела, в конкретния случай съдът се произнася с решение!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s